146332. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a primicin fermentációs oldatokból való kinyerésére és tisztítására

o Megjelent: 1961. december 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.332. SZÁM 12. o. 25. OSZTÁLY — KI—388. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás a primicin fermentációs oldatokból való kinyerésére és tisztítására A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézete, Budapest Feltalálók: Dr. Szilágyi Imre vegyész, dr. Vályi Nagy Tibor, az orvostudományok kandidátusa, dr. Uri József, az orvostudományok kanditátusa, debreceni lakosok A bejelentés napja: 1958. június 23. / Korábbi közleményeinkből (Nature, 174, 1105. (1954); .Pharmazie, 304, 11. (1956)5 MTA Biol. Orv. Tud.. Oszt. Közi. 7, 369. (1956) ismeretessé vált, hogy egy eddig még mem fiamért aetino­myces-törzs, amelyet egy viaszmoly-tenyészet Galéria melonella) hernyóinak bélosatormájából és faeceséiből izoláltunk, és amelyet Streptomyeos primycini elnevezéssel ismertettünk, megfelelő táptalajokon egy új amtiibicitikus hatóanyagot termel, amelyeit ,,pr!imicin"-raek neveztünk el. Későbbi vizsgálataink azt mutatták, hogy ez az új antibiotikum valószínűleg a nitrogéntartalmú polioxi-vegyületek közé tartozik; pontos vegyi szerkezete ,még nincsen felderítve. A primicin klinikai kipróbálásával több magyar kutató foglalkozott. Kelenhegyi, Al'beritih, Molnár, Schnitzler és Zádior közleményei szerint eddig főként felületi alkalmazásban értek el kiváló eredményeket, Az új antibiotikum az évek óta nem záródó és más gyógyszerekkel nem befolyásol­ható tbc. eredetű sipolyok gyógyításaiban, vala­mint szemészeti alkalmazásiban igen jó hatást mutatott. Toxikus tüneteket e kísérletek sarán emberen nem észleltek;. Ujabb vizsgálatok igen biztató eredményekiet mutatnak a primicin csont tbc. ellenes hatása terén is. ((iSehnitzlar.) , A fentebb idézett közleményeinkben a primi­cin tiszta állapotban való kinyerésére leírt mód­szer laboratóriumi méretek között alkalmas volt ugyan kisebb hatóanyag-mennyiségek előállítá­sára, ipari megvalósításra azonban — az eljárás hosszadalmas és körülményes volta, továbbá a felhasznált aluoolaidiszor'bens nagy mennyiségei­nek szükségessége! miatt —• nem alkalmas. Mint­hogy a primicinnel elért kedvező eredmények indokolttá teszik az új antibiotikum ipari elő­állítását, antibiotikumok technológiájából ismert eddigi ipari módszerek pedig a primicin esetében nem vezetnek megfelelő eredményre, szükség volt tehát a 'primicin fermentációs levekből való kinyerésének és tisztításának olyan új eljárására, amelynek segítségével az ipari gyártás megvaló­síthatóvá válik. Ez az általunk kidolgozott eljá­rás képezi a jelen találmány tárgyát. A primicin _ termelése fermentáció útján, Strep­tomyces primycini gombatörzs tenyésztésével nit­rogén- és szénforrást, valamint szervetlen sókat tartalmazó folyékony táptalajon, pl. alámierülő kultúrával történhet. A fermentáció befejeztével bornássárga színű, jellegzetes szagú, lúgos kém­hatású fermentációs levet kapunk, amely nagy antilbiotikus aktivitást mutat, főleg Gram-pozitív és tbc. •baktériumokkal szemben. A hatóanyagnak a fermentációs léből való el­különítése a találmány értelmében vagy vízzel nem keveredő alkohollal végzett extrakcióval vagy ún. csapadékos adszorpcióval történik. A közvetlen extrakcióval vagy az adszorpciós csa­padékról való leoldás útján kapott oldatból ki­nyert' nyers primicin a fermentáció során haibzás­gátlóként alkalmazott növényi olajból származó vagy a gomba által termelt • lipoidokait, víziben oldható cukor- és karamell jellegű szénhidra to­kát, a táptalajból származó vagy a gomba által termelt prolamiin-jieilegű alkoholban oldható fe­hérjéket, a primicin. felületén adszorbeálódó pig­mensefcet, valamint egyéb szervetlen és szerves. résziben a primicinhez kötődő nehezen oldódó anyagokat is tartalmaz szennyezésként. Ezeknek a szennyezéseknek' az eltávolítása es a primicin tiszta állapotban való kinyerése a találmány ér­telmében az alábbi extnakoiós, lecsapása és át­oldási műveletek célszerű kombinációja útján történik. A csapadékos adszorpció vagy vízzel nem ke­veredő alkohollal végzett extrafcció útján kapott nyerstermékíből a lipoidokiat olyan szerves oldó­szerrel — pl. acetonnal, kloroformmal, éterrel — vonjuk ki, amely a primicint mem oldja. A li­poidmentes termékből a szénhidrátszerű vízben

Next

/
Thumbnails
Contents