144936. lajstromszámú szabadalom • Sajtolószerszám optikai játékeszközökhöz

Megjelent: 1959. június 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.936. SZÁM 42. h. 1—6, OSZTÁLY — KA-679. ALAPSZÁM Sajtolószerszám optikai játékeszközökhöz Kara Sándor műszerész, Budapest A bejelentés napja: 1957. március 2. Találmány ifjúsági játék mikroszkóp, távcső és egyéb optikai eszközökhöz való optikai len­csék előállításához szükséges sajtolószerszám. Eddig ugyanis optikai eszközökhöz vagy kevés­bé pontos lencséket alkalmaztak, ami természe­tesen ennek használhatóságát tette kétségessé, vagy pedig pontos lencsét, ami pedig annyira megdrágította azok előállítását, hogy beszer­zése e célra csaknem lehetetlenné vált. Az opti­kai üveg, illetve a csiszolt lencsék előállítása pontos szerkesztést és különleges pontos szak­munkát igényel, mivel a fényezett optikai felü­letekkel szemben a követelmények nagyok és a tűrés ezred, sőt tízezred milliméterre megy, melyek munka közben ismert műszerekkel el­lenőrizhetők. Egy-egy üveg optikai lencse elő­állítási költsége így oly magas, hogy nem il­leszthető be ily olcsó eszközökbe. A találmány tárgyát képező eszközökkel oly lencsék állíthatók elő mechanikus úton, me­lyek pontossága az optikai üveglencsék pon­tosságát kb. 60—65%-kal közelítik meg, elő­állítási költségük pedig az utóbbiaknak csak kis hányadát teszik ki. Így lehetővé válik egé­szen olcsó komolyabb játékeszköz gyanánt is használható, ún. . if júsági mikroszkópok, táv­csövek és egyéb optikai játék-eszközök előál­lítása melyekkel pl. 40—50-szeires nagyítás is elérhető és így azok nemcsak szórakozási, kí­sérleti vagy oktatási, hanem egyszerűbb ipari célra is használhatók. A találmány lényege az, hogy az ifjúsági­mikroszkóp, távcső és egyéb optikai eszközök­höz szükséges egy vagy több-tagú optikai mű­anyag-lencsék előállítására való sajtoló szer­számmal mindkét sajtolófej csészealakú, me­lyekben az optikailag színrepolírozott próba­üveg van és a betétnek a készítendő lencse fe­lületével egyező görbülete színgyűrű pontos­sággal van megmunkálva. A rajzon az optikai lencse és annak előállí­tásához szükséges eszköz egy példaképpen fel­vett kiviteli alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a lencse keresztmetszete, a 2. ábra a lencse átmérőjének megfelelő át­mérőjű tárcsát kivágó prés 3. ábra a lencse másik felületének megfele­lően kialakított sajtoló fej keresztmetszete, a 4. ábra pedig az optikai lencse egyik felüle­tének megfelelően saj tolófej keresztmetszete. A 2. ábrán feltüntetett kivágó prés a célsze­rűen elektromos úton felhevített kristálytiszta minőségű műanyaglemezből, a készítendő opti­kai lencse átmérőjének megfelelő átmérőjű tár­csát sajtolja ki. Azután a tárcsát a 4. ábrán fel­tüntetett sajtoló fejbe helyezzük. E sajtoló fejnek —a— alapja van, melyre az optikában használatos ún. próbaüvegből —b— sajtolóbe­tét van helyezve. E sajtolóbetét felületébe van központosán kialakítva a lencse görbületének megfelelően pontosan megszerkesztett és szín­repolírozott —c— vájat, melyet kialakításnál Newton-gyűrűkkel ellenőrizni kell. E vájat ad­ja meg a lencse egyik felületét. E vájat vagy konkáv, vagy konvex kialakítású lehet. A —b— próbaüveg testre van lehetőén szorosan ráhúzva a —d— kupak, melyen a —c— vájat felett a készítendő lencse átmérő­jének megfelelő átmérőjű —e— furat van kia­lakítva. A —d— kupak felső felületének vas­tagsága megfelel a lencse középvastagságának, azonban vékonyabb, mint a műanyagból kisaj­tolt tárcsa. A —d—- kupak a —b— üvegbetét szétfeszítését is megakadályozza. A 3. ábrán feltüntetett sajtolófej —f— nyúl­ványnál fogva egy tetszés szerinti szerkezetű ismert présszerszámba fogható. A sajtolófej —g— hüvelyében a próbaüvegből álló —b— sajtolóbetét van. Ennék felülete színrepolírozott az esetben, ha a lencsének csak egyik felülete homorú vagy domború, úgy a —b— betét alsó felülete is ennek megfelelően alakítandó ki, ter­mészetesen szintén központosán. A kristálytiszta műanyaglemezt célszerűen meglágyítjuk és abból készítendő lencse átmé­rőjének megfelelő átmérőjű tárcsát préselünk ki, a 2. ábrán feltüntetett préssel. Ezután a tár­csát további meglágyítás után helyezzük a 4. ábrán feltüntetett sajtolóbetétet borító —d— kupak —e— furatába. Ezután a 3, ábrán fel­tüntetett sajtolófejet ráállítjuk a sajtoló testre,

Next

/
Thumbnails
Contents