146536. lajstromszámú szabadalom • Eljárás különféle anyagokból villamos erőtér, fény vagy egyéb eneriasugárzás hatására bekövetkező gázfejlődés mérvének meghatározására

O Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.536. SZÁM 12. g. OSZTÁLY — MA—781. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás különféle anyagokból villamos erőtér, fény- vagy egyéb energiasugárzás hatására bekövetkező gázfejlődés mérvének meghatározására Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet, Veszprém Feltaláló: Földiák Gábor oki. vegyészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1958. május 2. Különféle vegyületekből, elsősorban a kovalens kötésűekből, mint például a szerves vegyületekből, villamos erőtér, fény-, röntgen-, alfa-, béta-, gamma-sugárzás, neutronáramlás, protonok és más energiahordozó ionok stb., valamint ultrahangok hatására gázok fejlődhetnek. Az, hogy valamely vegyületből az említett hatásokra fejlődik-e gáz vagy sem, a vegyület összetételén kívül főként a hőmérséklettől és annak a gáznak az összetéte­létől függ, amellyel a vegyület az emített hatások alatt érintkezik. Az irodalomból már ismeretessé váltak villamos erőtérben változatlan összetételű gázzal vagy leve­gővel lefolytatott kíséretek annak megállapítására, hogy valamely a kísérletben használt rendszerből, pl. kondenzátorból fejlődik-e gáz, vagy sem. A gázfejlődés mérvének az iparban hasznosítható megállapítása azonban az ilyen kísérletekkel nem volt lehetséges. Elvétve igyekeztek ugyan mennyi­ségi adatként az időegységben elnyelt hidrogént megadni, az az adat azonban csak az adott kísér­leti berendezésre érvényes, még -ezzel is rosszul ismételhető és az ipari gyakorlat problémáival nem hozható összefüggésbe. A találmány lehetővé teszi annak megállapítá­sát, hogy valamely anyag bármely anyagrendszer­ben és bármely fentemlített hatás alatt milyen mérvben tekinthető gázfejlődés szempontjából stabilnak. A feltaláló kísérleteinek eredményei ugyanis arra vallanak, hogy valamely anyagra villamos erőtérben a találmány szerint meghatá­rozott stabilitási értékszámok a fentemlített ener­giasugárzások és egyéb hatások esetére is érvé­nyesek, tehát a különböző anyagok gázleadásra vagy gázfelvételre való hajlandóságának mérvére szinte általános érvénnyél jellemzők. A találmány a feltalálónak kutatásaiból levont ama megállapításán alapul, hogy adott esetben a gázfejlődés bekövetkezése vagy elmaradása adott hőmérsékleten elsősorban attól függ, hogy az anyagok, amelyekből gázok fejlődhetnek, milyen gáz alakú anyaggal érintkeznek. Nemes vagy iners gázzal, pl. nitrogénnel környezve, a fentemlített hatások alatt szinte valamennyi szerves vegyület gázt ad le, hidrogénnel környezve pedig a szén­hidrogének egy része gázt ad le, más része gázt vesz fel. Olyan anyagok, amelyekből a fentemlített ha­tásokra üzemi hőmérsékleten még hidrogénnel környezve is gáz képződik, bizonyos adott célokra, pl. villamosipari szigetelőanyagul vagy atomreak­torban szerkezeti anyagul,. nem alkalmazhatók, mert viszonylag rövid idő alatt elroncsolódhat­nak. Ilyen a legtöbb kovalens kötésű anyag. Legcélszerűbb volna az olyan anyagok alkalma­zása, amelyek még nemes vagy iners gázzal kör­nyezve is gázfejlődés szempontjából stabilok. Ezek azonban ipari célokra egyéb szempontokból, pl. mert az adott ipari célra nagyon drágák vagy egyes fizikai vagy kémiai tulajdonságaik miatt nem eléggé megfelelők, ritkán alkalmazhatók. Ezért az iparnak meg kell elégednie olyan anya­gokkal, amelyek nem teljesen stabilok, de instabi­litásuk csak olyan mérvű, hogy a belőlük fejlőd­hető , kisebb gázmennyiség az illető alkalmazásban kárt nem okozhat. Ezért fontos, hogy az iparnak rendelkezésére álljon egy olyan eljárás, amellyel a felhasználásra kiszemelt anyagról előre meg­állapíthatja, hogy az gázfejlődés szempontjából milyen mérvben stabil vagy instabil. A találmány értelmében a különböző anyagok­nak a fentemlített különféle hatások alatt gáz­leadásra vagy gázfelvételre való hajlandósága mérvét mennyiségileg jellemző abszolút számokat kapunk, ha a vizsgált anyagot egymás után külön­féle százalékos összetételű hidrogén + nitrogén elegyekkel környezett állapotban vetjük alá az említett hatások valamelyikének, legcélszerűbben villamos erőtér hatásának, és megállapítjuk, hogy t melyik a hidrogén -f- nitrogén elegynek az a leg-

Next

/
Thumbnails
Contents