144804. lajstromszámú szabadalom • Berendezés alumíniumfinomító cellák anódjának árammal való ellátására

o Megjelent: 1959. május 31-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.804. SZÁM 40. c. 5—6. OSZTÁLY - PE-291. ALAPSZÁM Berendezés aiumímumfinomííó cellák anódjának árammal való ellátására Pechiney Compagnie de Produits Chimiques et Eiectroméíallurgiques, Paris, Franciaország. Feltaláló: Kavier Emile mérnök, Mercus-Garrabet, Franciaország. A bejelentés napja: 1957. július 13. Franciaországi elsőbbsége: 1956. július 13. A találmány, amely Ravier Emilé kutatásainak eredménye, berendezés egymásra helyezett három réteggel dolgozó alumíniumfinomító cellák anód­jának árammal való ellátására. Az olvadék elektrolízissel dolgozó ilyen alumí­niumfinomító eljárásban oly oldható anódot alkal­maznak, amely alumíniumnak nehézfémmel alko­tott ömlesztett ötvözetéből áll. A nehézfém rendel­tetése, hogy az ötvözet sűrűsége olyan legyen, amelynél az ötvözet sem az azt elborító elektrolit­réteggel, sem pedig az elektrolitréteg fölött elhe­lyezkedő finomított alumíniumréteggel nem keve­redik. Egyenáramnak ehhez a megömlött ötvözethez való hozzávezetése végett általában olyan elektro­litikus cellákat alkalmaznak, amelyeknek feneke vezető anyagból van. Ez a vezető anyagú fenék ál­talában olyan széntartalmú anyagból, előzőleg ki­sütött amorf karbontömbökből, vagy döngölt szén­pasztából van, amelybe áramvezető fémrudak van­nak merítve. A cella fenekét az anódos ötvözet burkolja, az áramot pedig a széntartalmú anyag közvetítésével a kemence foglalatán túlnyúló fém­rudak útján vezetik be. A fenék ilyen elrendezése áram átvezetésekor feszültségesésben nyilvánul; amelyet a következők­ben „anódos feszültségesés"-nek nevezünk. Például 18 000 amperrel dolgozó elektrolitikus cellánál gyakran tapasztalunk 0,5 volt értékű anó­dos feszültségesést, amely 9 kW/másodperc ener­giaveszteséget jelent. E veszteség egy része az elektrolitikus cellán be­lül uralkodó hőmérséklet fönntartását segíti elő és így hasznos meleget jelent, a maradék azonban oly energiaveszteséget alkot, amelynek elkerülése kí­vánatos. Fontos azonban, hogy ennek az energiaveszte­ségnek csökkentésekor az elektrolitikus cella ter­mikus egyensúlya meg ne szűnjék. Az elektrolitikus cella termikus: egyensúlyának kisebb anódos feszültségesés esetén való helyreál­lítása végett a következő intézkedéseket alkalmaz­zák : 1. Az elektrolitikus cella hőszigetelésének növe­lése és ezzel a hőveszteségek csökkentése. 2. Az üzemi áram erősségének növelése, ami az energiafogyasztás csökkentése mellett lehetővé te­szi a termelés növelését. 3. Ha sem a hőszigetelés, sem az üzemi áram erőssége nem növelhető, mindenesetre fennáll az elektrolit szintemelésének lehetősége, mégpedig úgy, hogy a fürdőben a Joule-hatás révén több me­leg váljék szabaddá. A termelés ekkor változatlan marad, a pólusok közötti nagyobb távolság azonban lehetővé teszi a finomított alumínium könnyebb előállítását. Az anódos feszültségesés növelése tehát vala­mennyi esetben előnyös. Másrészt az alumíniumfinomító elektrolitikus cellák fenekének szokásos konstrukciója esetén a tűzálló anyagból készült belső falak és a széntar­talmú fenék közötti tömítő kapcsolat majdnem megvalósíthatatlan, minthogy a karbon hőtágulási együtthatója a falakhoz fölhasználható tűzálló anyagok hőtágulási együtthatójától lényegesen el­tér. Ennek következtében az anódos ötvözet a fe­nékbe szivárog, ami a mechanikai szilárdság és a fenék hőszigetelő képességének csökkenését okoz­za. A találmány lehetővé teszi az említett nehézsé­gek kiküszöbölését és különösen finomító cellák anódos ötvözetének 0,2 volt feszültséget meg nem haladó feszültségesés mellett árammal való ellátá­sát, anélkül, hogy az elektrolitikus cella hővesz­teségei a széntartalmú anyagból készült anódos fenekű cellák hőveszteségeihez viszonyítva növe­kednének. Az áramot vezető, fémből készült, vízszintesen, függőlegesen vagy rézsútosan elrendezett rudak út­ján, a rudak és az ötvözet között elhelyezett kar­bon nélkül közvetlenül vezetjük az anódos- ötvö­zethez. Evégből oly fémes anyagot kell választa-

Next

/
Thumbnails
Contents