144795. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet szerszámgépnek a készítendő munkadarab adatai alapján való beállítására

Megjelent: 1959. március 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.795. SZÄM 49. a. 20—27. OSZTÁLY — LU-80. ALAPSZÁM Szerkezet szerszáragépnek a készítendő munkadarab adatai alapján való beállítá­sára A Magyar Állam mint a feltaláló: Ludmann László budapesti lakos jogutódja A bejelentés napja: 1954. december 22. A menetvágó szekrényeknél eddig alkalmazott központi vezérlések a kapcsolások gyors és egyér­telmű végrehajtásával a mellékidők csökkentését, valamint a téves kapcsolási lehetőségek kiküszö­bölését célozzák. Ilyen rendeltetéssel alkalmaznak a mai korsze­rű esztergák menetvágó szekrényeinél egytárcsás vezérléseket, vagy előválasztó szerkezetéket. A korszerűbb vezérlések mellett használatosak — még az új konstrukcióknál is — a régebbi megol­dású többkaros kapcsolószerkezetek. A menetvágó szekrényeken alkalmazott kap­csolószerkezetek általában az ott elhelyezett fogas­keréktömbök és körmöskapcsolók értelemszerű mozgatásával az egyes menetfajták, a menetemel­kedési, vagy előtolási alapértékek, ezek többszörö­zőit létrehozó fogaskerék tömbök, valamint a ve­zér- és vonóorsó kapcsolását végzik. Az általánosan ismert többkaros vezérlések hát­rányai az alábbiakban foglalhatók össze: 1. A vázolt feladatok általában 4—5, néha több kar mozgatásával vannak megoldva. 2. Mindegyik kar az állítható 2—3 helyzete közül abba állítandó, amelyikre a táblázat keresett érté­kéhez tartozó hivatkozási jelek utalnak. Ez a körülmény a keresett értékhez tartozó kar­állások emlékezetben való rögzítését igényli, így könnyen téves kapcsolásokra nyújt lehetőséget. 3. A beállítás rendszerint csak kifutásban tör­ténhet, így a több kar állítása egymás után több­szöri indítással valósítható meg. Ez a körülmény a kapcsolást nehézkessé és a mellékidők alakulását kedvezőtlenné teszi. A találmány lényege egy olyan kapcsolószerke­zet, melynél egy menettáblázat előtt egy vízszinte­sen és függőlegesen vezérelhető mutató van. Ez a mutató kapcsolatban van a menetvágó szekrény ve­zérlő tengelyeivel sodronykötél által, így a mutató a vezérlő tengely átállítását a táblázaton pontosan mutatja. A találmány célja, hogy a régi megoldásokkal szemben a vezérlőszerkezet a kapcsolás műveleté­nél a dolgozó emlékezőképességétől függetlenül kezelhető legyen, ezáltal nem szükséges a dolgozó­nak emlékezetben rögzíteni az egyes emelkedések­hez tartozó 4—5 karállást, amelyet a menettáblá­zat feltüntet, továbbá, hogy a téves leolvasásból eredő, vagy az emlékezet kihagyásából következő téves kapcsolásokat kiküszöbölje, A találmányt részletesebben az alábbiakban is­mertetjük: Egy példaképpen! kivitelét a rajzok szemlélte­tik, ahol az 1. ábra a mutatóvezérlő berendezésnek a menettípust kiválasztó kézikerék („a" tengely) által működtetett szerelési egységét tünteti fel ol­dal- és elölnézetben. A 2. ábra a mutatóvezérlő berendezésnek a him­bavezérlő kézikerék („b" tengely) által működte­tett szerelési egységét tünteti fel oldal- és elöl­nézetben, és a 3. ábra a szorzómű hármas fogaskeréktömbjét kapcsoló kézikerék („c" tengely) által működte­tett mutatóvezérlési szerelési egységet tünteti fel elől- és oldalnézetben. A menetvágószekrény három vezérlő tengelye (a, b, c) a menetemelkedési érték beállítására szol­gáló mutatót külön-külön vezérelve koordináta mozgással juttatja el a keresett értékre. A menet­típust kiválasztó —-a— kézikerék a tengelyére kö­tött mutatót vízszintes irányban mozgatva a „Met­rikus" mezőből a „Hosszelőtolás" és onnan a „Whitworth"-mezőbe . juttatja. A himbavezérlő —b— kézikerék a tengelyére kötött mutató 9 ál­láson keresztül egy menettípusnak megfelelő me­zőn belül vízszintes irányban mozgatja. A harmadik —c— kézikerék a tengelyére kö­tött mutatót függőleges irányban mozgatva, a táb­lázaton a többszöröző mű megfelelő állásaiba jut­tatja. A mutató mozgatása: A menettípust kiválasztó —a— kézikerék ten­gelyére kötött —1— dobon és az azonos átmérőjű —2—- futódobon vezetett sodronykötél a —3— me­redek emelkedésű hüvelyt és az erre kapcsolt —4— mutatóhordozót mozgatja a vízszintes irányban a menettáblázat teljes hosszában. (Lásd 1. ábra.) A himba vezérlő —b— kézikerék tengelyére kö­tött —5— dob sodronyhuzalon keresztül megfor-

Next

/
Thumbnails
Contents