144886. lajstromszámú szabadalom • Beszélőgéppel kombinált önműködő képváltó berendezés

Megjelent: 1959. május 31-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.886. SZÁM 42. h: 23.-25. OSZTÁLY - PO-205. ALAPSZÁM. Beszélőgéppé! kombinált önműködő képváltó berendezés A Magyar Állam, mint Pöíhössy Béla kutató intézeti osztályvezető, budapesti lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1956. május 4. Hangosfilmre, magnetofonszalagra, vagy más hanghordozóra, felvett szöveg vagy zene vissza­adásánál, ha azt vetített képekkel kell kísérni, felmerül az a feladat, hogy a képeket megfe­lelő pillanatban váltani kell. A kézi képváltás tökéletlen, mert külön személy közreműködését -. kívánja és emellett tévedéseket enged meg. A találmány Önműködő képváltó berendezés, amely a kellő képet a kellő időben minden tévedés kizárásával hozza a vetítési helyzetbe és amellett egyszerű, olcsó, üzembiztos meg­oldást ad. A találmány szerint a diapozitívoknak a ve­títési helyzetbe hozatalát olyan képváltó szer­kezettel végezzük, amelynél az új diapozitív lemezt a régi helyébe mozgató kar egy elek­tromágnes gerjesztése folytán mozdul el, az elektromágnes gerjesztő áramkörét záró kép­váltó relé működtetése céljából pedig a szö­veget tartalmazó hanghordozó külön sávjára kellő helyen jel van elrendezve, amely a kép­váltó relét működésbe hozó áramlökést kelt. A hangfeljegyzésre és a képváltó jelek felvi­telére külön, egy-egy fej van alkalmazva, amely a hang, ill. a képváltó impulzus levételére is szolgál. A képváltó kar mozgatása előnyösen foly­tonos forgású tengelyről elektromágneses ten­gelykapcsolóval történhet. Äz áramlökés hatásának kellő időtartamra meghosszabbítása úgy történhet, hogy az áram­lökést felvevő relé önmagának tartóáramkört zár, amelyet a karral működtetett végálláskap­csoló szakít meg. A találmány egy kiviteli alakját a rajzmel­léklet tünteti fel, amelyen az. 1. ábra a lemeztárakkal felszerelt vetítő op­tikát, a 2. ábra a képváltó szerkezetet és annak villamos segédberendezését mutatja. Az 1. ábrán II a vetítő optika, amelynek részletei a találmány • szempontjából közömbö­sek. I és III a lemeztárak, amelyeknek vagy a lemezeket körülvevő köpeny, vagy a leme­zeket csak sarkainál vezető sín alakjuk van. A lemezeket 3 ill. 5 rugók tartják helyzetük-­ben. A III tárnak az 5 rugótól legtávolabbi le­mezét a 4 rugók a homlokfaltól távol tartják. Ha a 2. ábrán is feltüntetett 6 kar elmozdul, a 7 pecek az útjában levő lemezt a vetítési helyzetbe a II optika elé tolja és ugyanakkor ;. onnan a már levetített lemezt a 4 rugók fölé a III tárba továbbítja. A 6 lemezváltókart a 8 elektromotorral 9, 10 csavarhajtás útján folytonos forgásban tartott 11 tengely mozdítja el azon idő alatt, amíg a 12 elektromágnes a mágneses tengelykapcsolót zárva tartja. Ha az, elektromágnes nincs; ger­jesztve, a 14 rugó a 6 karral összekötött része­ket baloldali szélső helyzetükbe húzza, amikor a 6 kar a 15 ütközőhöz támaszkodik. A képváltás a 12 elektromágnes gerjesztése útján a következőképpen történik: A 19 kapcsok a képváltójelet leszedő fejhez, a 18 kapcsok pedig váltakozóáramú hálózathoz-. vannak kapcsolva. A hangrögzítő megfelelő helyén levő kép­váltójel a leszedőfej útján a 19 kapcsokhoz áramlökést küld, amelynek hatására a 20 relé a 21 érintkezőnél a 12 elektromágnest a 23 egyenirányító áramával gerjeszti és egyúttal a 22 érintkezőnél a 23, 20, 17, 22 áramkörben önmagának tartó áramkört zár. A mágneses tengelykapcsoló tehát záródik s az áramlökés megszűnése után is zárva marad és a 6 kar mindaddig előre mozog, amíg a lemez előretolása be nem fejeződött, amely pillanatban a 16 ütköző hatására 17-nél a tar­tóáramkör megszakad és a tengelykapcsoló ol­dódik. A 24 kapcsoló útján a képváltó a fen­tihez hasonlóan kézzel működtethető. A lemeztárak külön egységet alkothatnak és úgy képezhetők ki, hogy a vetítőkészülékbe betolhatok. A lemeztárak függőleges helyzetűek is lehet­nek, amely esetben a 3, 5 rugók feleslegesek és a vetítésnél a fényt egy 45° alatt álló tükörrel kell az ernyő felé terelni. Ha mindkét tárat teljesen megtöltjük dia­pozitív lemezekkel és (az 1. ábra szerinti elren­dezés esetén) egy második 6 lemezváltó kart is alkalmazunk, amely a III tárból a legfelső

Next

/
Thumbnails
Contents