146396. lajstromszámú szabadalom • Önműködő vezérlőberendezés feszültségszabályozó transzformátorokhoz

Megjelent: 1960. március 15. :'-f: ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.3-96. SZÁM 21. c. 67. OSZTÁLY — VA~741. ALAPSZÁM önműködő vezérlőberendezés feszültség szabályozó transzformátorokhoz Varga Lajos oki. gépészmérnök, és Luspay Ödön oki. villamosmérnök, mindketten Budapesten A bejelentés napja: 1958. február 18. A villamosenergia szolgáltatással szemben tá­masztott igények, valamint a fogyasztói feszültség előírt tűrései mindinkább szükségessé teszik az önműködő feszültségszabályozók alkalmazását. A hálózatok egyre fokozódó kiterjedése miatt ugyanis az aiállomási gyűjtősín feszültségének szabályozása a fogyasztói feszültségtartás kérdését nem oldja meg kielégítően. Ismeretesek voltak .már önműködő vezérlő­berendezések feszültségszabályozó transzformáto­rokhoz, azonban a több évtizedes tapasztalat sze­rint ezek eddigi felépítése olyan hiányosságokat tartalmazott, amelyek miatt a vezérlőberendezés továbbfejlesztése már nem volt lehetséges. Ilyen hiányosságai voltak például az ismert vezérlőberendezésnek, hogy a feszültségérzékeny tagját ferrorezonanciás kör képezte, amelynek ismert tulajdonságai miatt a szabályozott feszült­ségszint függött a periódustól és a feszültséggörbe alakjától. A vezérlőberendezés a feszültségválto­zást késleltetés nélkül érzékelte és késleltetés nélkül működtette a kormányhengert, aminek eredménye az átmeneti feszültségváltozásokra is szükségtelenül működő berendezés gyors elhasz­nálódása volt. Hibás működést eredményezett az is, hogy a ferrorezonanciás körbe iktatott kondenzátor­kapacitás értékének .megváltozása miatt a kör haj­lamos volt az elhangolódásra. A felhúzómotor mű­ködése ugyancsak határozatlan volt, mivel azt nem állandó feszültség táplálta, ezért érzékenységét a felhúzó mechanizmus súrlódási viszonyai szabták meg. Hátrányuk volt még az isimért vezérlőberende­zéseknek az is, hogy nem voltak ellátva védelem­mel, amely az esetleges meghibásodáskor meg­gátolta volna a kormányhenger végállásba való vezérlését. Ugyanakkor nem teljesítette a vezérlő­berendezés azt a kívánalmat sem, hogy a szabá­lyozási feszültségszint a hálózati terheléstől függjön. Az ismert vezérlőberendezések az elmondott hátrányos tulajdonságaik mellett nem tartalmaz­tak egy olyan regisztrálóberendezést, például szám­lálószerkezetet, amely a fokozatváltozások számát mutatta volna. Erre a berendezésre pedig — ta­pasztalat szerint — szükség volna, mivel a kor­mányhenger érintkezőinek a kapcsolások számától függő elhasználódását csak ennek segítségével lehet figyelemmel kísérni. A találmány szerinti feszültségszabályozó transz­formátorhoz való vezérlőberendezés az ismert vezérlőberendezések — üzemi tapasztalatokból szerzett — hiányosságait, hátrányos tulajdonságait teljes mértékben kiküszöböli és a korszerű köve­telményeket minden tekintetben kielégíti. A vezérlőberendezés lényege a szabályzott háló­zatról, célszerűen az ebbe kapcsolt feszültségváltó­ról táplált oly feszültségérzékeny tag, amely híd­kapcsolásban a feszültségváltozásokat késleltetés­sel érzékeli és adja tovább kimenő-feszültség for­májában. E feszültségérzékeny taghoz kapcsolódik egy irányrelé, amelyből a kiválasztott irányú kimenő-feszültséget egy meghatározott időközön­ként továbbító, impulzust adó kontaktus adja át a kormányhenger motorjának, segédrelé rendsze­ren keresztül. A feszültségérzékeny tag, ill. az irányrelé áramköréhez tartoznak még változtat­ható értékű előtétellenállások, amelyekkel a sza­bályozási szint, ill. tartomány értéke beállítható. A feszültségérzékeny tag áramkörébe van beik­tatva a szabályozott hálózatra kapcsolt áramváltó­ról táplált, változtatható értékű ellenállás, amely­nek feszültségesése által lehetővé válik a hálózat terhelésétől — beállítható mértékben —• függő feszültségszintre történő szabályozás. Kiegészül még a vezérlőberendezés a fokozatváltások szániát mutató számlálóművel, valamint a meghibásodást érzékelő érintkezőpárral. Az önműködő vezérlés pedig — egy átkapcsoló beiktatásával — kézi mű­ködtetésre állítható át. A találmány szerinti vezérlőberendezés egy példakénti kiviteli alakját a rajz kapcsán ismer­tetjük. Az ábrán az —1— feszültségérzékeny tag —c-— és —d— sarkai az —u—, —v— szabályozott háló­zatról célszerűen a rajzon fel nem tüntetett feszültségváltón keresztül vannak táplálva. Az —1— feszültségérzékeny tag —a— és —b— ki­menő oldala a —2— anergia-irányrelét működteti, amely által előkészített impulzusokat a —3—

Next

/
Thumbnails
Contents