146031. lajstromszámú szabadalom • Mikrométerpontosságú beállítást biztosító távtartókészülék törető- és őrlőhengerpárok részére

Megjelent: 1960. január 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.031. SZÁM 50. b. OSZTÁLY — GI—88. ALAPSZÁM Mikrométer pontosságú beállítást biztosító távtartókészülék törető és őrlő hengerpárok részére Gibás Ferenc nyugdíjas, Törökszentmiklós A bejelentés napja: 1958. június 21. A találmány mikrométer pontosságú beállítást biztosító távtartókészülék törető és őrlő henger­párok részére. A találmány nevezetesen olyan készülék, amely törető és őrlő hengerpárok hen­gerei között az ismert módon kikapcsolókarból, beállítóorsós szerelékből és menetes kerékből álló készülék segítségével beállított munkatávolság betartására való. Töretésen és őrlésen elsősorban a kenyérgabonák (búza és rozs) töretését és őr­lését, valamint a takarmánygabonák (tengeri, árpa, zab stb.) darálását és őrlését értjük. A henger­párok általában hengerszékekben foglalnak helyet. A ma használatos hengerszékekben a henger­párt alkotó, együttműködő két rovátkolt hengert meghatározott távközig a később említett rajzban fel nem tüntetett olyan emelőkarok szorítják egy­más felé, amelyek rugós kialakításúak. Az emelő­karok ilyen engedékenységére szükség van, hogy esetleg a hengerek közé kerülő idegen anyag szétfeszítő hatásának a rugók engedjenek és így törés ne álljon elő. Normális működést szem előtt tartva az erők szerepe úgy alakul, hogy a rugó­nyomás által az emelőkarok közvetítésével kifej­tett erőhatás a hengerfelületeket egymás felé szo­rítja, az őrlendő anyag pedig a hengereket szét­feszíti. Ezek az erőhatások, továbbá pl. a csap­ágyakban elkerülhetetlen holtjáték, a beállítóorsó összekötő csapjainál megnyilvánuló mozgás és a hengereknél fennálló kiegyensúlyozó különböze­tek mind rázkódásokat okoznak, melyek eredmé­nye, hogy a hengerfelületek szabályos útjukból kitérnek, a hengerek beállított távköze kisebbé válik, majd a hengerek, ill. ezek rovátkái úgy a törető, mint a kiőrlő osztályoknál érintkeznek egymással. Ez az érintkezés, sőt egymáshoz szo­rulás okozza a rovátkák sérülését és aránylag nagyon rövid időközökben teszi szükségessé a hengerek kicserélését. Ha az őrlés, pl. kiőrlés érintkező sima henger­párral történik, akkor az őrlés a termény, ill. fél­termék vagy közbenső termék tetemes összeszorí­tásával, dörzsölésével megy végbe, ami az őrle­mény minőségének számottevő romlását okozza, ami még csak fokozódik az őrleményfelbontó gé­pek és a sima hengerfelületek tisztítására alkal­mazott kések szükségszerű használata következ­tében. A gazdasági hatásfok pedig fokozott mér­tékben csökken egyebek közt a felbontógépek dörzsölési és súrlódási munkájából adódó energia­szükséglet következtében. A találmány célja olyan távtartókészülék létesí­tése aprító hengerpárok hengerei részére, amely a hengerek között kívánt és beállított legkisebb gya­korlati távolságot sem engedi kisebbé válni és így a két henger rovátkái súrlódásának (érintkezésé­nek) veszélyét megszünteti. A találmány szerinti távtartókészülék gyakor­latilag merev három szervcsoportból áll, éspedig: a hengerpár hengerei .tengelyére szerelt és egy­másfelé irányuló támasztószervekből, ezektől hor­dott feszítőszervekből, és végül az állítószervék­ből, mely utóbbiak a feszítőszervek működtetésére szolgálnak. A mellékelt rajz a találmány szerinti távtartó­készülék egyik kiviteli példáját példaképpen tün­teti fel. A hengerpár hengerei mindegyik munkafőcsap­ágyának olajozó gyűrűházában 11 golyóscsapágy van, mely a hozzátartozó henger főcsapján foglal helyet, Ikerkialakítással a 10 villa, a másik hen­ger felől megfogja, pl. átkarolja a 11 golyóscsap­ágyat, míg a 10 villának a másik henger felé ki­álló csapját 1 és 2 menetes hüvelyek vezetik. Mindegyik hengerfőcsapra ikerkialakításban sze­relt 11 csapágyak és 10 villák adják a távtartó­készülék támasztószerveit. Mindkét 10 villának a másik henger felé néző, domborúan kialakított csapjára homorú fészké­vel egy-egy 4 lejtős pofa illeszkedik. Ilyen kiala­kítás bármilyen előadódó feszülést vagy rázkódást kiegyenlít, úgyhogy a készülék zavartalanul mű­ködhet. A 4 lejtős pofákhoz pontosan illeszkedik a fent és lent csavarmenetes szárakkal kialakított 3 ék. A4 lejtős pofák és a 3 ék alkotják a táv­tartókészülék feszítőszerveit. A 4 lejtős pofákat és a 3 éket a 8 és a 9 ken­gyelekben helyeztük el. Ez a szerkezeti kivitel a továbbiakban fent és lent egy-egy 6 alátétben, 7 csavarmenetes állítóanyában és 5 csavarmenetes ellenanyában folytatódik. A 8, 9 kengyelek, a 6

Next

/
Thumbnails
Contents