146569. lajstromszámú szabadalom • Folytonos működésű adszorpciós berendezés

Ö Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.569. SZÁM 12, 1. OSZTÁLY - FA-378. ALAPSZÁM Folytonos működésű adszorpciós berendezés Fábry György oki. gépészmérnök, budapesti lakos A bejelentés napja: 1958. július 15. Sok iparágban (pl. vegyi és élelmiszeriparban, földgáziparban, oldószereket felhasználó iparok­ban stb.) a gázok és gőzök szétválasztására szol­gáló adszorpciós berendezések általában szakaszos üzeműek. A szakaszos üzemű berendezéseknél az egymás után következő üzemi periódusokban a helyét nem változtató aktív anyag (adszorbens) más és más üzemi funkciót teljesít, vagyis soroza­tos váltóüzemben működik. Ennek hátránya az, hogy egymás mellett több adszorpciós berendezés szükséges, ennek csőhálózata, csőszerelvény-rend­szere, átkapcsolása és esetleges vezérlése bonyo­lult és hőgazdálkodása rendkívül kedvezőtlen az instancionárius' felfűtési és lehűtési szakaszok miatt. További hátránya, hogy gáz-rektifikálási és kettőnél több terméket szolgáltató szétválasztási feladat megoldására nem alkalmas. Ismeretes a hiperszorpciós elven működő foly­tonos adszorpciós berendezés is. Ennél a szilárd adszorbens folyamatos mozgatásának megoldása révén a frakcionált desztillációval analóg, ellen­áramú fáziskicserélődésen alapuló művelet jön létre. A szilárd adszorbens (pl. aktív szén) szem­csék a hiperszorber üzemi szempontból hasznos sza­kaszában a nehézségi erő hatása alatt lefelé mozog­nak a hiperszorber oszlopban. Ezeken az oszlopo­kon való áthaladás közben fellépő erő- és egyéb hatások következtében az aktív anyag szemcséi nagymértékben roncsolódnak és a keletkezett por a berendezés egyes részeit eltömi. További hátrá­nya az, hogy csak függélyes főirányban működhet és igen magas (25—30 méter) szerkezet szükséges. Azt találtam, hogy a folytonos üzemű szétválasztás elvét, beleértve a hiperszorpció elvét is, sokolda­lúbban és nagyobb változtatási lehetőségekkel le­het felhasználni jelen találmány szerint, • A találmány folytonos működésű adszorpciós be­rendezés, mely szerint az adszorbens (szemcsés aktív anyag) fiókos vagy fiók nélküli szekrényben foglal helyet, melynek oldalfalai bármily szerke­zeti anyagú perforált lemezből, szitalemezből, szitaszövetből, vagy bármely olyan lapból vannak, amelyek a szemcsés aktív anyagot megtartják, de a gázokat áteresztik; a szekrények egymással összekapcsolva végtelenített láncszerűek és zárt, vagy félnyitott, egymástól elválasztott, a gázele­gyet szétválasztó (adszorber-) és az adszorbens ál­tal megkötött gázalkotót kiűző (deszorber-) cellá­kon haladnak keresztül, egy, két, vagy több kerék-, vagy hasábdob által tartva és meghajtva. Az 1. ábra zárt kivitelű folytonos működésű két­termékes adszorpciós berendezés vázlatát, a 2. ábra félnyitott kivitelű folytonos működésű kéttermékes adszorpciós berendezés vázlatát, a 3. ábra zárt kivitelű folytonos működésű há­romtermékes adszorpciós berendezés vázlatát, a 4. ábra az adszorbenst magába foglaló szek­rény vázlatát ábrázolja. A folytonos működésű adszorpciós berendezés példaképpeni kivitele és működése az ábrák alap­ján az alábbi: Az 1. ábra zárt kivitelű folytonos működésű két­termékes adszorpciós berendezés egy változatát mutatja. A berendezés az 1 házban van elhelyezve. Ennek oldalán található a szétválasztandó gáz­elegy betáplálására szolgáló 2 csőcsonk. A betáp­lált gázelegy a 3 cellán halad keresztül, amelyben gázáramlást irányító 4 terelőlapok vannak. A cel­lán halad keresztül az 5 adszorbens 6 szekrények­ben elhelyezve, amelyek 7 csap által végtelen lánc­szerűvé vannak kiképezve és a 8 kerék által meg­hajtva. A 2 csőcsonkon betáplált szétválasztandó gázelegy ellenáramban közlekedik az adszorber­ben az 5 adszorbenssel. Az adszorbens a jobban adszorbeálódó alkotót (alkotókat) megköti és ma­gával viszi, míg a másik alkotót (alkotókat) a 9 csőcsonkon keresztül elvezetjük. A láncszerűen végtelenített szekrényekbe helyezett aktív anyag telített állapotban a 10 semleges zónán keresztül a deszorberbe kerül. A 11 kigőzölő cellába a 12 csőcsonkon keresztül gőz bevezetése történik, amely a 13 csőcsonkon keresztül távozik, magával víve az adszorberből kiűzött közeget. A cellába gőzáram­lást irányító 4 terelőlapok vannak beépítve és a kihajtó goz ellenáramban közlekedik a telített ak­tív anyaggal töltött 6 szekrényekkel. A szekrények ezután a 14 semleges zónán keresztül a 15 keré­ken 180°-os irányváltoztatással a 16 szárító cel­lába kerülnek, amely áramlást irányító 4 terelő­lapokkal van ellátva, ahová 17 csőcsonkon keresz­tül száraz meleg levegő befúvása történik, ame­lyik az adszorbensen kondenzálódott vízgőzt ellen-

Next

/
Thumbnails
Contents