146405. lajstromszámú szabadalom • Higiénikus, átfordítható és cserélhető betétes zuhanyrózsa

Megjelent: 1960. március 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.405. SZÁM 34. k. 1—6, 85. f. OSZTÁLY — ZA—186. ALAPSZÁM Higiénikus, átfordítható és cserélhető betétes zuhanyrózsa Zavaczky Antal technikus, Budapest A bejelentés napja: 1958. július 11. A zuhanyberendezések kisebb költséggel járó telepítési körülményei, számos egyéb előnye kö­vetkeztében világviszonylatban elterjedtek és szá­muk rohamosan növekszik. E •berendezések üze­meltetése és karbantartása még igen költséges. A költségek tekintélyesebb része az alkalmazott zu­hanyrózsák jellemzőitől függ. Ennek kedvező be­folyásolása érdekében sokféle zuhanyrózsa-típus került forgalomba. A legelterjedtebb egyszerű felépítésűek, általá­ban öntvény vagy lemezből készült fix és szét­csavarható kivitelűek. Zuhanyvíz-takarékosság cél­jából próbálkoztak kombinált megoldásokkal is, melyek akkor jöttek működésbe, amikor a zuhany­térbe beálltak vagy kézi fogantyút meghúztak. Ezek nem váltak be a gyakorlatban. A szét nem bontható kivitelűek szórónyílásait a hálózatban keringő szennyeződések (kóc, levált tömítésdara­bok, vasoxid, vízkő stb.) aránylag rövid idő alatt •eltömték, míg a szétcsavarhatóvá kiképzett típu­sok a beékelődött vízkő miatt oldhatatlanokká váltak. Az elzáródott zuhanyrózsákat le kellett szerelni, tisztításuk nagy türelmet igénylő, hossza­dalmas munkával járt, de így is csak roncsolások árán lehetett átmenetileg helyreállítani. Különö­sen a gyári, hivatali és közintézményi zuhanyo­zókban emelkedett magas -szintre a vízfogyasztás, mivel az eltömődött zuhanyrózsákat legtöbbször a dolgozók távolították el. Pótlásuk vagy sokára, vagy egyáltalán nem történt meg s az így sza­baddá vált csőnyíláson kitóduló vízsugár a háló­zati nyomástól függően 30—50%-kal bővebb fo­gyasztást eredményezett. Egyes típusokat, hogy az eltömődés később következzen be, bővebb szóró­lyukakkal gyártották, azonban ez szintén abnor­málisan magas vízfogyasztáshoz vezetett. A ina használatos zuhanyrózsák további hát­ránya, hogy nem higiénikusak. A különféle ala­kúra kiképzett belső részekbe még a teljes elzáró­ródás előtt jelentős mennyiségű szerves és szer­vetlen anyag rakódik bele, mely a zuhanyozási szünetekben erjedésnek, bomlásnak indul. Ezeket hozzáférhetetlenségük következtében teljesen ki­tisztítani nem lehet. Az eredetileg jól méretezett melegvíz-előállító boylerek kapacitása elégtelenné vált ezámos helyen a bőséges vízimennyiséget szolgáltató zuhanyró­zsák, illetve ezek nagyobbszámú hiánya .követ­keztében. A találmány az eddigi hiányosságoktól mentes és az alábbi jellemzőkkel rendelkezik. Vízszolgáltatása takarékos, leszerelése nélkül gyorsan és alaposan tisztítható, élettartama hosszú, karbantartása minimális, előállítási költsége ala­csony, szerkezetileg egyszerű és igénytelen. A találmány leegyszerűsített kivitelű alkatré­szekből, a zuhanyrózsa-testből, mely bővebb alsó nyílása mentén peremesen van kiképezve, és cse­rélhető, illetve billentéssel átfordítható perforált betétlemezből áll. A zuhanyrózsa-test pereme hor­nyokkal — jelen esetben kettő — van ellátva, mely hornyok a perforált betétlemez; behelyezésére és kivételére szolgálnak. A perforált betétlemez a zuhanyrózsa-test peremének hornyain élével át­tolva fordítható a perem belső felületére. Az 1. ábra oldalnézeti metszetben, a 2. ábra alulnézetben (jobb érthetőség céljából a perforált lemez egy részét elhagyva) szemlélteti a talál­mányt. A zuhanyrózsa-test (1) belső pereimfelületén (2) fekvő perforált betétlemezt (3) a perem hornyain (4) keresztül lehet áttolni és helyére billenteni. A perforált betétlemez szoros felfekvését a víz nyomása biztosítja. A helyi körülményektől függő, néhány hét vagy hónap alatt bekövetkező horda­léklerakódás a perforált betétlemez másik lapjára fordításával távolítható el, míg a lyukakba éke­lődött apróbb szennyeződéseket a most már el­lenkező oldalról ható víznyomás kimossa. Az át­fordítás a perforált betétleimez kihúzása nélkül keresztülvihető. A szilárdan kötött, egyébként ne­hezen eltávolítható vízkőtől eltömődött perforált betétlemez néhány másodperc alatt másikkal pó­tolható, de ennek hiányában újból használhatóvá tehető, ha kivétele után lapjával néhányszor egy kemény sík laphoz: ütjük. így a rideg vízkő — rezgés hatására — adhéziós kapcsolatát elvesztve lepattog és a lyukakból is kipereg. Mindezek igen nagy előnyt jelentenek, miután a zuhanyrózsát nem szükséges leszerelni a más tí­pusoknál elkerülhetetlen bizonytalan kimenetelű és hosszadalmas tisztogatás végett. További előnyt

Next

/
Thumbnails
Contents