144873. lajstromszámú szabadalom • Síkköszörűgép, kiváltképpen textilipari kártoló fedőlécek köszörülésére

Megjelent: 1959. május 31^én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.873. SZÁM 67. a. 13—15. OSZTÁLY — PO-162. ALAPSZÁM Síkköszörűgép, kiváltképpen textilipari kártoló fedőlécek köszörülésére A Magyar Állam, mint a fel találó Pósa János jogutóda. A bejelentés napja: 1955. február 17. A síkköszörűgépek a gépiparban általáno­san ismertek. Ezeknek kialakítása olyan, hogy a köszörülőszerv egy helyben áll és a munkada­rab az asztallal együtt mozog alatta. A nagymé­retű és súlyos munkadarabok köszörülésére ezek a gépek úgy vannak: elrendezve, hogy a munka­darab áll és megfelelő ágyon a köszörülőszervet hordozó állvány mozog. Ezek a gépek a gépipar igényei szerint készülnek, azért méretük, súlyuk és felépítésük miatt — bár használhatók —, de nem célszerűek a kívánt feladat ellátására. Ismeretes kimondoíttan kártolófedőléceki kö­szörülésére szolgáló gép is. Ilyen a Honegger cég szabadalmaztatott és általa gyártott gép, amely a gépipari síkköszörűkhöz hasonló felépí­tésű, asztala terjedelmes öntvényből van kialakít­va és az egymás mellé felfogott 3—4 db. kártoló­léc köszörülését a lécek hosszára merőleges ten­gelyű hengeres, kővel végzi. Jelen találmány olyan síkköszörűgépre vonatr kőzik, amely felépítésében és működésében eltér az eddig ismeretes gépektől és kiváltképpen al­kalmas kártolófedőlécek köszörülésére, _ illetve újraélezésére. A gép méreteinél és felépítésé­nél fogva előnyösen helyezhető el a kártoló­üzemben vagy közvetlenül mellette fekvő üzem­részben. A rajzok a gép példakénti kiviteli alakját mutatják, ahol az 1. ábra a gép oldalnézetét, a 2. ábra a felülnézetét, a 3. ábra az asztal előlnézetét mutatják. A köszörűgépnek 1 alaplapból és 2 oszlopból álló állványa van, amelyhez egy tengely körül elforgathatóan 3 csapágyazott 4 lengőkarja. van. Ezen a lengőkaron van elhelyezve az önálló meghajtással rendelkező 5 köszörülőszerv, amely fazékkoronggal működik. Elhelyezhető azonban olyan köszörülő szerv is, amely tárcsás korong­gal van ellátva. A 5 köszörülőszerv alatt 1 alap­lap végén nyer elhelyezést a munkadarab felfo­gására alkalmas, 7 asztalt tartó 6 állvány. Ebben az állványban van csapágyazva az asztal elfor­gatását biztosító tengely és ebben van elhelyezve egy, az asztalt automatikusan emelő szerkezet, amely úgy van az asztallal összekapcsolva, hogy azt minden kettős lengés végén a kívánt mér­tékben emeli. Ez az automatikus emelőszerv szükség szerint ki is kapcsolható. A köszörülő­szervet tartó 4 lengőkar az asztallal a 8 vonókar és a 9 összekötőrúd közbeiktatásával kényszer­kapcsolatban van. A lengőkar és a vele összekap­csolt asztal mozgatását egy hidraulikus meghaj­tású szerv a két 10, 11 fogasíven keresztül biz­tosítja. A 10 fogasív az állványon van fixen rögzítve, a 11 fogasív a lengőkaron úgy van csapágyazva, hogy a két fogasív kapcsolatban van. A lengőkaron csapágyazott 11 fogasívet egy hidraulikus meghajtású 12 mechanizmus mozgatja. A fogasívek és a meghajtó szerkezet elhelyezése lehet fordított is. Az asztal a, munka­darab felfogására 13 ütközőfelületekkel és e fe­lületek felé szorítóhatást kifejtő excenteresen működő 14 szorítótárcsákkal van ellátva, melyek mozgatása egy 15 összekötőrúd és annak köze­pén elhelyezett 16 fogantyú segítségével törté­nik. Az asztal középső részén egy a kő lehúzását szolgáló készülék felfogására alkalmas 17 felü­lettel van ellátva. A gép működése: A hidraulikus meghajtás által a 11 fogasív elfordulni kényszerül, miáltal az állványon rögzített 10 fogasíven legördül és így magával viszi a 4 lengőkart. Ezzel egyidejű­leg a vonókar és összekötőrúd az asztalt is el­mozdítja, mégpedig ügy, hogy a köszörülőszerv által leírt ívhez viszonyítva a középső állásból ki­lendülve — amelyhez érintőleges az asztal hely­zete — a szélső helyzetekben is közel érintőleges pályán fog mozogni. A lengőkar az asztal hossz­méretétől függően egy meghatározott pályán fog mozogni, amelyen a hidraulikus szerv vezérlésé­vel úgy a szélső helyzetek, azaz a kilengés mér­téke, mint a lengés gyorsasága pontosan beállít­ható. Az asztal emelése úgy van beállítva, hogy a kettős löketek (kettős lengések) végén történik az emelés. Beállítható úgy is, hogy az emelés lö­ketenként történjen és a kívánt löketszám után a gép automatikusan leálljon. A lengőmozgás elérésére tisztán mechanikus berendezés is alkalmazható, amely nem érinti a

Next

/
Thumbnails
Contents