146401. lajstromszámú szabadalom • Eljárás módosított karbamid-formaldehid habgyanták előállítására

Megjelent: 1960. március 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.401 SZÁM 39. c. .OSZTÁLY — SE-841 ALAPSZÁM / ; /• í SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás módosított karbamid-formaldehid habgyanták előállítására Szerves Vegyipari és Műanyagipari Kutató Intézet, Budapest Feltaláló: Schwaner Károly vegyészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1958. július 16. Ismeretes, hogy a karbamid-formaldehid kon­denzátornak felületaktív hatású habosító anyagok­kal eldolgozva, katalizátor hozzáadásával kemény, kis fajsúlyú habanyaggá dolgozhatók fel. Az ismertetett eddigi módon készített habanya­gokat kis mechanikai szilárdság, nagy vízfelvevő­képesség, továbbá nagymértékű törékenység és morzsolódás jellemzik. Azt találtuk, hogy az említett habanyagok me­chanikai szilárdsága és dinamikai behatásokkal szembeni ellenállása nagymértékben megnövel­hető1 , ezáltal a törékenység és a morzsolódás mér­téke erősen csökkenthető, ha a szokásos habanyag komponensekhez a periódusos rendszer 1, 2 és 3 periódusának I, II és III csoportjába tartozó ele­mek erős elektrolit jellegű, többnyire kristály­vízzel kristályosodó sóit adjuk, pl. nátriumszulfá­tot, magnéziumkloridot, káhum-alumínium szulfá­tot, cinkkloridot, nátriumfoszfátot stb. Az eljárásunkkal készült habanyagok sejtszer­kezete egyenletes, felülete sima, fényes és tömör, minek következtében a nedvességgel szembeni ér­zékenység 10—30%-kal csökken. Az adalékanya­gok, ill. sók variálásával változtathatjuk a habok tömörségét és fajsúlyát 0,017 és 0,100 g/cm3 kö­zött. A habanyagok előállítása eljárásunk szerint úgy történik, hogy a karbamid-formaldehid kondenzá­tum vizes oldatához a kondenzátum mennyiségére számított 0,1—2% mennyiségben adjuk az emlí­tett elemek sóit vagy sóinak keverékét, továbbá a fölös formaldehidet megkötő anyag, pl. karba­mid, vizes oldatát. A homogén elegyet, a habosító anyagot és katalizátort tartalmazó oldattal kézileg, vagy gépi segítséggel habanyaggá alakítjuk. A habanyag kötési ideje az elkeveredéstől szá­mítva 20—60 perc, maximális szilárdságát 24 óra múlva éri el. 1. példa: 45 s. r. karbamid-formaldehid (mólarány 1 : 2,2) kondenzátumot elkeverünk 0,5 g nátriumszulfáttal és 10 s. r. karbamid 40%-as vizes oldatával. A ho­mogén elegyhez 40 s. r. laurilbenzolSzulfósavas nátrium és foszforsav 10%-os vizes^glicerines olda­tát adjuk és habbá keverjük. Vízfelvevő^képessége mintegy 25%-kal kisebb, mint a nátriumszulfát adalékot nem tartalmazó habé. 2. példa: 40 s. r. karbamid-melamin-formaldehid 20— 200 cP viszkozitású kondenzátumát elkeverjük 0,2—1 s. r. cinkloriddal, 5 s. r. 1%-os vizes zsela­tin oldattal és 10 s. r. karbamid 30%-os vizes ol­datával. A homogén elegyet 40 s. r. dodecilbenzol­szulfosav és foszforsav 10%-os vizes oldatával, habverőgép segítségével szilárd habbá alakítjuk. A hab tömör, egyenletes szerkezetű. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás karbamid-formaldethid, ül. kabamid­melamin-formaldehid kondenzátum alapú hab­anyagok előállítására, melynél a kondenzátum vi­zes oldatához habosító anyagot ós katalizátort ada­golunk, melyre jellemző, hogy a habot a periódu­sos rendszer 1, 2 és 3 periódusának I, II és III csoportjába tartozó elemek isóinak keveréke je­lenlétében képezzük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kivitelezési módja, azzal jellemezve, hogy a habot célszerűen NaS04 , CaCl2 , KAISO4, ZnCl 2 , Na 3 P0 4 adalékok, vagy ezek keverékeinek 0,2—2%-nyi mennyisége jelenlétében képezzük. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 6082. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents