146601. lajstromszámú szabadalom • Szoróberendezéssel kapcsolt, önmagában szorzásra nem alkalmas leíró összeadógép, könyvelőgép vagy lyukkártya lyukasztó gép

Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.601. SZÁM *—'" 10—16, OSZTÁLY —. LA—430. ALAPSZÁM ÍO0' SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY (2 / 3 részben) Szorzóberendezéssel kapcsolt, önmagában szorzásra nem alkalmas leíró összeadógép, könyvelőgép vagy lyukkártya-lyukasztó gép Irodagépipari és Finommechanikai Vállalat, Budapest, 2 /3 részben és dr. Ladó László oki. könyv­vizsgáló, Budapest, '/3 részben Feltalálók: dr. Ladó László oki. könyvvizsgáló, Pereszlényi István műszerész és Polyák Miklós műszerész, mindhárman Budapesten A bejelentés napja: 1958. október 15. Gyárakban és más vállalatoknál elterjedten használnak oly könyvelőgépeket, amelyek szor­zásra nem alkalmasak, ha tehát a gépbe szorzato­kat kell bevinni, a könyvelőgépet egy tőle füg­getlen, ill. különálló szorzógéppel együtt használd ják. Ezt a munkát legtöbbször két személy végzi olyképp, hogy az egyik az említett külön szorzó­gépen dolgozik, a másik pedig a könyvelőgépet kezeli. Eközben a szorzógép kezelője a szorzatokat kézzel leírja és azokat a könyvelőgép kezelője le­olvassa, majd pedig a könyvelőgépbe bebillen­tyűzi. Ennél a munkánál viszonylag nagy a bi­zonytalanság, tehát könnyen megtörténhetik, hogy a szorzat tévesen jut a könyvelőgépbe és emellett a két személlyel végzett munka költséges. A találmány célja az ilyen könyvelőgépek egye­sítése a szorzógéppel olyképp, hogy egyrészt a munkát egy személy is elvégezhesse, ami az üze­meknél igen jelentős megtakarítást jelent, más­részt pedig a két gépnek a találmány szerinti egye­sítése kiküszöböli az említett hibalehetőséget, mert az egyesítés folytán a szorzat gépi úton jut a könyvelőgépbe és így ez az átvitel mindig hibátlan. A találmány céljaira használható pl. az „Astra" vagy „Mercedes" típusú könyvelőgép, de alkal­mazhatunk más, önmagukban szorzásra nem al­kalmas könyvelőgépet is, továbbá elektromos mű­ködtetésű, leíró összeadógépet, vagy lyukkártya­lyukasztó gépet. Az alábbi leírásban egyszerűség kedvéért csak a „könyvelőgép" kifejezést fogjuk használni, de ez a szó ebben a leírásban úgy ér­tendő, hogy az szorzásra nem alkalmas, leíró össze­adógépet, vagy könyvelőgépet, vagy lyukkártya­lyukasztó gépet jelent. Az a gép pedig, amelyet ezzel a géppel kombinálunk, bárminő elektromos szorzóberendezés lehet, de előnyösen olyant hasz­nálunk erre a célra, amelyen a szorzatot leolvasni nem lehet, amely tehát mint önálló szorzógep nem használható. Ilyen pl. a „Rheinmetall" gyártmányú számlázógép szorzóberendezése, de természetes, hogy a találmány céljaira más, elektromos szorzó­gép is használható. A találmány alapgondolata az, hogy a könyvelő­gép billentyűit kapcsolatba hozzuk a szorzógéppel olyképp, hogy e billentyűk lenyomása által nem­csak a könyvelőgépbe visszük be a leírandó és egymással szorzandó számokat, hanem a szorzó­gépbe is, és a könyvelőgépben még olyan, a szorzó­géppel elektromos kapcsolatban álló billentyűket vagy önműködő kontaktusokat is alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a szorzógépbe be­vitt egyik szám a gép szorzandó-művébe, a másik pedig a szorzó-művébe kerüljön; ekkor a szorzó­gép már elindulhat és rnikor a két számot egy­mással megszorozta, a könyvelőgépen e célra alkalmazott gomb megnyomása révén, az elektro­mos kapcsolat folytán a szorzat bejut a könyvelő­gépbe, amely azt leírja. A szerkezet megoldható úgy, hogy a könyvelő­gép meglevő vagy szokásos billentyűi közvetlenül működtetik azokat a reléket, amelyek az illető tényezőnek a szorzógépbe való beviteléhez szüksé­ges áramimpulzusokat adják, de egyes esetekben előnyösebb az a megoldás, amelyiknél a könyvelő­gépen egy külön billentyűsort alkalmazunk a ta­lálmány céljaira és ezek lenyomása oly áramkörö­ket zár, amelyek egyrészt a számológépet működ­tetik, másrészt pedig elektromágneseket gerjeszte­nek a könyvelőigép meglevő billentyűinek működ­tetésére. A külön billentyűsor billentyűi működ­tetik a könyvelőgép meglevő billentyűit, de meg­fordítva nem, mikor tehát a két gépnek egy­szerre kell működni, ezt a találmány szerinti kü­lön billentyűsort használjuk, mikor pedig csak a könyvelőgépnek kell működni, akkor a könyvelő­gép szokásos billentyűin dolgozunk.

Next

/
Thumbnails
Contents