146206. lajstromszámú szabadalom • Nagyfrekvenciás indukciós fűtőberendezésekhez való stabilizátor

Megjelent: 1960. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.206. SZÁM 21. h. 1-12. OSZTÁLY — EE-447. ALAPSZÁM Nagyfrekvenciás indukciós fűtőberendezésekhez való stabilizátor Egyesült Izzólámpa és Villamossági rt., Budapest Feltalálók: Oldal Endre és Nágel Ferenc mérnökök, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1957. április 30. Mindazon helyeken, ahol nagyfrekvenciás induk­ciós fűtőberendezéseket, vagy más néven ún. bom­bázókat alkalmaznak a vákuumtechnikai iparban, mint pl. rádiócső szivattyúknál, germániumolvaSz­tásnál stb., állandó nehézségeket okoz a bombázó­áram folytonos változása. Ez a változás egyrészt a hálózati feszültség ingadozására, másrészt pedig a terhelés változására vezethető vissza. Kiküszö­bölhető ugyan e változás egy kézzel történő ál­landó utánállítással, ez a megoldás azonban nem kielégítő, különösen ott, ahol már igen kis inga­dozások is károsak lehetnek; ezenfelül egy külön kezelőszemélyt vesz igénybe. Találmányunk célja a fenti. hátrányok kiküszö­bölése és egy automatikus stabilizátor készítése volt. Találmányunk értelmében a kitűzött célt a nagyfrekvenciás indukciós fűtőberendezés adócsö­vének katódfűtőkörébe vagy anódkörébe iktatott előmágnesezhető fojtótekerccsel és e fojtótekercs előmágnesező áramának a mindenkori bombázó­árammal arányos nagyfrekvenciás feszültség egyenirányítása révén nyert feszültség és egy ál­landó referenciafeszültség különbségével történő vezérlésével érhetjük el. Jelen leírásban és igény­pontokban „katódfűtőkör", ül. „anódkör" alatt a katód fűtését, ill. az anódfeszültséget szolgáltató eszközök teljes váltóáramú hálózati tápáramkörét értjük. Találmányunk tárgya ezek szerint nagyfrekven­ciás indukciós fűtőberendezés, amelynek nagyfrek­venciás fűtőáramát legalább egy adócső szolgál­tatja, és azzal van jellemezve, hogy az adócső ka­tódfűtőkörébe vagy anódkörébe olyan stabilizáló­berendezés van iktatva, amely az, adócső anód­feszültségét, vagy katódjának fűtését szolgáltató áramkörbe iktatott előmágnesezhető tekercset és e fojtótekercs vezérlésére szolgáló eszközöket, éspedig egy, a bombázóárammal arányos nagy­frekvenciás feszültséget szolgáltató mérőtranszfor­mátort, e feszültséget egyenirányító eszközt, egy állandó referenciafeszültséget szolgáltató eszközt, e két feszültség különbségét létrehozó eszközt, végül pedig a fojtót az ily módon nyert hiba­jellel arányos árammal vezérlő eszközt tartalmaz. Találmányunk értelmében tehát a tényleges bombázóáramot használjuk fel automatikus vezér­lésre, éspedig úgy, hogy azt a kívánt bombázó­árammal, ill. az annak megfelelő feszültséggel összehasonlítjuk. Végeredményben egy, a katód fűtőáramát, vagy pedig az anódfeszültséget befo­lyásoló feszültséget kapunk, amely pl. oly módon vezérli azt, hogy amennyiben a tényleges bom­bázóáram pl. csökken, úgy a létrehozott vezérlő1-feszültség is csökken és ha e vezérlőfeszültséget egy elektroncső, pl. pentóda vezérlőrácsára kap­csoljuk, úgy e pentóda anódárama megnő, ami az anódkörbe kapcsolt előmágnesező tekercs áramát is megnöveli. Ennek hatására a fojtó önindukciója lecsökken és így az adócsövek fűtő- vagy anód­feszültsége megnő és ezzel kompenzálódik a bom­bázóáram csökkenése. Találmányunkat részletesebben a mellékelt ábra kapcsán magyarázzuk, amely a találmányunk sze­rinti berendezés példaképpeni elrendezésének, ill. kapcsolásának sematikus vázlatát tünteti fel, abban az esetben, ha az adócsövek katódfűtőáramát ve­zéreljük. Hasonló a megoldás az anódkör vezér­lésével is. Az ábrán (1) jelöli a nagyfrekvenciás indukciós fűtőberendezés egyik adócsövét, (2) ezen adócső katód ját. E katód a (3) transzformátoron keresztül kapja fűtését a (4) hálózatról, vagy más váltóáram áramforrásról. (5) és (6) jelöli a fűtőáramkörbe iktatott két részből álló előmiágnesezhető fojtó­tekercset. A (7) mérőtranszformátor segítségével a bombázóárammal arányos nagyfrekvenciás feszült­séget hozunk létre, amelyet a (8) egyenirányító segítségével egyenirányítunk. E (8) egyenirányító lehet akármilyen ismert egyenirányító, pl. egy dióda. A (9) tagban önmagában ismert módon állandó referenciafeszültséget állítunk elő, amely egy-egy fűtőműveletnél többnyire állandó, azon­ban más-más fűtőműveleteknél tetszés szerintire beállítható, vagy akár egy-egy fűtőművelet egyes fázisai során is tetszés szerinti állandó értékre állítható be, pl. potenciométer segítségével. E két feszültség, 'tehát az egyenirányított és a referen-

Next

/
Thumbnails
Contents