146268. lajstromszámú szabadalom • Kettős propeller, főleg hajók számára

Megjelent: 1960. március 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.268 SZÁM 65. f3 . 6—22. OSZTÁLY — VO—94. ALAPSZÁM Kettős propeller, főleg hajók számára VEB Volkswerf Stralsund, Stralsund-ban Feltaláló: Schiefer Hans mérnök, Stralsund A bejelentés napja: 1957. november 12. A találmány kettős propeller, amelynél egy tengelyen két propellercsiga egymással mereven kapcsolódik és a két csigánál a szárnyak száma azonos. Az ismert efféle szerkezeteknél hátrányos áramlási viszonyok keletkeztek, mert a két pro­pellernek és különösképpen a szárnyaknak egy­másra kifejtett hatását a méretviszonyok megál­lapításánál nem eléggé vették figyelembe. A találmány szerint a propellerek egymásra ki­fejtett hatását kellően számításba vesszük, miál­tal jobb áramlási viszonyokat létesítünk, emellett természetesen jobb hatásfokot is érünk el. A talál­mánynál a méreteket úgy választjuk meg, hogy a legfontosabb üzemi állapotnál a következő mate­matikai összefüggés álljon fenn: A própellercsigák tengely-Haladási sebesség irányú távolsága Kerületi sebesség== Lépcsőzés + szárnyosztás —• — a hatáskörzet szélessége Ez az összefüggés képlet formájában a következő: ve -> a u = b + t — d Ebben a képletben a haladási sebesség, tehát a ve a szárnyas gyűrű egyik elemének sebessége a közegben, tengelyirányban mérve. Közeg alatt azt az anyagot értjük, amelyben a kettős propeller mozog. A kerületi sebesség, tehát az u érték ugyanennek a szárnyelemnek a kerületi sebessége. A b lépcsőzés alatt értendő a második propeller­csiga (propellercsavar) szárnyainak elmaradása az első csiga megfelelő szárnyaihoz képest, a kerü­leti sebességgel párhuzamosan. A t szárnyosztás két szomszédos, ugyanazon propellerhez tartozó szárny megfelelő pontjainak egymástól mért távol­sága, ugyancsak a kerületi sebesség irányába. Vé­gül a d érték, tehát a hatáskörzet szélessége abban az irányban mért szélesség, amely párhuzamos a szárny körül áramló közeg kerületi sebességével. v Ez az érték a t szárnyosztás egy negyede és egy "aatoda közötti nagyságokat vehet fel és a szárny­iteresztmetszetek kialakításától függ, tehát a szárny domborúságától és vastagsági viszonyaitól. A találmánynál alkalmazott propellercsavarok­nál a szárnyak száma tetszés szerinti lehet és elmé­letileg egy és végtelen között változhat. Fontos azonban, hogy a két propellernél a szárnyak száma azonos legyen. A fő vagy alap üzemi állapot szin­tén tetszés szerinti lehet és felvehető ilyen álla­potnak a jármű azon haladási sebességénél kelet­kező állapot, melynél a jármű a szokásos utazási sebességgel halad. Ezt az állapotot más szóval szabad haladásnak is nevezhetjük. Vontatóhajók­nál és halászgőzösöknél helyesebb azonban, ha a fő üzemi állapotot jóval kisebb sebességnél vesz­szük fel, mert az ilyen járműveknél a vontatás, tehát nehéz terhek szállítása a fontos és ilyen esetekben (tehát vontatásnál) kell a gépnek jó hatásfokkal és nagy teljesítménnyel működnie. Abból a célból, hogy a kettős propellert külön­böző üzemi viszonyokhoz kellően lehessen beállí­tani, ill. a propeller különböző viszonyoknál is jól működjön, a találmány értelmében az egyik pro­pellerCiSigát vagy mindkettőt tengelyirányban, vagy sugárirányban, vagy mindkét irányban egy­idejűleg beállíthatóvá tesszük. A találmány ily módon lehetővé teszi, hogy különböző időpontok­ban, amikor a jármű más-más felhasználása követ­keztében az üzemi viszonyok is mások, a fő üzemi állapotok is egymástól eltérőek legyenek. Ezáltal a találmány biztosítja a legkedvezőbb áramlási vi­szonyok elérését. A mindenkori fő üzemi állapothoz való illesz­tést és a találmány szerinti méretviszonyokat oly módon is elérhetjük, hogy a propellerszárnyakat hossztengelyük körül fordítjuk el az egyik vagy mindkét propellernél. úgy, amint az hajók, repülő­gépek, vízturbinák, szélkerekek és más efféle gép­egységek beállítható propeller jelnél magában véve már ismeretes. A találmány szerinti kettős propellert bárminő munkaterületen alkalmazhatjuk, de legalkalmasabb a találmány hajókon való használatra. A rajz ábrái a találmányt példaképpen ismer­tetik. Az 1. ábra a kettős propeller elölnézete, a 2. ábra hosszmetszete és a 3. ábra a méretviszo­nyokat és áramlási viszonyokat szemléltető vázlat. A hajó 1 propeller-tengelyén van a 2 agy és ezen van a két 3 és 4 propellercsavar megerősítve. Mindkét propeller háromszárnyú.

Next

/
Thumbnails
Contents