146238. lajstromszámú szabadalom • Gépjármű fényszóró, különösen járulékos fényszóró

Megjelent: 1960. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.238. SZÁM 63. c. 58-91. OSZTÁLY — PO—245. ALAPSZÁM Gépjármű fényszóró, különösen járulékos fényszóró Popelár Vladimir és Vyroubal Ladislav műszaki tisztviselők, mindketten Prágában A bejelentés napja: 1957. október 30. A találmány olyan gépjármű fényszóró, különö­sen járulékos fényszóró, amely függőleges tengely körül — a gépjármű első kerekeinek kormányzá­sától függően — elforgathatóan van csapágyazva. A legtöbb járműfényszóró típus kétfonalas izzó­lámpával . ellátott fénytompító készülékkel rendel­kezik, melynek segítségével a fénykúpot vízszin­tes kereszttengely körül lefelé hajlítják. Ennek kö­vetkeztében a látóképesség a saját fénytompítás, nevezetesen a saját fényszóró fénykúpjának lehaj­lítása folytán éppen abban a pillanatban romlik, amikor a szembejövő gépjármű fényének hatására (még ha az le is van tompítva) már amúgyis kor­látozott. Ezért éjszakai utazásoknál a mai útforga­lom mellett gyakran kell csökkenteni a sebességet, ami az elérhető átlagos utazási sebességet is jelen­tős mértékben lecsökkenti. Fény tompításnál a látóképesség jelentős romlá­sának kiküszöbölésére már javasolták, hogy a jár­mű hátsó részén egy járulékos segédfényszórót helyezzenek el, amely a főfényszóró tompítása idején a gépjárművel szomszédos pályát megvilá­gítja és ezzel a szembejövő gépjármű vezetőjének a látást megkönnyíti. Azonban ilyen segédfény­szórók alkalmazását eddig még egy országban sem írták elő jogszabályok, úgyhogy nem lehet arra számítani, hogy a látási viszonyok ilyen módon javulni fognak. A találmány célja elsősorban az, hogy a szembe­jövő gépjárművek fénytompításából származó ve­szélyt újszerű, a szokásos tompítástól eltérő rend­szabályokkal kiküszöbölje, aminél az a törekvés, hogy a saját látóképesség lehetőleg teljes mérték­ben megmaradjon. Amíg a jelenleg használatos fényszórókat megtartják, a találmány szerint olyan járulékos fényszórót kell készíteni, amely az ed­dig szokásos fénytompítási módszerek hiányossá­gait kiküszöböli. A találmány a kitűzött feladatot lényegében azzal oldja meg, hogy a fényszóró a fénykúp el­hajlítására olyan elektromágnessel rendelkező ké­szülékkel van ellátva, amely az elhajlítást a füg­gőleges síkban fekvő és a fénykúp hajlításának irányában hajló tengely körül a saját útoldal külső széle felé végzi és ezenkívül a készülék a fény­tompítóhoz úgy van kapcsolva, hogy a fénytom­pító működtetése következtében az elektromágnes­sel rendelkező készülék a fénykúpot a leírt irány­ban automatikusan hajlítja el. Ilyen elrendezés esetén a fénytompító működ­tetésénél a fénykúp eltávolodik a szomszédos út­oldalról, amin a szembejövő kocsik haladnak, úgy­hogy a szembejövő kocsik vezetőinél már a fény­kúp kismértékű elhajlítása esetén sem lép fel olyan vakítási veszély, amilyen a szokásos fény­tompító szerkezeteknél szükségszerűen fellép. Másrészt a saját útvonalnak külső széle már a fénykúp kismértékű elhajlítása következtében is sokkal jobban meg van világítva, mint ahogy az az eddigi fénytompítási rendszabályoknál lehetséges volt. A találmány szerinti kialakításnál a fénykúp el­hajlításának síkja és a fényszóró vízszintes síkja közötti («) szög maximálisan 45°, azonban előnyö­sen 30°. Az ezáltal elérhető fénykúp-elhajlítás a gyakorlati követelmények számára különösen ked­vező. A találmány egyik kiviteli alakja szerint a fény­szóró a fény kúpjának elhajlításához olyan ten­gely körül fordítható el, amely a függőlegeshez képest az elhajlási sík helyzetének megfelelő szög­gel hajlik. A kialakítás további részei a fényszóró vezérlő szerkezetének konstrukciós részleteire vonatkoz­nak, amelyek a vezérlést a fénytompító működ­tetése és a gépjármű kormányzása közben végzik. A mellékelt rajz a találmány szerinti fényszóró, különösen járulékos fényszóró példaképpeni kivite­lét szemlélteti: Az 1. ábra a fényszóró tengelyirányú hossz­metszete. A 2. ábra az 1. ábra szerinti fényszóró elölnézete (a reflektor és az izzólámpa eltávolítása után). A 3. ábra metszet a 2. ábra A—-A vonalán.

Next

/
Thumbnails
Contents