144775. lajstromszámú szabadalom • Hydraulikus sajtológép kerámikus anyagok, főleg gyújtógyertyák előállítására

Megjelent: 1959. március_15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.775. SZÁM 21. a—b. OSZTÁLY — FE~327. ALAPSZÁM Hydraulikus sajtológép keramikus anyagok, főleg gyújtógyertyák előállítására A Magyar ÁJlam, mint a feltaláló Ferenczi György budapesti lakos jogutódja A bejelentés napja: 1956. május 15. A gyújtógyertya szigetelő testének, vagy egyéb keramikus anyag gyártásához speciális sajtológé­pekre van szükség. . Jelenleg ezek a gépek több­nyire kézi működtetésűek. Ez a technológia ugya­nis három főbb műveletből áll. 1. Precíziós mér­legen grammra pontos adagmérésből, 2. a kimért anyag szerszámba töltéséből és 3. magából a sajto­lásból. Mivel ezeket a főműveleteket igencsak kézi műveletként külön-külön kellett elvégezni, így igen sok hiányosság állt elő. Többek között az elő­állítandó termék, pl. gyújtógyertyánál, melynek egyik művelete a szóbanforgó sajtolás rendkívül kényes méretezésű és tekintve, hogy keramikus anyagról van szó, a magas hőfokon történő (kb. 1700 °C) zsugorítás megkívánja az alapműveletek tökéletességét. Ennek alapján rendkívül pontos saj­tolási kell végezni. A kézi sajtológép ezzel szem­ben sok pontatlanság forrása. Az oszlopokon veze­tett felső szerszám a külön felfogott tulajdonkép­peni szerszám nem biztosít tökéletes központossá­got és így a préselt anyag megcsúszik, égetés után repedt lesz. A nyomáserő kg-ban kifejezett értéke minden egyes munkadarab esetében más és más. A nyomás kezdete és befejezése időben változó. A bemért mennyiség (széria munkánál) grammra pontos volta bizonytalan. Ennek következménye a térfogatsúly változás, mely a zsugorítás utáni mé­reteltéréseket eredményezi. A sajtolás művelete a dolgozót fizikailag kimeríti. A találmány célja 100 %-os pontosságot elérni minden egyes sajtolt munkadarabnál, kiküszöbölni a kézisajtolás eszközében megszűnhetetlen hiba­forrásokat (pontatlanságból eredő anyagcsúszást), teljesen automatizálni a sajtolás műveletét, bizto­sítani a sajtolóerő állandóságát, megszüntetni a mérleggel történő anyagbemérést és az ezzel járó elmérésből eredő pontatlanságokat, gyorsabbá ten­ni a termelést, illetve az összes műveletet auto­matizálni. A találmány lényege hidraulikus sajtoló, amely automatikusan présel és ürít. A gép összes szerke­zetei (az energiát szolgáltató egységen, kívül) egy csőszerű testben van elhelyezve. A préselést végző dugattyúkat körtolattyú vezérli, amelyben az ener­giát szolgáltató olaj részére félkörben —20— csa­torna van kialakítva. A találmány előnye az eddig használatos beren­dezéssel szemben: 1. Feleslegessé válik a mérlegen történő anyag­bemérés. A merítő edény lefölözésével azonos mennyiség betölthető a gépbe. 2. A nyomóerő azo­nos, ennek következtében az esetleges grammnyi nyomóerő eltérés nem okozhat térfogatsúly elté­rést. 3. A gombnyomással működő automatikus sajtológép teljesen megszünteti a nehéz fizikai munkajellegét. 4. Az esztergált és köszörült cső­testbe épített munkát végző dugattyúk és a dugaty­tyúval képezett szerszám tökéletes vezetést ad. Központ eltérésből adódó anyagcsúszás, pontatlan­ság — mint a külön szerszámmal dolgozó kézi saj­tológépnéí — nem áll elő. 5. Az alsó és felső nyo­más egyidejűsége egymáshoz való időbeni viszo­nya állítható és az anyag összetételével összhangba hozható. 6. Szerszámszükséglet és szerszámjavítási költség tekintetében a kézi sajtológéppel szemben nagy megtakarítás van. A találmányt részletesebben az alábbiakban is­mertetjük, ahol a rajz egy kiviteli példát szemlél­tet, amelynél az 1. ábra egy magasnyomású olajszivattyút és egy akkumulátort, a 2. ábra az alsó-felső nyomás vezérlő berendezést, mely áll meghajtó motorból, sebesség-csökken­tőből és 2 db vezérlőházból, a 3. ábra a vezérlőház metszetét, a 4. ábra a körtolattyú felületét a ki- és beömlő részek feltüntetésével, az 5. ábra a csőtesben elhelyezett munkagép met­szetét, a 6. ábra a munkagép és vezérlőberendezés vázla­tos képét mutatja. A hidraulikus sajtoló három részre osztható: I. Az energia szolgáltató olaj akkumulátor (1. ábra) Az akkumulátor egy összetett szerkezet, mely áll az —1— magasnyomású olajszivattyúból és a —2— akkumulátorból. Az —1— szivattyú az ola­jat az akkumulátor —3— hengerébe nyomja. A — 3— hengerben mozgó —4— dugattyú az —5— súllyal van terhelve. A terhelést egyenként kb. egy tonna súlyú öntöttvas pogácsákból képzett súlyköteg adja. A pogácsák számának változtatá-

Next

/
Thumbnails
Contents