146698. lajstromszámú szabadalom • Eljárás adott üzemi frekvenciával táplált rezgő rendszerek automatikus rezonanciára való hangolására és a rezonanciaponton való tartásra alkalmas, hibajel képzésre

Megjelent; 1960. május 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS - 146.698. SZÁM 21. a4 . 64—77. OSZTÁLY — MU—123. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás adott üzemi frekvenciával táplált rezgő rendszerek automatikus rezonan­ciára való hangolására és a rezonanciaponton való tartásra alkalmas, hibajel képzésre Műszeripari Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Tyczynski Zsigmond okleveles elektromérnök, Bencze József okleveles elektromérnök, Budapest A bejelentés napja: 1958. július 9. Adott üzemi frekvenciával működő nagyfrek­venciás (ipari vagy orvosi) készülékeknél — de fizikai vagy kémiai folyamatok állandóságát biz­tosító minden más berendezésnél is, ahol vala­• mely paraméter függvényében rezonanciagörbe jellegű a folyamat —, gyakran szükséges a be­rendezés rezonancia ponton való tartása. Példa­l ként megemlítjük a rövidhullámú orvosi diather­miás készüléket, ahol a pácienst a kezelő elektró­dák közé állítva, annak önkénytelen mozgása és az egyes páciensek különbözősége miatt állandó elhangolódási jelenség léphet fel. E miatt a pá­ciens nem kapja meg a kezelésnél előírt dózist, továbbá az üzemi frekvenciáról elhangolódott pácienskör kedvezőtlenül befolyásolja az azt táp­láló, elektroncső élettartamát. Hasonló körülmé­nyeik állanak fenn pl. a nagyfrekvenciás edzések­nél és sok más különböző rendeltetésű berende­zésnél is. t Az előbb felsorolt hátrányokat szokásos módon úgy szüntetik meg, hogy a berendezést kézzel vagy automatikuson az adott üzemi frekvenciára hangolják. Az; automatikus rendszer általában tar­talmaz: 1. hibajel előállító egységet, amely a han­golási hiba irányának és nagyságának megfelelő hibajelet állít elő, 2. erősítő egységet, 3. végre­hajtó egységet, amely a rezonanciára hangolást eszközli. A találmány tárgya eljárás automatikus hango­lás céljára szolgáló hibajel előállítására, úgy, hogy az adott üzemi frekvenciával táplált rezgő rend­szer reaktanciáját egy alkalmasan választott referenciafrekvenciával moduláljuk és az így mo­dulált üzemi frekvenciájú jelről a referencia­frekvenciájú hibajelet leválasztjuk. A leválasztott hibajelet megfelelő erősítés után a szabályozást végrehajtó elembe tápláljuk. Automatikus hangolás céljára eddig szokásos módon a hibajelet, pl. fázisdiszkriminátorral állí­tották elő. A hangolandó elektromos rezgőrendszer egyik példáját az 1. ábra mutatja, amely egy szokásos hangolt sávszűrőt ábrázol. Ig= a tápláló gene­rátor árama; C), C2, Rí, R2, Li, L2, a hangolt rezgőkörök elemei a szokásos módon jelölve; K= a csatolási tényező. Ismeretes, hogy az Uj, U2, feszültségek közötti fázisszög a két kör rezo­nanciája esetén 90° és az egész rendszer reak­tanciája zérussal egyenlő. Ha a rendszer eredő reaktanciáját X-szel jelöljük, az X függvényében megrajzolhatjuk a 2. ábrán bemutatott^ (Ui,U2) = cp karakterisztikát. Az ábrákból látható, hogy a fázisszög értéke a rendszer hangoltsági állapotát egyértelműen jellemzi. Amennyiben sikerül ezen fázisszöggel egyértelmű összefüggés szerint vál­tozó feszültségét előállítani, az automatikus rend­szer szabályozásához szükséges, a mindenkori han­goltsági állapotot egyértelműen jellemző hibajel rendelkezésünkre áll. Ezt a hibajelet az ún. fázis­diszkrirninátor kapcsolással állítjuk elő, amelyet szokásos, általános jelöléssel a 3. ábra mutat, ki­menő feszültségét pedig a 4. ábra. Mivel a fázis­diszkriminátoros megoldás nem a találmány tárgya, hanem itt csak utalunk a szokásos eljárásra, mű­ködését nem ismertetjük részletesebben. , Térjünk vissza az 1. ábra vizsgálatára. A vázolt rezgőrendszert, amely az 5. ábrához villamosain hasonló, két egymással összefüggő diagram segít­ségével lehet jellemezni. Az első a 2. ábrán fel­tüntetett fázisszögfearakterisztika, a második a 6. ábrán feltüntetett amplitudókarakterisztika. Itt a függőleges tengely (U„/) a szekunder körön, illetve az 5. ábra paralel körének sarkain fellépő üzemi frekvenciájú feszültség abszolút értékét je-

Next

/
Thumbnails
Contents