144756. lajstromszámú szabadalom • Vasbeton elemek új alkalmazási módja bányafolyosók fabélelésének pótlására

Megjelent: 1959. május 31-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.756. SZÁM 5. c. 1—15. OSZTÁLY - HO-420. ALAPSZÁM Vasbeton elemek új alkalmazási módja bányafoíyosók fabélelesének pótlására , A Magyar Állam, mint dr. Horváth József budapesti lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1956. február 18. A találmány az állandó jellegű bányafolyo­sók fabélelésének tartós anyaggal való pótlá­sára vonatkozik. A bányászatban létesített fo­lyosókat meg kell támasztani. A támasztó szer­kezetek általában — 2d, 3b — főtartókból (ácsolatok) és az azokat áthidaló — 2c, 3c — béléselemekből állanak. A biztosító szerkeze­tek anyaga lehet tartós, amely a bányaklíma hatására a bányatérség egész'élettartama alatt nem pusztul el és szilárdságából sem veszít (acél, beton, vasbeton, kő), vagy olyan, amely egy két év alatt elpusztul és közben szilárd­ságát is elveszíti (fa). A. magyar bányászatban évenként mintegy 800 km folyosót létesítenek, amelyből mintegy 3% készül tartós anyagból álló biztosítással (falazat), 8—10%-nál csak a főtartók készülnek időtálló anyagból, azonban az áthidaló szerke­zetek (bélés) anyaga fa, amely egy két év alatt tönkremenvén, veszélyezteti meg nem ál­lapítható értékrendben a termelés biztonságát, s végül a folyosót új bélésanyaggal kell ellátni, amikor is a javítási anyag és munkabér értéke az eredetileg beépített anyag és ráfordított munkabérnek 1,5—2-szeresét is kiteszi. Az évi bányafa import mintegy 15—20%-a bányafo­lyosók biztosítására esik. így a leírt béléselem alkalmazásával igen jelentős valuta, valamint a javításnál felhasznált munkaérő megtakarí­tás merül fel. Minden hosszú élettartamú, folyosóban fala­zat beépítése gazdaságilag és műszakilag kivi­hetetlen. Beton főtartók használata csak kivé­teles esetekben jár eredménnyel. Járható út a — 3b — acelg3^uruk bélésanyagának tartós szerkezetekkel való pótlása. Kísérletek történ­tek acéllemezek alkalmazására, ez azonban gazdasági okok miatt nem valósítható meg. Betonpallók kicsiny teherbírásúak. Nyomás alatt álló hosszabb élettartamú bányafolyosók­ban használt, bányafából készült, nagy teher­bírású bélésanyag pótlására rövid oldalára állí­tott vasbeton elemeket javasol a találmány. (Fig. 1.). Az elemek minden olyan folyosóban használhatók, amelyekben 21—26 kg/fm súlyú profilokból készült acélgyűrűk, acélívek defor­málódása nélkül, s az eddig bélelésre hasznait 5 cm vastag pallók, félfák, vagy 8 cm vastag gömbfák legalább fél évig törés nélkül megáll­nak. Fig. 1. a trapéz alakú vasbeton béléselemet tünteti fel. Fig. 2-ön vasbeton elemeknek acélívekkel való együttes használata látható. Fig. 3. vasbeton béléselemeknek acélgyűrűk­kel való hézagos beépítését ábrázolja. Fig. 4 tünteti fel az acélgyűrűk és vasbeton béléselemek engedékeny és hézagos használa­tát. Fig. 5-ön az összecsúszó gyűrűelemek ron­csoló hatása kiküszöbölésének módja látható. A 15—18 kg/db súlyú vasbeton béléselemek acélgyűrűkkel és acélívekkel — 4e — átfedés­sel kerülnek beépítésre. Az elemek az acélgyű­rűk mindkét — 4g — peremére feltámaszkod­nak oly módon, hogy végeik" a gyűrű szélén mintegy 3 cm-rel túl nyúlnak. A trapéz ke­resztszelvényű vasbeton elemek keskenyebb lapja felől nyernek elhelyezést a húzásra igénybevett tartóvasak, Beépítéskor ez az ol­dal kerül a folyosó belseje felé. Felismerését elősegíti az elemen gyártásakor kialakított hosszúkás kidomborodó —- la — jel. A — 4e — átfedéssel készült elhelyezés kö­vetkeztében az acélívek és gyűrűk felett 20 cm hosszúságban a béléselemek egymás mellett helyezkednek el. Ezért a főtartók között 80 cm hosszú elemeknél 40 cm, 100 cm hosszú elemeknél 60 cm hosszú s az elem vastagságá­nak megfelelő széles — 4f — hézagok kelet­keznek. A hézagok a folyosó belseje felé szű­külnek. A hézagos elhelyezés lehetővé., teszi a betonelemekkel való 50—60%-os takarékossá-

Next

/
Thumbnails
Contents