146257. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ismétlődő üregekkel kialakított könnyűfémöntvények öntésére

Megjelent: 1960. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.257. SZÄM 31. c 1-9. OSZTÁLY - SO-607. ALAPSZÁM Berendezés ismétlődő üregekkel kialakított könnyűfémöntvények öntésére Solti Márton öntödei mérnök, Budapest A bejelentés napja: 1958. február 28. A találmány olyan, nagyméretű (1 m-nél hosz­szabb) könnyűfémöntvények öntésével kapcso­latos, amelyekben egymáshoz hasonló üregek vagy rekeszek ismétlődnek. Ilyen öntvényekből készül­nek egyebek közt a belső égésű motorok for­gattyúházai. Ilyen nagyméretű, bonyolult felépí­tésű munkadarabok kiöntése a legkiválóbb szak­munkások igen gondos munkáját követeli meg és az öntödei technológus számára is a legnehezebb feladatok egyike. Az eddig ismert öntési mód­szereknél az ismétlődő üregek (pl. az említett forgattyúházaknál a csapágyak közötti' forgattyú­terek), ill. az ezeknek megfelelő öntési magok megkövetelt rendkívül pontos helyzetét a szokásos homokformák nem tudják kielégítően biztosítani. Emiatt eddig aránylag nagy volt a selejtveszély, ill. a pontatlan méretek és az ez okból szükséges nagy ráhagyások miatt sok volt a forgácsoló­munka. A találmány főcélja az üregmagok pontos hely­zetének, ill. elmozdíthatatlanságának feltétlen biz­tosítása és így az eddigieknél pontosabb méretek­kel rendelkező, kevesebb forgácsolómunkát meg­kívánó öntvények létesítése. Evégből a találmány szerint a szokásos forma­szekrény helyett olyan összerakószekrényt hasz­nálunk, amelynek fenéklapja van. Ezen a fenék­lapon egymás mellett fémanyagú, pontos méretre megmunkált támasztó zsámolyok vannak, melyek felső felületéből kiálló nyúlványok az öntvény ismétlődő üregeinek megfelelő magokat helyze­tükben rögzítik. E nyúlványokat a berendezés egyik előnyösebb kiviteli alakjánál hűtőbetétek­nek nevezett, a zsámolyokhoz erősített külön da­rabok helyettesíthetik. Ez az utóbbi megoldás lehetővé teszi a hűtőbetétek kismérvű, vízszintes irányú állítását, melyre pl. akkor van szükség, ha az öntési 'művelettervhez előre felvett zsugo­rodási százalék eltér az öntés után az öntvényen megállapítható tényleges értéktől, amire ilyen nagy és bonyolult öntvények esetében általában számítani lehet. A találmány szerinti berendezés­nek számos más előnye is van, melyeket az alábbi részletes leírás kapcsán ismertetünk. A rajzok a találmány szerinti öntőberendezés egyik kiviteli alakját, mely motor-forgattyúházak öntéséhez alkalmas, példaképpen tüntetik fel. Az 1. ábra a berendezés egy részének hossz­középmetszete. A 2. ábra harántmetszet az 1. ábra II—II vona­lában, aholis az ábra jobboldali felében a magot nem tüntettük fel és a hűtőbetétet homloknézet­ben ábrázoltuk. Az összerakószekrény 1 fenekén egymás mel­lett nyugszanak a találmány szerinti 2 támasztó zsámolyok, .melyeket legelőnyösebben öntöttvasból készítünk és külső felületeiken az öntvény meg­kívánt pontos méreteire megmunkálunk. A zsá­molyok száma a forgattyúház rekeszeinek számától, tehát végeredményben a motor hengereinek szá­mától függ. Előnyösen két rekesz számára egy közös zsámolyt alkalmazunk, úgyhogy pl. hat­hengeres motornál a zsámolyok száma három. A 2 zsámolyokat egy-egy 3 tágulási hézag választja el egymástól. A zsámolyok felső felületéből ki­gyalult fészekben, a csapágyhelyeken egy-egy 4 hűtőbetétet alkalmazunk és ezeket két-két da­rab 5 csavar révén ideiglenesen rögzítjük. A hűtő­betétek kölcsönös távolságát előnyösen változtat­hatóvá «tesszük azzal, hogy az 5 csavarokat be­fogadó furatokat az öntvény hossza irányában hosszúkássá alakítjuk ki. Erre a célra azonban némely esetben a rögzítőcsavarok és a körkereszt­metszetű átvezető furatok közti szabványos hézag is elegendő. Ily módon a zsámolyok kellő elhelye­zésével az. öntvény tényleges zsugorodási mérté­kéhez igazodhatunk. A 4* hűtőbetétek végleges helyzetének megállapítása után azokat nem-ábrá­zolt illesztő csapszegekkel rögzítjük a zsámolyo­kon. A 4 hűtőbetéteket 6 kitöltő lemezek választ­ják el egymástól. A 4 hűtőbetétek között foglalnak helyet a 7 homokmagok. A találmány szerinti berendezés főbb előnyei a következők. A zsámolyok és hűtőbetétek a magok pontos helyzetét és a magokon keresztül az egész önt­vény pontos méreteit biztosítják. A kapott önt­vény majdnem olyan pontos, mintha a kokillában

Next

/
Thumbnails
Contents