146597. lajstromszámú szabadalom • Hőfok korlátozó villamos biztonsági kapcsoló

Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.597. SZÁM 42. i. 3—20. OSZTÁLY — KA—575. ALAPSZÁM Hőfokkorlátozó villamos biztonsági kapcsoló A Magyar Állam, mint a feltalálók: dr. Karády Győző oki. gépészmérnök és Szabó Nándor gépész­technikus, budapesti lakosok jogutódja A bejelentés napja: Í956. február 18. Villamos árammal fűtött kazánokon forróvíz­szolgáltató és tároló, valamint hasonló célokat szol­gáló készülékeken kazánrobbanás elkerülése végett szükség van olyan biztonsági berendezésre, amely a készüléket védő más berendezés (hőfokszabályozó, biztonsági szelep ötb.) működésének kimaradása esetén a készülék fűtését kikapcsolja, a veszélyes hőmérséklet s ennek megfelelően fellépő veszélyes nyomás elérése esetén. A találmány tárgya oly készülék, amelynek hő­érzékelő része a megvédendő fűtött tartályban vagy annak fenekére szerelve nyer elhelyezést; lé­nyeges részét egy megfelelő hőfokon maradandó alakváltozást szenvedő fém, vagy bármily ily tu­lajdonsággal bíró más anyagból készült tag képezi, amely eredeti alakjában közvetlenül vagy közvetve egy villamos kapcsolót bekapcsolt helyzetében rög­zít, alakváltozásával pedig a kapcsolót kikapcsolt helyzetbe hozza. A találmányt két kiviteli példa leírásával ismer­tetjük részletesen a rajz két ábrája kapcsán. A rajzon az 1. ábra az egyik kiviteli megoldást hosszmetszet­ben, a 2. ábra ugyanazt az 1. ábra metszősíkjára 90°-os oldalnézetben, a 3. ábra a másik kiviteli megoldást hosszmetszet­ben, a 4. ábra ugyanannak helyzetüket megváltoztatott alkatrészeit, az 5. ábra ugyanannak felülmetszetét, a 6. ábra ugyanannak a 3. ábra szerinti A—B met­szetét, a 7. ábra ugyanannak 27 jelzésű darabjának felül­nézetét ábrázolja. Mindkét készülék a megvédendő tartály belső terébe nyúló 1 fémcsőben van elhelyezve, amely­nek feneke a 2 fenékkel nyomásállóan le van zárva. A megfelelő hosszúságú 3 kengyelnek a tartály belseje felé néző végébe a 4 tárcsa van erősítve, amelyre az 5, két végén csapos henger támaszkodik. Ez a henger a megfelelő hőfokon meglágyuló 28 fémmel van beforrasztva vagy más anyaggal (például ún. műanyaggal) beragasztva a 6 hengerbe, melynek palástján félmagasságban gyűrűs bordája van. A forrasztó-, illetve ragasztó­anyag a 6 henger egész belső felületét borítja. Ez a megfelelő hőfokon meglágyuló fém a 100— 150° közti védelemre a következő összetételű öt­vözet lehet: 40—60% Bi, 30—45% Pb, 7—15% Sn, 4—10% Sb, 0—10% Sn. A 6 henger bordájával a 7 csőre támaszkodik. Ennek a csőnek alsó végébe a 9 rúd van beerő­sítve. A 9 rudat a 10 tárcsa, amely a 11 szeg segít­ségével van a 9 rúdon rögzítve, a ráható 12 rugó nyomása alatt felfelé nyomja úgy, hogy az 5 hen­ger felső csapja a 4 tárcsához szorul. A 12 rugó alsó vége a 13 peremes hüvelyben támaszkodik meg; ugyancsak a 13 hüvelybe van rögzítve a 3 kengyel alsó vége. A 13 hüvely az egész készüléket magába fog­laló 1 csőben a 14 csavar segítségével van rög­zítve. A készülék működése a következő: Az 5 és a 6 hengerek között levő forrasztó­vagy ragasztóanyag hőbehatásra meglágyul és ez­zel lehetővé válik, hogy a 12 rugó a 7—11 alkat­részekből összeállított rudazatot felfelé nyomja addig, amíg az 5 henger felső csapjának vége a 6 henger felső szélével egy síkba nem kerül. Ez­által a rúd alsó vége is ugyanekkora utat tesz meg és ezt az elmozdulást használjuk fel arra, hogy a rúd alsó végéhez csatlakozó, az ábrán fel nem tüntetett villamos kapcsolót a kikapcsolt állásba vigye át. A készüléket újbóli működésre úgy tehetjük al­kalmassá, ha a készüléket a 14 csavar megoldásá­val az 1 csőből kihúzzuk, az 5 hengert a 6 hen­gerből kivesszük és megfordítva, tehát a 6 hen­gerből kiálló csappal felfelé a 6 hengerbe vissza­helyezzük. Akkor ugyanis, amikor az 5 henger felső csapja teljesen benyomódott a 6 hengerbe, az alsó csapja abból teljesen kinyomódott. Ily módon az 5 henger többször felhasználható. A másik kiviteli példa szintén úgy vari a meg­védendő tartályban elhelyezve, mint az előbb is­mertetett. Az 1, 2 darabokból álló csőnek a 3. és 4. ábrán csak a belső körvonala van feltüntetve. Ennek működése a következő:

Next

/
Thumbnails
Contents