146629. lajstromszámú szabadalom • Villamos hajtású berendezés hosszúkás tárgyaknak műanyagtömlővel való ellátására

Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.629. SZÁM 21. c. 1—19. OSZTÁLY — RE-265. ALAPSZÁM Villamos hajtású berendezés hosszúkás tárgyaknak műanyagtömlővel való ellátására Reuss László oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1958. május 23. A találmány villamos hajtású berendezés hosz­szúkás tárgyaknak (műanyagtömlővel való ellátá­sára. Mint ismeretes, az ilyen berendezések tömlőző géppel és a hosszúkás tárgyat a tömlőző gépből menesztő kihúzó szerkezettel, valamint a tömlőző gépet illetőleg a kihúzó szerkezetet egyenként hajtó egy-egy elektramotorral vannak ellátva. Nyilvánvaló, hogy a tömlőző gép és a kihúzó szer­kezet fordulatszámát illetőleg a tömlőzés és a ki­húzás sebességét össze kell hangolni, minthogy különben egyrészt nem biztosítható a tömlő előírt keresztmetszete, másrészt akár anyagtorlódás, akár szakadás miatt üzemzavarok keletkezhetnek. A fordulatszámok illetőleg a sebességek összehango­lása kisebb gyártási sebességek esetén általában nem jár különösebb nehézséggel. Ismeretesek olyan mechanikai szerkezetek, amelyek ezt a fel­adatot kielégítően teljesítik. Ha azonban a kihú­zási sebesség, vagyis a kihúzó' szerkezet által a tömlőző gépből menesztett és tömlővel már ellá­tott anyag sebessége nagy, hirtelen indítás ese­tén előfordulhat, hogy a hosszúkás tárgy ismétel­ten elszakad és ezzel a gazdaságos termelést meg­hiúsítja. Körülbelül 5 km/ó-nál nagyobb kihúzási sebes­ségek esetén a fentiekben vázolt nehézségek elke­rülése végett javasolták már mind a tömlőző1 gép, mind pedig a kihúzó szerkezet üzemeltetésére Ward—Leonard hajtás vagy változtatható fordulat­számú váltakozó áramú motor (Schräge motor) al­kalmazását. Az ilyen hajtások előnye az, hogy for­dulatszámuk tág határon belül tetszés szerint vál­toztatható, de a berendezés befektetési költségeit igen megnövelik és különleges intézkedések nél­kül nem alkalmasak a fordulatszámnak rövid idő alatt ismételten az eredeti értékre való beállítá­sára, jóllehet üzemi szempontból fontos, hogy a gyártmány egyszer már beállított méretét esetle­ges leállás után ismét gyorsan el lehessen érni. Minthogy a tömlő, mérete a tömlőző gép és a ki­húzó szerkezet fordulatszám viszonyától függ, ezért a kellő méreteket biztosító fordulatszám-viszony­nak legalábbis a teljes sebességű gyártás esetén -való biztosítása a selejtmentes gyártás nélkülöz­hetetlen előfeltétele. A találmány célja e nehézségek kiküszöbölése. A találmány alapja az a felismerés, hogy van olyan villamos erőgép, amelynek fordulatszáma bizonyos körülmények között önmagától beáll, tehát a for­dulatszám-viszonynak legalábbis teljes terheléskor való biztosítása külön intézkedés vagy költséges beruházások nélkül elérhető. Ilyen villamos gép az indukciós motor. A találmány ennek megfelelően abban van, hogy mind a tömlőző gép, mind pedig a kihúzó szerkezet elektromotorja fokozatokkal el­látott indukciós motor, a fokozatok pedig a moto­rok előre meghatározott fordulatszámviszonyának rögzítése végett legalább részben egymással tár­sítva vannak. Társított fokozatokon olyan ellenállásokat tar­talmazó fokozatokat értünk, amelyek biztosítják, hogy a kérdéses fokozatok egyidejűleges beiktatá­sakor a tömlőző gép és a kihúzó szerkezet motor­jának fordulatszámai üzem közben egymással a rövidrezárt állapotnak megfelelő fordulatszámvi­szonyban vannak. Az indukciós .motorok lehetnek fokozatellenállásokon át rövidrezáriható forgórészű indukciós motorok, az egyik ilyen motor azonban lehet rövidrezárt forgórészű pólusváltós indukciós motor is. Ilyen körülmények között nyilvánvaló, hogy ha a fokozatokat páronként egyidejűleg kap­csoljuk, az indukciós motorok fordulatszámviszo­nya az átkapcsolás következtében gyakorlatilag alig változik, rövidre zárt állapotban pedig a két motor szükségképpen és önműködően az előre meghatározott, illetőleg beállított fordulatszámmal fog forogni. A berendezés tehát viszonylag egy­szerű eszközök alkalmazásával és viszonylag egy­szerű módon rövid idő alatt és ismételten gyor­sítható a teljes sebességgel való terhelésnek meg­felelő fordulatszámra. A rajzok a találmány példaképpeni kiviteli alak­ját tüntetik fel vázlatosan. Az 1. ábra a tömlőző berendezés oldalnézete. A 2. ábra az 1. ábrának megfelelő felülnézet. A3, ábra a berendezés villamos hajtásának kap­csolási vázlata. A 4. ábra megcsapolt ellenállást tüntet fel. A .műanyagtöimlővel ellátandó hosszúkás tárgy, például műanyag szigetelésű köpennyel ellátandó 10 vezeték 11 tekercse 12 bakon forgathatóan van

Next

/
Thumbnails
Contents