146492. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektroncsövek anódkarakterisztika - alakjának és meredekségének folyamatos szabályozására és a berendezéshez való elektroncső

Megjelent: 1960. április 1. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.492. SZÁM 21. g. 1—16. OSZTÁLY - TE-163. ALAPSZÁM Berendezés elektroncsövek anódkarakteri sztika-alak jának és meredekségének folyamatos szabályozására TESLA, národni podnik, Praha Feltalálók: Katschner Jindrich mérnök és Vysin Vlastimil, mindketten prágai lakosok A bejelentés napja: 1957. november 23. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1956. november 24. Mint ismeretes, a szokásos szerkezetű elektron­csöveknél megfelelő rácsemelkedéssel az anód­karakterisztika exponenciális lefolyása érhető el. Ezáltal a munkapont változtatásával, bizonyos ha­tárokon belül — gyakorlatilag nulla és egy bizo­nyos maximális érték között — a karakterisztika meredeksége is változtatható. Az exponenciális karakterisztikára' való tekintettel azonban csupán gyenge jelekkel lehet dolgozni, mert nagyobb jel­erősség esetén torzítások lépnének fel. Nagyobb erősségű jelek céljaira elég hosszú lineáris rész­szel bíró karakterisztika szükséges. Eddig a mere­dekség változása a karakterisztika linearitásának bizonyos határok közötti egyidejű megőrzése mel­lett, külső körös visszacsatolással nyert megol­dást, ami azonban leggyakrabban a bejövő és ki­menő jel között fáziseltolódásokra vezetett. A találmány célja az említett hátrányok kikü­szöbölése. A találmány szerinti berendezés elekt­roncsöve lehetővé teszi egy adott szerkezetű cső meredekségének változtatását a linearitás fenn­tartása .'mellett, külső visszacsatoló körök alkal­mazása nélkül, gyakorlatilag nullától végtelenig, sőt, az is elérhető, hogy a karakterisztika leszálló ága a felmenővel nem azonos, aniinek következ­tében hiszterézis alakú diagram érhető el, tehát a találmány szerinti berendezés csöve változó erő­sítésű erősítőcsőként használható, külső csillapító­vagy visszacsatolókörök nélkül, vagy pedig olyan kapcsolásokiban, amelyekben eddig tiratronokat, vagy komplikált csőköröket kellett alkalmazni, pl. „kiváltó"-körökben, multivibrátorokiban, frekven­ciakétszerezőkben és hasonlókban. A tiratronokhoz képest a találmány szerinti be­rendezés csöve gyorsabban működik, az ismert csőkörökkel szemben a találmány szerinti beren­dezés lényegesen egyszerűbb. A találmány olyan berendezésre és elektron­csőre vonatkozik, mely vezérelt elektronnyaláb­bal, egy elektronágyúval, az elektronnyaláb alak­jának és modulációjának befolyásolására. szolgáló elektródarendszerrel, munkaánódákkal, csatoló- és eltérítő elektródákkal van ellátva és amelynél a csőnek legalább egy munkaanódja egyrészt egy terhelő ellenálláson keresztül az anódfeszültség­forráasal, másrészt változtatható pozitív feszültség­visszacsatoláson keresztül legalább egy csatoló­elektródával úgy van összekötve, hogy a cső me- •» redeksége, a linearitásnak megfelelően széles há­tárok között való fenntartása mellett, nullától vég­telenig változtatható, azáltal, hogy. a cső külső köreinek munkaparamétereit változtatjuk. A találmány szerinti berendezés egy kiviteli példáját a csatolt rajzok ismertetik, amelyeken az 1. ábra a találmány szerinti berendezés csö­vének elektródaelrendezését és kapcsolását, a 2. ábra az anódikarakterisztikát tünteti fel, ahol a paraméter az anódellenállásoik nagysága, a 3. ábra az anódkarakterisztikát mutatja, ami­kor is paraméterül az elektronnyaláb áramának nagysága szolgál, a 4. ábra az anódkarakterisztkát tünteti fel egy kritikus érteik fölött vagy alatt fekvő anódellen­álláso'k esetén, amikor is az elektronnyalábban levő áram maximális, az 5. ábra a találmány szerinti berendezés csö­vének vázlatos ábrázolása, a munkaanód és a csatolóelektródák között változtatható visszacsato­lással, a 6. ábra a találmány szerinti berendezés csövé­nek elektródaelrendezését és kapcsolását mutatja, a csőben páratlan számú munkaanóddal és nagyobb számú csatolóelektróddal, a 7. ábra pedig a 6. ábra szerinti középső munka­elektród anódkarakterisztikáját az anódellenállás és az elektronnyaláb kritikus értékeinél mutatja. Az 1. ábrában 1 elektronágyút tüntet fel, 2 és 3 az elektronnyaláb fókuszálására és modulálására alkalmas elektródrendszert jelöl, 4 és 5 eltérítő­elektródok, amelyekre a jelet rávisszük, 6 és 7

Next

/
Thumbnails
Contents