146583. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ipari és egyéb gázoknak szilárd, folyékony és gázállapotú szennyeződésektől (korom, szénpor, szálló por, kátrány, naftalin) való tisztítására

Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.583. SZÁM 26. d. 12-14. OSZTÁLY — SE-727. ALAPSZÁM Eljárás ipari és egyéb gázoknak szilárd, folyékony és gázállapotú szennyeződések­től (korom, szénpor, szálló por, kátrány, naftalin) való tisztítására Szepesi Károly főmérnök, Budapest, Jancsó Tibor főmérnök, Budapest és László Antal főmérnök, Veszprém A bejelentés napja: 1957. január 12. Mint ismeretes, számos ipari célra különöskép­pen szintézishez és fűtési célokra felhasználandó különféle gázokat üzembiztos alkalmazásuk céljá­ból mechanikai és folyékony (pl. korom, kátrány, szénpor, szállópor, naftalin) szennyezőanyag­tartalmuk miatt előbb tisztításnak kell alávetni. Ilyen gáztisztítás rendszerint egyszerű vízr- vagy olajmosással, vagy kokszréteges leválasztok segít­ségével, vagy elektromos berendezésekkel (elektro­filter), ül. bizonyos esetekben szűrővászon alkal­mazásával történik. Fenti eljárások csak nagyobb beruházásokkal, ill. nagyobb üzemköltséggel hajt­hatók végre a legtöbb esetben. Számos ipari gáznál (szintézisgáz) a szennyező­anyagok teljes eltávolítása szükséges a további gázfeldolgozási műveletek miatt és ezért az eddig ismeretes eljárások tökéletes tisztítást a legtöbb esetben nem biztosítanak. A találmány szerint bármely gázban levő dis­pergált szennyeződések teljesen eltávolíthatók egy­szerű mosási eljárással, ahol mosófolyadékként nem egyszerűen csak vizet, hanem bizonyos agyag­ásványok, elsősorban montmorillomt stabil szusz­penzióit használjuk fel. Az agyagásvány vizes szusz­penziói mint polidiszperz rendszerek, nagyrészben a kolloidtartományba esnek s így igen nagy felü­letű szűrőrendszert képviselnek. A szilikát ásvá­nyok vizes diszperz rendszereinek elektromos töl­tése is kedvezően hat a gázokban dispergált szi­lárd, vagy cseppfolyós szennyeződések tömörülé­sére. Ennél az anyag szuszpénziói nemcsak mecha­nikusan szűrnek. A találmány szerint a fent említett gázok tisz­títását úgy végezzük, hogy ezeket agyagásványok (bentonit, glaukonit, illit) vizes szuszpenziójával mossuk —• megfelelően kiképzett mosóedényben, 20—200 C° hőmérséklethatárok -közt, célszerűen 60—80 C°-on és a rendelkezésre álló nyomás­viszonyok mellett, célszerűen 1—20 att nyomáson. A mosást végezhetjük egyszerűen úgy, hogy a mosóedénybe beszivattyúzott szuszpenzióba a gázt egyszerűen átbuborékoltatjuk (egyenáramú elv szerint). Célszerűen úgy járunk el, hogy a gázt a mosó toronyba ellenáram elve szerint vezetjük be alul, míg a szuszpenziót a mosótorony felső részébe szivattyúzzuk, araikor is a két anyag igen intenzíven érintkezik egymással. Mindkét esetben az üzemmenetet folyamatosan biztosítjuk. A gáztisztításnál alkalmazott agyagásványokat, azok elhasználódása ill. telítődése után a szuszpen­zió megbontása után különböző célokra lehet fel­használni az ipari és gazdasági élet számos terü­letén, ezáltal az eljárást még gazdaságosabbá lehet tenni. 1. Könnyű szénhidrogéngáz (metán) oxigénes bontásánál keletkezett szintézisgázt és acetilént tartalmazó termékgázban fellépő korom eltávolí­tását úgy eszközölhetjük, hogy az alább ismer­tetett megfelelően előkészített és stabilizált bentonitból 6%-os szuszpenziót készítünk. Ezt a szuszpenziót használjuk fel mosófolyadék­ként úgy, hogy egy mosótoronyba szivattyúzr­zuk, ahová a mosásra kerülő gázt vezetjük be és 70 C° hőmérséklet és 1000 mm v. o. nyomás mellett átbuborékoltatjuk a szuszpenziós rétegen. Ez esetben például 3500 liter gázt, mely Nmen­ként 2 g finom kormot tartalmaz, kb. 100—120 g megfelelően előkészített (alább ismertetett) ben­tonit ezzel a technológiával teljesen koromtalanít. 2. Szén- és kokszgenerátorok által termelt ge­nerátorgázok por, kátrány, -naftalin mentesítését az 1. példához hasonlóan végezhetjük úgy, hogy a gazpkat előzetesen 100 C° hőmérséklet alá hűtjük és a mosást, illetve az átbuborékoltatást 800 mm v. o. nyomáson végezzük. 3. Az 1. és 2. példák alatt hivatkozott gázok mosását úgy is végezhetjük, hogy a mosótoronyba felül vezetjük be a mosóanyag szuszpenziót, míg alulról ellenáramban vezetjük a gázt az említett hőmérséklet- és nyomásviszonyok mellett. A gáz­ban maradó szuszpenzió nyomok eltávolítására egy tisztavizes mosótornyot iktatunk be, úgy, hogy a szuszpenziós toronyból kijövő gázt a vizes mosó­toronyba alul vezetjük be, felül pedig tiszta vizet. Az eljárás célszerű példái:

Next

/
Thumbnails
Contents