146557. lajstromszámú szabadalom • Szélesvásznú, mikrohullámú zajgenerátor

Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.557. SZÁM 21. a4 . 46—60. 34. b. OSZTÁLY — BE—608. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Szélessávú, mikrohullámú zajgenerátor BUDA VOX. Budapesti Híradástechnikai Vállalat, Budapest Feltalálók: Frigyes István mérnök és Almássy György mérnök, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1957. szeptember 17. Zaj generátorokat kiterjedten alkalmaznak az egész híradástechnikában, mert — mint ismeretes — ez a legpontosabb és legegyszerűbb műszer a vevőkészülékek érzékenységének mérésére. A mikrohullámú technikában zajforrásul legkedve­zőbben gázkisülési csöveket alkalmaznak. Mivel a gázkisülések pozitív oszlopaiban (plazmáiban) az elektronok a Maxwell-féle sebességeloszlásnak megfelelően mozognak, így a pozitív oszlop ter­mikus zajforrásként viselkedik, melynek equiva­lens hőfoka 104 K° nagyságrendű. A zajnak mikro­hullámú sávba eső része oly módon nyerhető ki, hogy a gázkisülósi csövet olyan tápvonalba he­lyezzük, mely a kívánt frekvenciájú hullámokat vezeti. . A gázkisülési csövet alkalmazó eddigi zajgene­rátor konstrukcióknál a gázcsövet csőtápvonalba helyezték, általában az elektromos erővonalak sík­jával pár huzamos síkba úgy, hogy a cső tengelye a tápvonal tengelyével kb. 10 fokos szöget zárjon be. Ezzel a gázcső a tápvonal terheléséül szolgált és a ferde elhelyezés a terhelés illesztését célozta. Fenti módszer elvileg tökéletesen megfelel az egész mikrohullámú sávban, praktikusan pedig 4000 MHz fölötti sávban. A mikrohullámú sáv alsó szakaszán azonban ez a megoldás gyakorlati okokból kedvezőtlen. Ugyanis — tekintettel a ha­tárfrekvenciára — itt a csőtápvomalak méretei szükségképpen igen nagyok, amiért e sávban szinte kizárólag koaxiális, vagy egyéb TEM (transzverzális, elektromágneses) hullám formájú tápvonalat használnak. Ennél a megoldásnál vi­szont a belső vagy általában a második vezető jelenléte a fentihez hasonló ferde beültetést gya­korlatilag lehetetlenné teszi. A találmány tárgya olyan zajgenerátor, ahol a kisülési cső nem terhelésként szerepel, hanem az a tápvonal egyik vezetőjének részét képezi olyan módon, hogy a tápvonal egyik vezetőjénél á fémes vezetőt egy szakaszon magával a gázkisülés plaZ-i májával helyettesítjük. A találmány előnyei, hogy tetszőleges TEM hullám formájú tápvonal eseté­ben is alkalmazható és ezzel sikerül kiküszöbölni a gázkisülési cső ferde beültetésének technikai nehézségeit, ezáltal elérhető, hogy a zaj generátor méretei az eddig használatosokénál lényegesen kisebbek legyenek. (Példaképpen: egy csőtápvona­las 2000 MHz-en dolgozó zajgenerátor tápvonalá­nak mérete 55 X 110 cm, a gázcső minimális hosz­sza pedig 560 mm lenne). E megoldásnak is meg­van még az az előnye — a régi megoldáshoz hasonlóan —, hogy a plazmát tartalmazó tápvonal­nak a kimenő tápvonalhoz való hullámillesztésé­hez külön illesztőelemre nincs szükség, hanem illesztőelemül a megszakított vezetőnek a gáz­csövet körülvevő része szolgál. A találmány szerinti zajgenerátor egy példa­képpeni kiviteli alakját a rajz szemlélteti. A ko­axiális tápvonal —1— belső fémes vezetője meg van szakítva és egy szakaszon a —4— gázcsővel helyettesítve olyan módon, hogy a tápvonalnak a gázcsővel érintkező részei a gázcsövet egy da­rabon mindkét végén hüvelyszerűen körülveszik. Ilyenformán a keletkezett tápvonal külső vezetője megegyezik az eredeti tápvonal külső vezetőjével, belső vezetője pedig a plazma. Tényleges zajter­melő közegként a gázcső —4— szakasza szolgál. A —3— szakaszok a plazmát, mint belső vezetőt tartalmazó tápvonal-szakasznak a kimenő1 tápvonal­hoz való hullámillesztését szolgálják. E szakaszok egyébként elég hosszúak ahhoz, hogy az elektró­dák által termelt zajt disszipációs csillapításuk folytán praktikusan, tökéletesen lecsillapítsák. Az anód-, illetőleg fűtőfeszültség hozzávezetése —2— fémes kitámasztón keresztül történik. Szabadalmi igénypontok: 1. Mikrohullámú zajgenerátor, azzal jellemezve, hogy TEM-hullámformával működő tápvonalból áll, melynek egyik vezetőjét egy szakaszon gáz« kisüléses cső pozitív oszlopa képezi.

Next

/
Thumbnails
Contents