146668. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kapcsolt kopolimérek előállítására

Megjelent: 1960. május 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.668. SZÁM 39. c. OSZTÁLY — CE—308. ALAPSZÁM Eljárás kapcsolt kopolimérek előállítására CENTRE National de la Recherche Scientifique, Paris Feltalálók: Chapiro Adolphe mérnök, Paris és Magát Michel mérnök, Bourg La Reine A bejelentés napja: 1958. október 31. Franciaországi elsőbbsége: 1958. január 31. 2. Pótszabadalom a 144 761. lajstromszámú törzs izabadalomhoz A találmány a 144 761. lajstromszámú törzs­szabadalom és annak első pótszabadalma szerinti eljárás oly további kiképzésére vonatkozik, mely lehetőivé teszi főleg kész vagy felkész tárgyakon való kapcsolást. A törzsszabadalom szerinti eljárásnál a kapcsolt kopolimérek előállítása céljából An polimereket ionizáló sugárzás / hatásának (röntgensugarak, y-isugarak, gyorsított elektronok, neutronok stb.) teszünk ki, szabad gyökök által való polimerizáló­dásra alkalmas B monomerek jelenlétében. Az első pótszabadaioim szerinti eljárás tömegben való kapcsolást tesz lehetővé oly An polimerek­kel kapcsolatban, melyek rendes körülmények kö­zött a kapcsolást csupán felületileg engedik meg. A pótszabadalom leírásában kifejtettük, hogy ily mélyreható kapcsolás lehetővé tételére a kap­csolás sebességét úgy kell szabályozni, hogy ez kisebb legyen a kapcsolás folyamán a diffúzió, azaz a monomernek a polimerbe hatolás sebességénél. E célból, adott reakcióhőmérsékletnél, az ioni­záló sugárzás intenzitásának oly módon való sza­bályozását javasoltuk, melynél a monomer a poli­mer egész tömegébe bediffundálhat, még mielőtt maga is polimerizálódott volna. A találmány szerinti eljárás ugyanannák a célnak elérését teszi lehetővé, /nevezetesen a kapcsolást „iners" polimerek egész tömegében, amellett, hogy oly sugárzási intenzitásokat alkalmazunk, melyek nagyobbak az; 1. pótszabadaioim által meghatáro­zott intenzitási határoknál. A jelen találmány szerinti eljárás lényege az, hogy az említett két sebesség, mégpedig a kapr csolás és/vagy a diffúzió sebességét, de legalább ezek egyikét, mégpedig célszerűen csupán az, elsőt, a monomernek megfelelő oldószerben való feldol­gozásával megváltoztatjuk. A találmány — ezen főismérven kívül — más ismérveket is felölel, melyek előnyösen a főismérv­vel egyidejűleg kerülnek alkalmazásra, de külön­külön is alkalmazíhatók. Ezekről alább lesz szó. Ilyenek az eljárás különböző' kiviteli , módjai, valamint az eljárás termékei. Az alábbi leírás, mely a találmány szerinti el­járásnak csupán példaképpeni kiviteli alakjait is­merteti, a találmány megértését óhajtja megköny­nyíteni.. A találmány szerinti eljáráshoz pl. ionizáló su­gárzás hatására „aktív központokat" létesíteni ké­pes, An polimert és szabad gyökökkel polimeri­zálható B monomert használunk, mely a szokásos reakciókörülmények között könnyen diffundál át az A polimerbe. Ha a B monomernek az An poli­mer egész tömegével való kapcsolódását óhajtják elérni, célszerűen az alábbi ismertetett módon járunk el. A B monomert megfelelően megválasztott, azaz oly oldószerrel hígítjuk fel, mely képes a mono­mer polimerizációjának és ennélfogva kapcsolásá­nak sebességét megváltoztatni anélkül, hogy a mo­nomernek a polimerbe való diffúziójának sebes­ségét érzékelhetően befolyásolná. Ily módon mélységben kapcsolunk oly polime­reket, melyek fel nem hígított monomer esetében csupán felületileg volnának kapcsolhatók. Ha az alkalmazott oldószer olyan, hogy a kap­csolandó polimert duzzasztja, akkor ennek az el­járásnak egy, a törzsszabadalomban már ismer­tetett változatához jutunk, amikor is a hozzáadott oldószer a monomerhez és a polimerhez közösen adott oldószer szerepét játssza. A találmány megvalósítására alkalmas oldószerek közül megemlítjük a következőket: szénhidrogé­nek> zsírsavészterek, ketonok és éterek.

Next

/
Thumbnails
Contents