146620. lajstromszámú szabadalom • Eljárás főként metallokerámiai célokra szolgáló formadarabok előállítására

Megjelent: 1960. április 30. 4 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.620. SZÁM 80. b. 8. OSZTÁLY -• MU-71. ALAPSZÁM Eljárás főként metal lokerámiai célokra szolgáló formadarabok előállítására A Magyar Állam, mint a feltalálók: Csordás István, Lányi Béla, Lelkes Gábor budapesti, Veress Zoltán Karcag-Berekfürdő-i, Vissy László budapesti lakosok jogutódja A bejelentés napja: 1954. szeptember 25. A találmány célja a metaHokerámia részére nagyszilárdságú és nagykeménységű különböző formadarabok, szerszámok és egyéb tárgyak gaz­daságos előállítása oly módon, hogy az egy mik­ront meg nem haladó szemcsenagyságúra őrölt alapanyagból (pl. oxidok, karbidok stib.) masszát, majd formadarabot készítünk, ezt megszárítjuk, utána kb. 400—500 C° között hőkezelésnek vetjük alá, majd a még nyers formadaralbok felületét készre murikáljuk és a szokásos hőmérsékleten zsugorítjuk. A találmány előnye, hogy nagyteljesítményű forgácsoló szerszámok, illetve lapkák, továbbá nagy kopásállóságú húzószerszámok, húzógyűrűk, redukáló, csavargyártó, vágó és kivágó szerszá­mok, turbinalapátok, nagy átütési szilárdságú vil­lamos szigetelők és kondenzátorok, dielektrikumok, nagy igénybevételekre szóló egyéb mechanikai eszközök, katalizátorok, vagy katalizátor hordozók készíthetők gazdaságosan a találmány szerinti el­járással. A találmány szerinti eljárást részletesebben az alábbi példán ismertetjük anélkül, hogy az igény­pontjainkat csak erre korlátoznánk: A vegyileg készített és az egy mikront meg nem haladó szemcsenagyságúra őrölt alapanyag­hoz (pl. oxid, karbid stb.) annyi vizet, vagy vizes oldatot (pl. ammónium hidroxid oldat) keverünk, hogy abból jól önthető, vagy formázható masszát kapjunk. A masszából kialakítjuk, vagy kiontjuk a kívánt formadarabot, majd ezt követően hő­kezelésnek vetjük alá. A formadarab 400—500 C°-os hőkezelés után olyan szilárdságúvá lesz, hogy alakját a formázáshoz használt víznek (vizes oldatnak) részleges, vagy teljes elvesztése után is biztosan megtartja olyannyira, hogy két ujj kö­zötti, aránylag erős nyomásra sem hull széjjel és csak nehezen törhető el. A nyersen kialakított öntött, korongozott formadaraboknak ez a szo­katlanul nagy szilárdsága a találmány szerint elő­nyösen felhasználható a nyers darabok felületé­nek pontos megmunkálására. A megmunkálás kö­zönséges kaparó szerszámokkal (zsebkés, zsilett­penge, csiszolóvászon), de finom szerszámgépekkel is (esztergapad, marógép stb.) méretre pontosan és könnyen hajtható végre. Tetszés szerinti élszögű geometriai testeket, tetszés szerinti forgási felü­letet lehet előállítani. A használt alakító szerszám kellő megválasztásával a felületeket — még a nyers darabon — zsírosan fényessé, szinte tükrö­zővé is lehet tenni és e tükrözően sima felületet a végleges kiégetés után is meg tudjuk tartani. Ilyen felületeket képezünk ki pl. a textilfonalak vezetésére szolgáló, különféle minta szerint készí­tett darabokra, dróthúzó kövekre, gramofontükre, stb., stb. A kellő finomságra és kész méretre kimunkált formadarabot, illetve munkadarabot a kimunkálás után az előírt hőfokon zsugorítjuk. Ezzel a kívánt kész szerszám, vagy munkadarab el is készült. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás főként metallokerámiai célokra szol­gáló formadarabolk előállítására, azzal jellemezve,, hogy a formázandó alapanyagot (oxidot, karbidot stb.) egy mikront meg nem haladó szemcse­nagyságúra aprítjuk, az e poriból mintázott forma­darabokat megszárítjuk, utána célszerűen 400— 500 C° közötti hőkezelésnek vetjük alá, majd a nyers darabok felületét készre munkáljuk és a szokásos hőmérsékleten zsugorítjuk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosí­tási módja, azzal jellemezve, hogy a megfelelő nagyságúra aprított porból a formadarabokat ön­téssel, préseléssel, korongozással, vagy más szob­rászati eljárással állítjuk elő. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás vál­tozata, azzal jellemezve, hogy az előzetes hőkeze­lést 1000—1400 C° közötti hőmérsékleten végez­zük. 4. Az előző igénypontok bármelyike szerinti el­járás foganatosítási módja, azzal jellemezve, hogy a méretre hozott formadarabok felületét egészben, vagy résziben előnyösen dörzsszerszámokkal fé­nyesre csiszoljuk, majd kellő hőmérsékleten zsugo­rítjuk, amikor is a csiszolt felületek tükröző fényüket a zsugorítás után is megtartják. A kiadásért felei a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 60233. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents