146647. lajstromszámú szabadalom • Készülék textíliák, nemezek és egyéb lapszerű anyagok, mint műbőr, műanyagok stb. hajlítási merevségének és rugalmasságának meghatározására

Megjelent: 1960. május 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.647. SZÁM 42. k. 20—29. OSZTÁLY - TE—199. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Készülék textíliák, nemezek és egyéb lap szerű anyagok, mint műbőr, műanyagok stb. hajlítási merevségének és rugalmasságának meghatározására Textilipari Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Sziráki Béla gépészmérnök, Molnár István vegyészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1958. november 21. Pótszabadalom a 145158 lajstromszámú törzsszabadalomhoz A 145 158. lajstromszámú törzsszabadalom ruhá­zati és technikai textilanyagok, nemezek és egyéb lapszerű anyagok hajlítási merevségének és rugal­masságának vizsgálatára szolgáló' készülékre vo­natkozik, melynek ismérvei, a vizsgálandó anyag befogadására alkalmas, forgatótengelyre rögzített hajlítólap, illetve lapok, a szövet vastagságának megfelelő mértékben önmagukkal párhuzamosan állítható hajlítólapok, azok állítását szolgáló, mérő­szervvel ellátott állítókar, valamint a hajlítónyo­maték meghatározására szolgáló, fokbeosztással ellátott cserélhető1 rugós mérőszerv. E készülék a használat során mindenben meg­felelt azoknak a követelményeknek, melyeket ve­lük szemben a gyakorlat során követelményként támasztottak. Felmerült azonban, hogy egyes technikai anya­gok igénybevétele. a vizsgálati körülményektől el­térő légköri vagy hőmérsékleti viszonyok között mennek végbe és éppen ezért a vizsgálatok nem mindig adnak hű képet a tényleges használható­ságra. Ali ez különösen akkor, ha az igénybevétel a környezettől lényegesen eltérő körülmények mel­lett történik. A találmány ezen a hiányosságon kíván változ­tatni és tökéletesíteni és ezért olyan szerkezeti elemiméi egészíti ki a törzsszabadalom szerinti vizsgálókészüléket, mely lehetővé teszi az eltérő légköri és hőmérsékleti körülmények között való próbák lefolytatását és a törzsszabadalom tovább­fejlesztését célozza. A találmány a 145158 lajstromszámú törzs­szabadalom bármelyik igénypontjában meghatáro­zott, textíliák, nemezek és egyéb lapszerű anyagok (műbőrök, műanyagok stb.) hajlítási merevségének és rugalmasságának vizsgálatára szolgáló készülék további kiviteli alakja, mely kondicionáló szek­rénnyel van ellátva. A kondicionálószekrény pihen­tetőkamrául is szolgáló rekeszekkel is ellátható és pl. átlátszó műanyagból készült bura útján a vizs­gálótérrel is kapcsolható. A rajz a találmány szerinti készülék további kiviteli alakját szemlélteti, ahol az 1. ábra a készülék elölnézetének sematikus rajza, a 2. ábra a készülék felülnézetének vázlata. A megkívánt hőmérséklet és relatív légnedves­ségfartaloon előállítására szolgáló, önmagában is­mert szervek az 1 kondicionálószekrényben van­nak elhelyezve, mely célszerűen rekeszekre van osztva abból a célból, hogy ott a vizsgálandó mintadarabokat a vizsgálat előtt kellően kondicio­nálhassuk, vagy hőhatással öregbítsük stb. Az 1 kondicionálószekrényhez csatlakoztatjuk a 2 mérőteret, mely lényegében azonos a törzs­szabadalom szerintivel és célszerűen átlátszó mű­anyagból készült bura veszi körül, úgyhogy a vizsgálat tartama alatt a kívánt légköri körül­mények a zárt térben tartósan biztosíthatók. A készülék burája alatt levő, függőleges hely­zetű 4 hajlító lappárok közé helyezett 5 minta­darabok összehajtáskor a 6 mérőberendezéssel, pl. kalibrált rugó segítségével, meghatározható a hajlítási merevség jellemzőjeként az összehajtás­hoz szükséges munka és a hajtóberendezés ellen­kező értelmű elforgatásakor a csökkenő terhelés következtében létrejövő lapeltávolodáskor a haj­lítási rugalmasság jellemzőjeként meghatározható a visszanyert munka. A hajlítást a 7 zsinór és a 8 hajtótárcsa útján pl. a rajzban fel nem tün­tetett elektromotorról vezethetjük. Szabadalmi igénypontok: 1. A 145 158 lajstromszámú szabadalom bárme­lyik igénypontjában meghatározott textíliák, ne-

Next

/
Thumbnails
Contents