144758. lajstromszámú szabadalom • Amplitudó-fázismoduláció váltó kapcsolás

Megjelent: 1959. május 31-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.758. SZÁM 21. a4 . 1—13. OSZTÁLY - HA-469. ALAPSZÁM Amplitudo-fázismoduláció váltó kapcsolás „BUDAVOX" Híradástechnikai Vállalat Feltaláló: Hadik Zoltán kutató mérnök, Makó A bejelentés napja: 1956. július 10. A találmány tárgya amplitudo-fázismodulá­ció váltó kapcsolási elrendezés, — elsődlegesen amplitudo-fázismodulált adókhoz —, mely amplitúdó-modulációnak szögmodulációvá, il­letve szögmodulációnak amplitúdó-modulációvá alakításán kívül egyben a két adófelet egymás­tól elektromosan különválasztja s mely hídba kötött fázisforgató tagokból áll. A rádiótechnikában a fázismoduláció előállí­tása gyakori feladat. A fázis-amplitudo modu­lált adóknál ez a feladat különösen kényes, mert két egymáshoz képest nyugalmi állapot­ban 90°-kal eltolt, tökéletes szimmetriájú, ve­zérléskor szemben „mozgó fázismodulált vektort kell előállítani, külön-külön erősíteni, rnajd is­mét amplitúdó-modulációvá egyesíteni. Ezeknél az adóknál adónként 2—2 í'ázismodulátort hasz­nálnak. A szokásos fázismodulátorok vagy egy állandó amplitúdójú vivőhullámot és egy 90°­kal eltolt fázisú amplitúdó-modulált rezgést ad­nak össze, vagy 2 csövet vezérelnek 90° nagy­frekvenciás és 180° hangfrekvenciás fáziselto­lással. A fázisamplitudo-modulált adók 2—2 fázis­modulátorának szimmetrikus működését bizto­sítani a gyakorlati tapasztalatok szerint nehéz műszaki feladat és csak a célnak megfelelően összeválogatott azonos, karakterisztikájú csö­vekkel és szigorúan szimmetrizált kapcsolású áramkörökkel, gyakori ellenőrzés mellett old­ható meg. A találmány szerinti kapcsolás hídszerű amp­litudo-fázismoduláció váltójával ' a nagyfokú egyszerűsítés mellett, ezen hibák kiküszöbölé­sét célozza. A védeni kívánt amplitudo-fázismoduláció váltó elsősorban fázisamplitudo modulált adók­nál kerühet felhasználásra, mert egyidejűleg állítja elő az azoknál szükséges két fázis-modu­lált szimmetrikus rezgést, de felhasználható fá­zis-, vagy frekvencia-modulált adóknál is a szögmoduláció létrehozásához. A találmány .szerinti kapcsolással működő fá­zis-amplitudo modulált adó tömbvázlatát, ille­tőleg az amplitudo-fázismoduláció váltót egy példaképpeni kiviteli alakban az 1. ábra, ille­tőleg annak (6). része szemlélteti. Ezen az áb­rán a (9) jelű berendezés szerkezetileg azonos a részletesen ábrázolt (6) váltóval és attól csak méreteiben különbözik. A hangfrekvenciás erősítőből (1) jövő modu­láló hangfrekvenciás jel a vivő-frekvenciát két amplitúdó-modulátorban (2) és (3), hangfrek­venciásán ellenüíemhen-modulálja. A modulá­torok a vivő-frekvenciás meghajtást közös ger­jesztő egységből (4) kapják, még pedig az egyik: modulátor (2) direkt összeköttetésben, a másik modulátor (3) pedig —90°-os fázistoló tagon (5) létrehozott íáziskésleltetés után. Az amplitúdó fázismoduláció váltó egyes pontjain fellépő feszültség vektorábráját a 2. ábra szemlélteti. Az amplitúdó-modulátorokból a kimenő feszültséget az amplitudo-fázismodu­láció váltó 1. és 3. pontjára kötve, ha a híd egyes tagjai az L-W— 1/Cw feltételeknek ele­get tesznek, akkor minden hídtagon. 90° fázis­forgatás jön létre. A 3. és 1. pontokra kapcsolt feszültség-vektorok (3A. ábra) a 3' és 1' hely­zetbe kerülve összegeződnek a 2. ponton (3B. ábra), a 4. ponton pedig — mivel az 1 és- 4 pon­tok közötti fázisforgatása pozitív-értelmű —, az 1 vektor a 2. pontban elfoglalt helyzetéhez ké­pest 180°-kai eltolt fázishelyzetbe kerül (3C. ábra). A 2. és 4. pontokban fellépő fázismo­dulált feszültségek összegezése, — amint ez a 3D. ábra vektordiagramjából kitűnik — amp­litúdő-modulált feszültséget eredményez. Ezt a feszültség-összegezést — a két fázis­modulált feszültségnek az amplitúdót is limi­táló 7. és 8. rádiófrekvenciás erősítőkben ki­menő feszültségszintre erősítése után — az amplitudo-fázismoduláció váltó (9) hajtja úgy, hogy egyben a két végfok-felet egymástól elektromosan különválasztva (az egyik végfok-

Next

/
Thumbnails
Contents