146415. lajstromszámú szabadalom • Izzófejes Dieselmotor és eljárás annak üzemeltetésére

Megjelent: 1960. március 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.415. SZÁM 46. a2 . 85-105. OSZTÁLY — PA-534. ALAPSZÁM Izzófejes Diesel-motor és eljárás annak üzemeltetésére Pápa Alfréd, Szilvay Géza és Zombory János oki. gépészmérnökök, Budapest A bejelentés napja: 1957. május 9. A jelen találmány az izzófejes motorok, főleg a kétütemű izzófejes motorok tökéletesítésére vo­natkozik. Mint ismeretes, a motorok hatásfoka elméletileg annál jobb, minél nagyobb a komp­resszió viszony. A valóságban azonban a motorok fogyasztását igen nagymértékben befolyásolják más körülmények is, így elsősorban az elégés jó­sága és a találmány elsősorban azon a megisme­résen alapszik, hogy az égés megjavításával bizo­nyos motortípusoknál gazdaságosabb üzemet lehet elérni, mint a sűrítés végnyoimásának emelésével, így az eddig használatban volt izzófejes motorok­nál, főleg a kétütemű traktormotoroknál az égés tökéletlen és a tüzelőanyag egy része nem ég el a legkedvezőbb időpillanatban, és ha ezt a hát­rányt legalább részbén kiküszöböljük, oly nagy megtakarítások érhetők el, hogy a motor még 1:5 kompresszióviszoiny esetén is igen gazdaságo­san, kb. olyan fogyasztással működik, mint a szo­kásos kivitelű Diesel-motorok kb. 1:16 komp­resszióviszony mellett. Viszont a csekély sűrítő­végnyomás lehetővé teszi a'könnyű kivitelt, mert a keletkező erők viszonylag kicsik, a súrlódási veszteségek is csökkennek, kisebbek a tömegerők stb. Az égés megjavítása erdőkében elméleti meg­fontolások és kísérletek révén elsőBorban azt álla­pítottuk meg, hogy helytelen az az eddig alkal­mazott eljárás, amelynél a hengerbe porlasztott tüzelőanyag-sugár iránya kb. merőleges az égési levegő áramlási irányára, hanem ellenkezőleg, a tüzelőanyagot a levegő áramlási irányával egyező irányban kell beporlasztani. Ez azt jelenti, hogy a beporlasztás iránya közelítően párhuzamos az égési tér határoló görbéjének érintőjével a por­lasztás helyén. Emellett az is fontos, hogy a por­lasztás, ill. a befecskendezés né túl korán, hanem csak akkor történjék, amikor az égési térből, más néven az előkamrából a megelőző égésből szár­mazó égéstermékek már eltávoztak, a tüzelőanyag sugara tehát ne égéstermékbe, hanem áramló le­vegőbe lövelltesisék és minél rövidebb úton, mi­nél gyorsabban jusson á forró falrészre. Ha ugyanis, úgy amint az ismert motoroknál lenni szokott, a tüzelőanyagot visszamaradt forró égéstermékbe, ill. forró levegőbe fecskendezzük, a tüzelőanyag egy része hirtelen éri el a gyúlási hőmérsékletet, az égés robbanásszerű és így a motor kopogásra hajlamos. Emellett a túl korán megindított befecskendezés esetén az égés vi­szonylag sokáig tart, mert léghiányban a tüzelő­anyag termikus lebomlása következik be. Ehhez járul, hogy a torkon át a hengerből az előkamrába áramló levegő a permetsugarat szétszórja és a tüzelőanyag egy része az égési folyamat végén ég el és ez az égés már tökéletlen, igen rossz hatás^ fokú. Ezért kedvező az a találmány szerinti eljárás, amelynél a befecskendezés csak akkor kezdődik meg, amikor a porlasztás helyén égéstermék már nincs, vagy alig van, és mivel a Beáramló tüzelő­anyag sugarát a levegő áramlata nem keresztezi, nem szórja szét ezt a tüzelőanyag-sugarat. Fontos még az is, hogy kétütemű motornál a levegő bevezetésére való csatornák ferdén felfelé irányulnak, tehát az égési tér felé, ami egyrészt elősegíti a levegőnek a gömb alakú vagy legalább gömbszerű égési. tér fala mentén ív alakban való áramlását, másrészt a lehető legnagyobb bizton­ságot nyújtja a beömlés és kiömlés rövidrezáró­dása ellen, tehát a bevezetett levegőből gyakor­latilag véve semmi sem távozik a kipufogó nyí­láson át. -A találmány szerinti motornál alacsonyabb hő­mérsékletek keletkeznek mint az ismert szerkeze­teknél, ami lehetővé teszi az alumíniumdugattyú alkalmazását. Ezzel a tömegerők erősen csökken­nek és jóval kisebbé válik a motor rázása, ami traktornál igen nagy gyakorlati jelentőségű. A traktor rázása ugyanis a vezetőnek egészségi szempontból nagyon hátrányos. A találmány további részleteit a rajzokkal kap­csolatosan magyarázzuk meg, amelyek a találmány két példaképpeni kiviteli alakját mutatják. Az 1. és 2. ábra a két kivitel egy-egy hosszmetszete. Az 1. ábra szerint az —1— égéstér gömb alakú vagy közelítően gömb alakú és excentrikus, tehát középpontja a henger középvonalához képest el­• tolt helyzetű, viszont a —3— torok központos elhelyezésű. Az égéstér hűtetlen —2— része le­vehető és könnyen visszaszerelhető vagy cserél­hető. A dugattyú felső felülete ívelt, ill. domború

Next

/
Thumbnails
Contents