146117. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés villamos generátorok mesterséges hűtésére

Megjelent: 1960. január 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.117. SZÁM 21. d1 . ^5—58. OSZTÁLY '— HE—303. ALAPSZÁM Eljárás és berendezés villamos generátorok mesterséges hűtésére Dr. Heller László egyetemi tanár és Bakay Árpád gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1957. december 14. Ismeretes, hogy villamos generátorok teljesítő­képességét a hűtőközegben (rendszerint valamely hűtőgáz, levegő vagy hidrogén, esetleg valamely folyadék) — illetve annak megfelelően a generá­tortestben — fellépő legnagyobb hőfok korlátozza. Ugyancsak ismeretesek olyan javaslatok, melyek arra az esetre, ha a rendelkezésre álló természe­tes hűtés nem teszi lehetővé a generátorok egyéb­ként megengedett legnagyobb igénybevételét (pl. túl meleg hűtővíz esetén) úgy a generátorban keringő hűtőgáznak mesterséges úton való hű­tését irányozzák elő. Ezek a javaslatok, bár a kérdést műszakilag megoldják, gyakorlatilag gaz­daságosan nem vihetők keresztül. Ügy a komp­ressziós, mint az abszorpciós mesterséges hűtési eljárásoknál a berendezés révén idegen anyag (ammóniák, freon-vegyületek stb.) kerül az erő­műbe, ami ott nem kívánatos, annak különböző kellemetlen és veszélyes tulajdonságai miatt. De még ha egy mindenképpen ártalmatlan anyagot használnak is hűtőközegül, maga a hűtőberende­zés egy, az erőművi üzemtől teljesen elütő mű­szaki létesítmény, amely minden körülmények között külön felügyelő- és kezelőszemélyzetet igé­nyel és úgy üzemében, de elsősorban beruházási költségeiben jelentős megterhelést okoz. A műszakilag megfelelő és üzemében gazdaságos hűtési rendszer megtalálása annál fontosabb fel­adat, mert az nemcsak azt a kérdést oldaná meg, hogy valamely generátor a hűtővíznek túlságos mérvű felmelegedése esetén is leadja a teljesít­ményét, hanem megoldaná azt az állandó és igen fontos problémát is, mely szerint az erőművek­ben alkalmazható egyéb gépegységek teljesítmé­nyét nem korlátozná a generátor határteljesítő­képessége, ami a legnagyobb építhető generátor­teljesítményét jelenti. Ezt a problémát a jelen találmány szerinti el­járás és berendezés azzal oldja meg, hogy a mes­terséges hűtést végző hűtőgépként vízgőzzel mű­ködő gőzsugár hűtőberendezést alkalmaz oly mó­don, hogy az előbb felsorolt egyéb hűtőgépeknél jelentkező hátrányok kiküszöbölésén kívül még a szükséges gazdaságosságot is biztosítja. Mint isme­retes, a vízgőzsugár-kompresszoros hűtőberende­zésben a hűtést vízgőz végzi, mely egyrészt nem idegen és szokatlan anyag az erőművekben, más­részt az ilyen rend szerű hűtőberendezés igény­telen és szerkezeti felépítése nem idegen az erő­mű személyzetének. Ezen hűtőberendezésnek hát­ránya lenne azonban, hogy beruházási költsége jelentős és igy a szokványos formákban való al­kalmazása veszélyezteti az elgondolás gazdaságos­ságát. Jelen találmány szerinti eljárás és beren­dezés azonban a gőzsugár-kompresszoros hűtő­berendezésnek ezt a hátrányát kiküszöböli, meg­hagyva a berendezés előbb vázolt előnyeit. A je­len találmány tárgyát képező eljárás és beren­dezés ezt oly módon oldja meg, hogy a beruhá­zási költségek jelentős részét kitevő kondenzátort és az ahhoz tartozó légelszívó berendezést el­hagyja és kondenzátorul a gőzturbinának már amúgy is meglevő kondenzációs berendezését használja fel. A találmány szerinti eljárás és be­rendezés gazdaságosságát még tovább fokozza az a körülmény, hogy a gőzsugár-kompresszor mun­kagőzeként a gőzturbina csapolási helyéről vett — munka végzésére tehát már felhasznált — fáradt­gőzt használ fel. . ily módon a mesterséges hűtőberendezés rendel­kezik azon előnyökkel, miszerint: 1. a hűtőközeg vízgőz, tehát azonos az erőmű munkaközegével; 2. a berendezés külön felügyeletet és kezelést nem igényel; 3. a beruházási költségek a normális gőzsugár­szivattyús hűtőberendezés árának csupán egy há­nyadát teszik ki és végül 4. a turbinából vett fáradtgőzzel való üzemelte­tés a 3. alattival együtt igen gazdaságos üzemet biztosít a szóban forgó célra. Az eddig felsoroltak azonban csak a legalkal­masabb hűtőberendezés leggazdaságosabb módon való alkalmazására vonatkoztak. Döntő módon be­folyásolja azonban az egész rendszer gazdaságos­ságát, hogy a mesterséges hűtőberendezést hogyan kapcsoljuk össze a generátorban keringő hűtőgázt visszahűtő hőcserélő készülékkel (úgynevezett kör­léghűtővel), illetve ezen utóbbit miképpen képezi zük ki. Teljesen elhibázott lenne ugyanis a gene­rátorból elvonandó veszteség meleget teljes egé­szében a hűtőberendezéssel (jelen esetben a gőz-

Next

/
Thumbnails
Contents