144924. lajstromszámú szabadalom • Samponadagoló és szóró készülék fodrászati célokra

Megjelent: 1959. június 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.924. SZÁM 33. c. 9—29. OSZTÁLY — FI-109. ALAPSZÁM Samponadagoió és szórókészülék fodrászat! célokra Finna János tervező, Budapest A bejelentés napja: 1957. augusztus 10. A fodrásziparban hajmosásra igen nagy meny­nyiségben használnak sampont, amelynek hasz­nálata és adagolása eddig rendkívül kezdetle­ges módon, egyszerű öntéssel történt. Megtör­ténhetik tehát, hogy véletlen folytán a fod­rászüzem egyik vendége lényegesen több sam­pont kap, mint a másik, de visszaélések foly­tán is megtörténhetik az egyenlőtlen, igazság­talan adagolás, továbbá a pazarlás. Nem ritkák az olyan esetek sem, amikor a fodrászüzem. al­kalmazottai bűnös úton jutnák hozzá az üzem tulajdonát képező, értékes samponhoz. A találmány lehetővé teszi a fenti hátrányok kiküszöbölését, egy viszonylag olcsó és köny­nyen kezelhető készülék alkalmazásával. A ké­szülék lábnyomásra előre beállított mennyisé­get adagol, amelyet nyomás alá helyez és így ez a sampon-mennyiség ujjnyomással működ­tetett szórófejből permetezhető a hajra. Az ada­golás tehát nem szemmérték szerint és nem is egyéni kívánságok szerint, hanem gépesítve történik és a fej kívánt pontjaira porlasztható. A készülékből a sampont kiönteni csak akkor lehet, ha azt szétszedik, lopás tehát gyakor­latilag lehetetlenné válik, a használat pedig takarékos, higiénikus és korszerű. Fontos előnye még a találmánynak, hogy az adagoló pedál számláló készülékkel építhető össze, ami az ellenőrzést igen nagy mértékben megkönnyíti. A csatolt rajz a találmány példaképpeni ki­viteli alakját függőleges, vázlatos metszetben mutatja. A sampon az 1 tartályban van, amelyre erő­sített 2 tartón a 3 szórófej van elhelyezve. A sampon a 4 csövön át juthat — az 5 szelep mentén — a 6 hengerbe, melyben 7 dugattyú van. A dugattyút a rugóterhelésű 8 pedállal lehet lenyomni. A folyadék a 6 hengerből a 10 szelepen át jut az alsó 11 tartályba, melyben rugóterhelésű 12 dugattyú van. A 11 tartály­ból a sampon a 13 csövön át távozhatik a 3 szórófej felé. A készülék használata a következő: Az 1 készlettartályt az üzem vezetője vagy más felelős személy előre meghatározott meny­nyiségű samponnal tölti meg, mely célra a tar­tály csavaros 15 dugóját kell eltávolítani. A dugó visszacsavarása és rögzítése után a készü­lék már használatba vehető és amikor <a dolgo­zó személy fejet mos, a munka megkezdésekor a 8 pedálra lép, azt tehát & 9 rugó ellenében a 16 ütközőig nyomja le. Az ütköző beállítha­tó és minél lejjebb csavarjuk, annál többet adagol a készülék egy lábnyomásra, és meg­fordítva. A pedál lenyomásakor egy fel nem rajzolt számláló szerkezet működésbe lép, éspedig mindjárt a pedál löketének kezdetén, bármikor megállapítható tehát, hogy hány fejmosás fo­lyamán ürült ki az 1 tartály. Ä pedál lenyo­mása azt eredményezi, hogy a 10 szelep nyí­lik, az 5 szelep zár, és a 6 hengerben levő fo­lyadékmennyiség a 12 dugattyút rugója ellené­ben lenyomva a 11 hengerbe áramlik. Mikor a kezelő személy lábát elveszi a pedálról, az rugóhatásra felemelkedik és így a dugattyú sampont szív az 1 készílettartályból a 6 térbe, amely újra megtelik. Ezután nincsen más teendő, mint a szórófej mellett levő 14 gombot ujjnyomással működ­tetni, mire a nyomás alatt levő sampon a 11 edényből {hengerből) a 3 szórófejen át a hajra permetezhető. A 11 edényben levő mennyiség éppen egyenlő a kívánt, ill. a beállított, tehát előre meghatározott mennyiséggel. Szabadalmi igénypontok: 1. Samponadagoló és szóró készülék fodrá­szati célokra, melynek jellemzője (1) készlet­tartály, ezzel (5) szelepen át kapcsolódó (6) adagolótartály iamelyben kívülről, előnyösen lábbal működtethető és rugóhatás alatt álló (7) dugattyú van, továbbá (11) további tartály,

Next

/
Thumbnails
Contents