144709. lajstromszámú szabadalom • Készülék ruházati és technikai textil-, bőr-, műbőr-, papír stb. anyagok légáteresztő képességének és porozitásának vizsgálatára

Megjelent: 1959. március 15-én. _ , ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.709. SZÁM 42. k. 20—29. OSZTÁLY — Sí—586. ALAPSZÁM Készülék ruházati és technikai textil-, bőr-, műbőr-, papír stb. anyagok légáteresztő képességének és porozitásának vizsgálatára A Magyar Állam mint a feltalálók: Sziráki Béla és Izmay Ferenc kutató mérnökök jogutódja, Budapest A bejelentés napja: 1956. április 25. A szövetek légáteresztő képességének vizsgála­tára eddig alkalmazott készülékek általában vagy az anyag felületegységén időegység alatt meghatá­rozott szívó1 hatásnál, 111. légnyomáskülönbségnél átáramló levegő mennyiségét mérik, vagy az anya­gon meghatározott sebességgel átáramló levegő légnyomás különbségét mérik az anyag kétoldalán. Az egyik esetben a készülék alkalmazási terü­letének határt szab az átereszeit légmennyiséget mérő szerv (pl. gázóra) teljesítőképessége, a másik esetben pedig a légsebességmérő (pl. rotameter) méréshatára, ill. az előállítható légnyomáskülönb­ség és a manometer méréshatára. Az eddigi készü­lékek méréshatárai a poroz vagy éppen nagysűrű­ségű, pl. technikai anyagoknak a gyakorlati igény­bevételt megközelítő vizsgálatára elégtelennek bizonyulnak. Az; eddig használatos készülékekkel szemben a találmány szerinti készülék technikai fejlődést és gazdasági előnyt jelent, mert a mérőberendezést képező megfelelő méréshatárú, rotamétersorozattal és a szokásosnál nagyobb méréshatárú, többfoko­zatú manométerrel igen tág mérési határon belüli mérés válik lehetővé, továbbá a találmány szerinti készülékkel a mindenkori szükségletnek meg­felelően, minkét módszer szerinti vizsgálat lehet­séges, ezért egyaránt alkalmas a legkülönbözőbb anyagok mint pl. ruházati és technikai textil-, bőr, műbőr, papír, stb. anyagok légáteresztő képes­ségének porozitásának vizsgálatára. Előnye továbbá, hogy az eddig szükséeges vizsgá­lati időt lerövidíti, mert az eddigi gázóránál a beszabályozást) követően kb. 5 perc szükséges a megbízható mérési eredmény eléréséhez, ezzel szemben a megfelelő mértékegységekre hitelesített rotameter a szabályozással egy időben jelzi az idő­egység alatt . a felületegységen áteresztett lég­mennyiségét. Ezáltal a készülék produktivitása az eddiginek kb. 4—5 szőrösére nő, ami a nagy­mennyiségű folyamatos és rendszeres vizsgálatnál bír fontossággal. A találmány szerinti légáteresztést vizsgáló ké­szülék elvi működését a rajz szemlélteti vázlatosan. A készülékbe befogott 1 anyagon keresztül sza­bályozható fordulatszámú 2 ventilátor 3 szívócső­rendszeren keresztül levegőt szív át. Az átszívott levegő több fokozatból álló 4 rotaméter-siorozaton halad át. A szívócsőbe van bekötve a légnyomás­különbséget jelző nagy méréshatárú 5 manométer­rendszer. A szívó hatás, ill. légnyomáskülönbség, azon­kívül az anyagon átáramló levegő sebessége vagy mennyisége a legkülönbözőbb gyakorlati igénybe­vételeknek megfelelően a ventilátor fordulat­számával és a szívócső átmérőjének Változtatásával tág határok között történik. Az anyagon átáramló levegő sebességét vagy mennyiségét különböző, a gyakorlati követelmé­nyeknek megfelelő méréshatárú légsebességre és légmennyiségre kalibrált rotaméterekből álló soro­zat méri, melynek egyes tagjai 6 kapcsoló segít­ségével helyezhetők üzembe. Az üzemelést jelző­lámpa jelzi. A nyomáskülönbséget, ill. a szívó hatást a gya­korlatilag szükséges határoknak megfelelően az eddig alkalmazott manó-métereknél nagyobb mé­réshatárú, pl. többfokozatú vagy görbecsövű ma­nométerrendszer jelzi. Szabadalmi igénypontok: 1. Készülék ruházati és technikai textil-, bőr-, műbőr-, papír-, stb. anyagok légáteresztő képes­ségének ési porozitásának meghatározására, azzal jellemezve, hogy légsebesség és légmennyiség be-

Next

/
Thumbnails
Contents