146166. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés folyadékfelszín jelzésére átlátszatlan, pl. fémből készült edényben

Megjelent: 1960. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.166, SZÁM 42. e. 30—37. OSZTÁLY — SO—604. ALAPSZÁM Eljárás és berendezés folyadékfelszín jelzésére átlátszatlan, pl. fémből készült edényben Smola Richárd mérnök, Praha A bejelentés napja: 1958. február 12. A találmány folyadékfelszín jelzésére ad elvileg új módszert átlátszatlan, pl. fémből készült edény­ben, amely különösen nagy túlnyomású mérő­műszer csövében alkalmas a mérőfolyadék felszíné­nek jelzésére. Olyan esetekben, amikor a törékenységi veszély üvegcsövek alkalmazását nem engedi meg, fém­csöveket használunk, amikor is a folyadékfelszín jelzése a csőben különböző módon történhetik, így pl­a) elektromosan, a kapacitás vagy az induk­tivitás elektromos ellenállásának a változtatásával, b) mágnesesen, tartósmágnesek vagy elektro­mágnesek segítségével, c) mechanikusan. A folyadékfelszín jelzésére való mechanikus berendezéseknél azonban úszó­kon kívül még általában tömszelencék is szüksé­gesek, amelyek, különösen ha a csőben nagy túl­nyomás uralkodik, komoly nehézségeket okoznak. A folyadékfelszín jelzésének felsorolt módjai avval a közös hátránnyal bírnak, hog57 a mérő­folyadék felszínét befolyásolják. Az úszók ugyanis a mérőfolyadék egy bizonyos mennyiségét kiszo­rítják és ezáltal némileg emelik a folyadékfel­színt, aminek révén, magas követelményeknél, a mérés pontossága szenved. Ez okból újabban olyan módszereket alkalmaz­nak, amelyeknél a folyadékfelszín befolyásolása nem lehetséges. Ismeretes pl. az a módszer, amely­nél radioaktív sugárzást alkalmaznak. A csőben levő mérőfolyadék megfelelő rádioizotópot tartal­maz, amelynek sugárzását a csövös kívül meg­felelő készülék fogja fel, amely ilyen módon a folyadékfelszín helyzetét jelzi. Aznoban ez az új módszer sem kifogástalan, mert a jelzőberendezés nagyon komplikált és a sugárzásnak a cső falán való áthaladása szórást okoz, amely a mérés pon­tatlanságára vezethet. A találmány ezeket a hiányosságokat megszün­teti. Lényeges, hogy a folyadékfelszínnek zárt át­látszatlan edényből való átvitelére, nagyfrekven­ciás vezeték alkalmazása mellett, új elvet alkal­mazzunk. Az utóbbi ugyanis nagyfrekvenciájú kört képez, amelynek villamos tulajdonságai a folyadékfelszín helyzetével változnak; ezeket azután mérjük. A felszín maga (vagy pedig megfelelő test) képezi a nagyfrekvenciás vezeték reflektáló zárótagját. Az új elv előnyei: a mérés elérhető nagyobb pontossága, továbbá az a körülmény, hogy a folya­dékfelszín helyzetét nem befolyásoljuk. A találmány szerinti elv a csatolt rajzból ért­hető meg. A nagyfrekvenciás vezeték pl. a 2 fém­csőből és az abba koaxiálisán beépített 1 vezető­ből áll. A cső a rajzon nem ábrázolt edényhez, amelyben a folyadékfelszín mozgását követni akarjuk, oly módon van csatlakoztatva, mint pl. egy vízállásmutató, ami azt jelenti, hogy az. edény belsejéhez a folyadékfelszín alatt, illetve felette a 6 csőcsonk segítségével közlekedik. A nagy­frekvenciás vezeték 2 csöve esetleg az edényben magában is elhelyezhető, vagy pedig pl. nyomás­mérő vagy hasonló szerkezet részét képezheti. Így azután a folyadékfelszin a 2 csőben az edényben levő felszínnel azonos mozgást végez. Az 1 veze­tékbe 4-nél elektromágneses energiát vezetünk. A 4 és 5 csatlakozásokat a 7 és 7' "szigetelőtestek tömítik. A rajzban ábrázolt példaképpeni kiviteli alak a folyadékfelszín helyzetének mérésére két különböző módon alkalmazható: Első mérési módszer: A 3 mérőfolyadék felszí­nének a 2 csőben való ingadozása értelmében az álló elektromágneses hullámok csomó- és csúcs­pontjainak távolságai a nagyfrekvenciás vezetéken változnak. Ezeknek a hullámoknak hullámhosszát a ráadott váltófeszültség frekvenciája szabja meg, amely, ismert módon, pontosan meghatároz­ható. Ha 5-nél a szonda egy feszültség- vagy pedig áramhullám csúcs-, illetőleg csomópontjában fek­szik, akkor a szonda és a folyadékfelszin között az i vezeték hossza //4 vagy pedig annak egész­számú többszöröse, ami által a folyadékfelszín helyzetét pontosan megadja. Második mérőmódszer: A nagyfrekvenciás ve­zetőt, mint rezonanciaképes elemet, a 4 és 5 hü­velyek segítségével nagyfrekvenciás forráshoz kap­csoljuk. A rezonancia-elem olyan oszcillátor alkat­részét képezi, melynek önrezgésszáma a folyadék­felszín helyzetétől egyértelműen függ és amely mérhető. Ezenkívül úgy is eljárhatunk, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents