146298. lajstromszámú szabadalom • Gyűrűs nyomásmérleg

; Megjelent: 1960. március 15. • ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.298. SZÁM 42. k. 8—14. OSZTÁLY — FA—365. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÄLMÄNY Gyűrűs nyomásmérleg Magyar Tudományos Akadémia, Budapest Fáy Csaba oki. gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1958. február 10. A találmány oly gyűrűs nyomásmérlegre vonat­kozik, amely általában kis nyomáskülönbségek igen pontos mérésére szolgál és különlegessége, hogy nagy statikus nyomás esetén is használható. Ismeretesek olyan nyomáskülönbség-mérők, ame­lyek a nyomáskülönbséget az elbillenő gyűrű ál­lásának meghatározásával mérik. A flexibilis csat­lakozó-vezetékek kivitelezése nagy statikus nyo­más esetén jelentős súrlódási hiba nélkül nem oldható meg, továbbá vízimérésnél a műszer lég­telenítése igen nehézkes. Más, dugattyús szerke­zetekben a dugattyú és fémház közti súrlódás teszi pontatlanná a mérést; ha a dugattyút a súr­lódás kiküszöbölésére forgatják, akkor a berende­zés szerkezetileg igen bonyolult. A membrános típusú műszerek pontossága a membrán hysteré­zise miatt kisebb. Az U csövek nagy nyomásra egyáltalán nem használhatók. A találmány célja a fenti hiányosságok kikü­szöbölése mellett olyan általánosan használható nyomáskülönbség mérő1 kialakítása, amely igen pontos, mert dugattyús rendszerű, de a dugattyú zárófolyadékba merül, s ezzel a súrlódást gyakor­latilag kiküszöböli, továbbá igen nagy statikus nyomásra szerkesztve is kivitelezhető. A szerke­zet igen egyszerű. Vízmérés esetén a levegő a műszerből a nyomásmérő csonkokon automatiku­san távozik. A találmány tárgyát képező gyűrűs nyomás­mérleget az jellemzi, hogy zárt, nyomásálló ház­ban elfordulhatóan felfüggesztett tömör gyűrű­szegmens két homlokfelülete a háznak két külön­álló, fallal és tömítőfolyadékkal elválasztott kam­rájába nyúlik, amelyekhez a nyomásmérő vezeték csatlakozik, továbbá a 330 °-nál kisebb középponti szögű (2. ábra, 12) gyűrűszegmensben súlypontjá­nak állítására vagy belső üreg van kiképezve (2. ábra, 4), vagy a házban ellensúly csatlakozik hozzá (1. ábra, 5), illetve 330° és 390° közép-Donti szögek közé eső gyűrűszegmens kivitele (3., 4. ábra) kihajlított, amikor is a gyűrű két homlokfelületének középvonala két, a tengelyre merőleges, különböző síkban helyezkedik el. A találmány szerinti gyűrűs nyomásmérleg a következőképpen működik: A tömör gyűrűszeg­mens két holmokfelületére ható nyomások különb­sége forgatónyomatékot ad, amellyel a gyűrű súly­pontjának forgatónyomatéka csak kitérített álla­potában képes egyensúlyt tartani. A két tér között felül fal, alul folyadékzár (a mérendő nyomás­különbség és mért közeg minősége szerint tetsző­leges, U csöves manométerekben használt mérő­folyadék, így toluol, víz, acetiléntetrabromid, higany stb.) biztosítja a tömítést. A tömítőfolya­dék nyomása a gyűrű felületére mindig merőleges, forgatónyomatékot tehát nem képes átadni. A fel­hajtóerők eredője mindig a felfüggesztési (gyűrű­közép-) ponton megy át. A gyűrűszegmens kereszt­metszeti felületének, gyűrűsugarának, illetve a gyűrűsúlypont karjának változtatásával igen kis nyomáskülönbség igen nagy elmozdulást eredmé­nyezhet és az elmozdulás meghatározásával mér­hető. A gyűrű helyzetének meghatározására leg­alkalmasabbak a villamos módszerek, mert itt a nagynyomású házból csak két huzalt kell kive­zetni. Ilyen például egy tekercs, amelynek vas­magját mozgatja a gyűrűszegmens és az elmoz­dulás az önindukciós ellenállás megváltozásával mérhető. A műszer két példaképpeni kiviteli formája az 1—4. ábrákon szemlélhető. Az 1. ábra az egyik kivitel oldalmetszete. A 2. ábra ennek A—A síkban vett metszete. A 3. ábra a másik kivitel oldalmetszete. A 4. ábra eiinek B—B metszete. A (1) tömör gyűrűszegmens a (13) tartókaron és a (3) középponti éken van felfüggesztve a (14) ékpályával a (2) házban. A (1) gyűrűszegmens súlypontjának beállítására vagy a (4) üreget ké­pezzük ki benne, vagy az (5) ellensúlyt függesz­szük a gyűrűhöz rögzítve [a házat a (9) és (10) kamrákra osztó (6) válaszfal síkjához képest oldal­irányban eltolva, hogy abba ne ütközhessek]. A

Next

/
Thumbnails
Contents