146531. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés paraboloid felületek előállítására

Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL y SZABADALMI LEÍRÁS 146.531. SZÁM 67. a. 16—21. OSZTÁLY — LA-282. ALAPSZÁM Eljárás és berendezés paraboloid felületek előállítására A Magyar Állam mint a feltalálók: Lantos Iván és Walter István budapesti lakosok jogutódja A bejelentés napja: 1954. július 13. ' A találmány lefejtő (generáló) eljárás és ezen eljárás szerint működő berendezés forgáspara­boloid felületű testek előállítására, pl. optikai len­csék csiszolására. *. Az eljárás azokon a mértani összefüggéseken alapszik, amelyeket a parabola érintőjének szer­kesztésénél alkalmazunk, nevezetesen, hogy a parabola valamely pontjának érintője felezi a para­bola fókusza és az érintési pontnak a vezér­vonalon levő vetülete közti távolságot és merő­leges az összekötő egyenesre. Ezeket az össze­függéseket felhasználva, az érintőt, esetleg csúszva, úgy gördítjük le viszonylagosan a megmunkálandó testhez képest, hogy az érintő különböző helyze­teinek burkológörbéje a paraboloid meridián­görbéjét adja. A mellékelt rajzon az 1. ábrán feltüntettük a parabola érintőjével kapcsolatos mértani összeg­függéseket, a 2—4. ábrákon pedig a találmány három szerkezeti megoldását. A parabola érintőjének megszerkesztésénél az 1. ábra szerint úgy járunk el, hogy az É érintési pontból merőlegest húzunk a parabola v vezér­egyenesére, az így kapott V pontot összekötjük az F fókusszal, ezt a VF összekötő egyenest felez­zük és az M felezési pontot összekötjük az É érintési ponttal. Az így szerkesztett é érintő merő­leges a VF összekötő egyenesre. A találmány szerinti eljárás már most abban van, hogy oly kinematikai kapcsolatot létesítünk a sík lap, ame­lyen a parabolát akarjuk lefejteni, és az érintő -között, hogy a kettő viszonylagos elmozdulásánál az é érintő mindig merőlegesen maradjon az F fókuszt a v vezéregyenes V pontjával össze­kötő egyenes darabra és ezt felezze. A v vezér­vonal és az F fókusz természetesen azon a sík lapon van és azzal mozdul el, amelyen a para­bolát kívánjuk lefejteni. A 2. ábrán feltüntetett megoldásnál a kinema­tikai kapcsolat a következő. A parabola helyben maradó síkjához képest az é érintő egyenest úgy mozgatjuk el, hogy az FP, VP, BC és CD csuk­lósan összekötött rudakból álló paralelogramma vezetésű szimmetrikus pantográfhoz kötjük, még­pedig annak a szimmetriavonalba eső P és C csuklójához, az egyikhez rögzítve, a másikban pedig elcsúszhatóan. Ha a pantográf-rudazatot most úgy mozgatjuk, hogy a V rúdvéget a vezér­vonal mentén húzzuk el, az F rúdvéget pedig a fókuszhoz kötjük úgy, hogy körülötte a pantográf elfordulhat, az é érintő egyenes különböző hely­zetei parabolát fognak burkolni. A pantográf ru­dazattal ugyanis biztosítottuk, hogy az é érintő egyenes mindig felezi az FV távolságot és az összekötő egyenesre merőleges marad. Ezt a. szer­kezetet paraboloidfelület csiszolására pl. úgy hasz­nálhatjuk fel, hogy a csiszolandó testet a parabola helybenmaradó t tengelye körül forgatjuk, az é érintő rúdra pedig sík osiszolófelületet erősí­tünk és ezt a pantográf rudazattal a fentebb már ismertetett módon a csiszolandó testhez képest lassan elmozgatjuk. A csiszolófelület saját magára merőleges tengely körül foroghat. Ennél a meg­oldásnál tehát a munkadarabot tartottuk helyben és a szerszámot mozgattuk el a munkadarabhoz képest. A 3. ábra lényegében az előzővel azonos meg­oldást tüntet fel, azzal a különbséggel, hogy a szerszám a helybenmaradó, a munkadarab pedig az elmozduló rész. A helybenmaradó .megmunkáló szerszám megmunkáló síkját a vízszintesen elren­dezett é érintő egyenes képviseli. Maga a szer­szám forgó mozgást végezhet egy függőleges ten­gely körül. Az FP, VP, BC és CD csuklósan Összekötött rudakból álló pantográf P vagy C csuklóját rögzítjük. Tegyük fel, hogy P csuklóját rögzítjük. Ha ebben az esetben a C csuklót víz­szintesen az é' egyenes mentén eltoljuk, az F', illetve F fókusz fog körívpályán a P csukló körül elmozdulni. Ennél a megoldásnál ugyanis a pan­tográffal mindjárt két parabolát fejtünk le, ame­lyek egymáshoz hasonlóak, azonban nagyságban különböznek egymástól a P csuklóitól való távol­ságuktól függően. E parabolák két síkjának moz­gását a parabolák t', illetve t tengelyének és ezekhez merőlegesen rögzítettnek gondolt v', illetve v vezéregyenesek vezetése határozza meg, A szóban forgó megoldás szerint a parabolák sík­jai az egyébként elmozduló fókuszok körül elfor­dulnak, az elfordulás mértékét pedig a VP pan­tográf rúdon levő V és V pontokban alkalmazott

Next

/
Thumbnails
Contents