146186. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés rendezetlen száltömegű fátylak és bundák előállítására

Megjelent: 1960. február 15. ORSZÁGQS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.186. SZÄM 76. b. 8-20. OSZTÁLY — ZI—102. ALAPSZÁM Eljárás és berendezés rendezetlen száltömegű fátylak és bundák előállítására Dr. Zilahi Márton egyetemi tanár, Fodor István textilmérnök, Zolnay Endre gépszerkesztő, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1958. június 24. A találmány rendezetlen szálú fátylak és bun­dák áramló légtérben történő folyamatos előállí­tására vonatkozó eljárás. A találmányhoz tartozó berendezés etető, ill. bontószervből áll, míg az ada­golt és felbontott elemiszálak légáramlat, előnyö­sen szívólégáramlat hatására hálószerű, pl. drót­hálóból képzett szállítószalagra ütköznek, melyen az elemiszálak a gép beállításának megfelelő vas­tagságú rétegben helyezkednek el és fátylat vagy bundát képeznek. Az eljárás előnye, hogy lehe­tővé teszi olyan kis energiafogyasztású, nagytelje­sítményű készülékek alkalmazását, melyek elő­állítása olcsó, egyszerűek és tartósak. A rajz a találmányhoz tartozó berendezés pél­daképpeni kiviteli formáját tünteti fel, ahol az 1. ábra a berendezés oldalnézete, a 2. ábra a bontószerkezet oldalnézete metszet­ben, működés közben. A találmányhoz tartozó berendezés célszerű ki­viteli alakjánál az 1 bontóházban vannak az etető-és bontóelemek. A bontóház- a légáramlás elősegí­tése érdekében lehet áramvonalas kiképzésű és a 2 szekrény felé diffúzorszerű. A bontásra kerülő szálasanyag a 3 etetőasztalról a 4, 5 etetőhenger­pár között vezetve kerül a 6, 7 bontóhengerpár közé, melyek célszerűen műanyagból készített, la­pátszer űen kiképzett 8 és 9 rugalmasan hajlékony szárnyakkal vannak ellátva. A bontás folyamata alatt az elemiszálak elszívását a 10 szívóventillá­tor eszközli. A 2 szekrényben a hálószerű, végte­lenített 13 szállítószalag a levegőáramlás irányára célszerűen merőlegesen a 11 és 12 vezetőhengerek által vezetve úgy halad, hogy a szekrény hamis levegőtől tömített maradjon. Erre megfelel pl. a 14 hornyos furatban állithatóan illesztett 15 záró­henger, mely a hamis levegő bejutásának megaka­dályozása mellett a hálószerű szállítószalagra, pl. fémhálóra a szívóhatás folytán lerakódott elemi­szál réteg — fátyol vagy bunda — elvezetését se­gíti. A szekrényből kivezetett szállítószalagról a fátyol- vagy bundaréteg leszedése bármely ismert módon történhet. Az eljárás megismerhető a berendezés működ­tetésének leírásából. Eszerint a működés az alábbi: A szívóhatást kifejtő 10 ventillátor beindítása után a felbontandó 16 szálasanyagot a 3 etető­asztalra helyezve a 4 és 5 etetőhengerpár közé vezetjük, melyek az elemiszálak hosszúságának megfelelően állíthatók és körforgásukkal a mm tört részeinek mértékében továbbítják a felbon­tandó anyagot a 6 és 7 bontóhengerek irányába. A bontóhengerek egymással kényszerkapcsolatban vannak és pl. a fogaskerekek útján egyenlő szög­sebességű, ellenkező irányú forgást végeznek. A bontóhengerek hajlékony műanyagból készített 8 és 9 szárnyainak vége a 2. ábra szerinti nyíllal jelölt körívnek megfelelő úton haladnak és talál­kozásukkor a bontandó anyag kiálló elemiszál végeit maguk közé zárják, ill. azokat a bontandó anyagból kihúzzák és kényszerdeformálódásuk folytán mindaddig fogva tartják, ill. forgásuk köz­ben magukkal viszik, míg a szárnyak kényszer­helyzete megszűnésekor fellépő rugalmas helyzet­változás, továbbá a fellépő centrifugális erő és a szárnyak örvénylégáramlása az elemiszálakat az áramló levegőbe dobja. A légáramlatba került elemiszálak a szívóhatás következtében a 2 szek­rényt keresztező1, drótszövetből készült 13 szállító­szalagra rakódnak. Miután esetenként a szállító­szalag állandó sebességű, a légáramoltatás állandó értékű és az etetés is állandó, így a fátyol, ill. a bunda azonos és egyenlő vastagságú. A szívófelü­let minden pontjára kiterjedő örvénymentes egyenletes légáramlást az alsó 13 drótszövet az áramlás kiegyenlítésével biztosítja. A rendezetlen szálú bunda vastagságát legegyszerűbben a 11 é» 12 hengerek által továbbított végtelen drótszö­vet 13 szállítószalag haladási sebességének, az ete­tés mennyiségének, a bontószerkezet fordulatszá­mának változásával szabályozhatjuk. A bunda leszedése a szállítószalagról a depresz­sziós téren kívül, önmagában ismert módon tör­ténik, mikor is a célnak megfelelően vagy tovább­feldolgozásra, vagy bundatekercselésre alkalmas szerveket csatlakoztatunk.

Next

/
Thumbnails
Contents