144726. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a szállított tüzelőanyagmennyiség alakulásának változtatására a befecskendező szivattyú fordulatszámának változásával egyidejűleg

Megjelent: 1959. március 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.726. SZÁM 46. cl 100-115. OSZTÁLY -- SE—776. ALAPSZÁM Berendezés a szállított tüzelőanyagmennyiség alakulásának változtatására a befecs­kendező szivattyú fordulatszámának változtatásával egyidejűleg Stefan Ladislav műszaki tisztviselő, Jihlava (Csehszlovákia) A bejelentés napja: 1957. augusztus 13. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1957. január 9. Gépjárművek, azaz tehergépkocsik, traktorok és egyebek üzemi feltételei a motor forgatónyomaték­görbéjének olyan alakulását követelik meg, hogy a görbe maximuma kis fordulatszámoknál legyen és a nyomaték a fordulatszám növekedésével csökken­jen. Befecskendező szivattyúval felszerelt Diesel­motoroknál azonban — amelyeknél a szállított tü­zelőanyagmennyiséget a dugattyú vezérlő éle és a szivattyúhenger belépő- és túlfolyó nyílása vezérli — a tüzelőanyagmennyiség úgy alakul, hogy a mo­tor fordulatszámának növekedésével fokozódik, ami káros hatást gyakorol a forgatónyomaték-gör­be alakulására, amely ez esetben maximumát na­gyobb fordulatszám-területen éri el és a motor nyo­matéka a fordulatszám csökkenésével együtt csök­ken, ami viszont rossz menettulajdonságokat és nem gazdaságos üzemet jelent. Hogy a befecskendező szivattyúnak a motor for­dulatszámával változó tüzelőanyagszállítását a mo­tor nyomatékának helyes alakulásával összehangol­ják, —• vagyis hogy elérjék a szivattyú által szál-, lit ott tüzelőanyag mennyiségének növelését a mo­tor fordulatszámának csökkenésekor, különböző intézkedéseket, szokás tenni, amihez az általában ,,korrektor"-nak nevezett eszközöket alkalmazzák. Ismeretesek olyan korrektorok, amelyek közvet­lenül a befecskendező szivattyúba vannak beépít­ve, valamint a nyomószelepek különböző korrek­torai, amelyek növekvő fordulatszámnál ugyan­csak növekvő fojtó hatást fejtenek ki és ezzel csök­kentik a szállított tüzelőanyag mennyiségét. Isme­retesek továbbá rugózó ütközők a befecskendező szivattyú vezérlő rudazatához, amelyek a vezérlő rudazatot a fordulatszám csökkenésekor a szállí­tott mennyiség növelése értelmében tolják el. Ez utóbbiak azonban csak a vezérlőrúd véghelyzeté­ben, tehát csak egészen szűk határok között haté­konyak; végül ismeretesek olyan korrektorok is, amelyek a tüzelőanyag-vezetékrendszer nyomóve­zetékébe vannak beépítve és amelyek hatása hid­raulikus tulajdonságokon alapszik. A jelen találmány a befecskendező szivattyú szál­lítási jelleggörbéjének korrekcióját centrifugális teljesítményszabályozókkal oldja meg, két külön­böző, de egymással összehangolt karakterisztikájú spirálrugó (tekercsrugó) alkalmazásával, amelyek egymás után (tehát sorba kapcsolva) fejtik ki ha­tásukat a befecskendező szivattyú vezérlőrúdjára, éspedig az üzemi fordulatszámok teljes területén, a tüzelőanyag teljes hozzávezetése mellett. A találmány egy példaképpeni kiviteli alakja lát­ható az 1. ábrán, amely vázlatosan mutat egy ta­lálmány szerinti — többhengeres befecskendező szivattyút a centrifugái-szabályozóval és vezérlő rudakkal, a 2. ábra pedig a szállított M tüzelőanyag mennyiség alakulását szemlélteti korrektor nélkül és a találmány szerinti korrektorral, valamint a hozzájuk tartozó K forgatónyomatékok alakulását. A teljesen kihúzott vonal a görbe alakulása kor­rektor nélkül, a szaggatott vonal pedig korrektor­ral. Az 1. ábrán az 1 befecskendező szivattyúnak 2 teljesítményszabályozója van a 3 repülő súlyokkal, amelyek mozgása ismert módon a 4 kétkarú eme­lővel a 11 rögzített ütközővel ellátott és a 6 vezér­lőrúddal csuklósan kapcsolt 5 vonórúd útján fejti ki hatását a befecskendező szivattyú állító (szabá­lyozó) berendezésére. A 6 vezérlőrúd 7 ütközője a 8 rugóra támaszko­dik, mely rugó előfeszültsége a 9 állítócsavarral szabályozható. A 4 kétkarú emelő felső vége és az 5 vezérlőrúdon levő ütköző között helyezkedik el a 10 rugó. A korrektorberendezés működési módja a követ­kező: a motor fordulatszámának csökkenésekor a 2 szabályozó röpsúlyai a szivattyú forgástengelyé­hez közelednek és a 4 kétkarú emelő felső végével a 10 rugón keresztül a befecskendező szivattyú 6 vezérlőrúdjára hat és azt jobbfelé tolja el. A kor­rektor nélküli befecskendező szivattyúnál a vezér­lőrúd a 7 ütközőre felfekve nyugalomban marad és a 10 rugó deformálódik (összenyomódik). így a 6 vezérlőrúd és a 7 ütköző között erőkapcsolat áll be, amely egyenesen arányos a 10 rugó össze­nyomásával (alakváltozásával). Ennek az erőkap-

Next

/
Thumbnails
Contents