144679. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fenotiazin származékok előállítására

-, Megjelent: 1959. március 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.679. SZÁM 12. q. 1—13. OSZTÁLY - EA-26. ALAPSZÁM Eljárás fenotiazin származékok előállítására Etablissements Clin-Byla, Paris. A bejelentő által megnevezett feltaláló: Schmitt Josef, vegyészmérnök, l'Hay-les-Roses, Franciaország A bejelentés napja: 1956. június 29. Francaiországi elsőbbség: 1955. június 30. Ismeretes, hogy milyen fontos szerepet nyert a gyógyászatban a kloropromazin vagy kloro-3 N y­dimetilamino-propilfenotiazin, amelyet egyrészt a narkózis, helyi fájdalommentesítés és érzéstelení­tés elősegítésére alkalmaznak, másrészt pedig láz­csillapító, hányásgátló, érszűkítő és sokk-ellenes hatásánál fogva. Ez a vegyület az N-dimetilaminoalkil-fenotiazi­nok egy csoportjába tartozik, beleértve azokat is, amelyeknél a 3. helyzetben olyan helyettesítés van, amely lúgos hatásokra, mint pl. nátriumamid, nát­rium, nátriumhidrid és vízmentes nátriumhidroxid hatására érzéketlen, amely lúgos . reagensek a klasszikus eljárások szerint a fenotiazin nitrogén­atomján egy dimetilamihoalkil csoport megkötésé­re használatosak. A láncra való rákapcsolásnak ez a módja viszont lúgos közegben nem mehet végbe olyan gyökök jelenlétében, mint OH, CHO, CO—CHj, CO—C2H 5 , stb. '• Márpedig eleve nem volna érdektelen, és éppen ez az, amiről a későbbiekben szó lesz, N-amino-al­kil-származékok előállítása,, nevezetesen olyan N-tercierralkil-fenotiazinokból, amelyekben ilyen he­lyettesítések vannak, elsősorban pedig a 3. helyzet­ben. A jelen találmány tárgya elsősorban egy olyan eljárás, amely szerint ilyen származékok előállít­hatók és amely alkalmas még az első helyen emlí­tett fenotiazin származékok előállítására is; ennek következtében az eljárás igen széleskörű alkalma­zást nyerhet és nyilvánvalóan nagy érdek fűződik hozzá, főleg azért, mert a vizsgálatok új területét teszi lehetővé és ugyanekkor új lehetőséget nyújt a kloropromazin vagy protemazin (N-^-dimetil­amino-propil-fenotiazin) típusú vegyületek előállí­tására. Az eljárás lényege egy fenotiazinnak a fenotia­zin-N-karboxilsav észterévé való átalakítása, és ennek az észternek dekarboxilálása, amiáltal lehe­tővé válik a fenotiazin nitrogén atomjának köz­vetlen kapcsolása az ámino-alkil gyökhöz. A dekarboxilálás végrehajtható — a találmány előnyös kiviteli módjánál —• pl. egyszerű hőkeze­léssel, esetleg katalizátor jelenlétében; az észter le­desztillálható vákuumban; de alkalmazhatunk fű­tést is, megfelelő oldószer, mint pl. deka-hidro-naf­talin alkalmazásával. A találmány a következőkben ismertetett, meg­lepő megállapításokon alapszik. Ismeretes, hogy uretán vagy etilkarbamát hő ha­tására, kb. 200°-on megbomlik, etilalkohol és cián­sav szabadul fel, ami trimer alakjában mint cián­ürsav különíthető el. Viszont vákuumban desztillálva, 200 C° felett a metoxi-3-fenotiazin N-karboxilsav y-dimetilamino­propilésztere képződik, amely vegyület a narkózist elősegítő vizsgálatnál kevéssé aktívnak bizonyult és amely vegyület szintén uretán és a jelen talál­mány feltalálója meglepő módon azt találta, hogy ez a vegyület elveszített egy molekula 0O2 -t és át­alakult metoxi-3N-y-dimetilamino-propil-fenotia­zinné, amelynek aktivitása hasonló a 3. helyzetben klórozott analóg vegyülethez (klórpromazin); az így nyert dekarboxilezett vegyület azonosnak mu­tatkozott a metoxi-3N-y-dimetilamino-propil-feno­tiazinnel, amely a y-dimetilamino-propilkloridnak metoxi-3 fenotiazinnel lúgos közegben történő re­akciójával keletkezik. Megemlítendő az is, hogy ismeretesek voltak már a fenotiazin-N-karboxilsav bizonyos tercier-amino­alkoholos észterei (lásd Dahlbom, Acta Chemica Scandinavia, VII. kötet, 1953, 873—884. oldal) és hogy itt csak fokozott spazmalitikus és nikotinoli­tikus aktivitásról van szó. A találmány elsősorban fenotiazin-N-karboxil­savak bizonyos tertio-amino-alkoloésztereinek elő­állítására vonatkozik, amely észterek a 3. helyzet­ben behelyettesített csoportot, főleg pedig lúgos hatásra érzékeny csoportot tartalmaznak. Különös­képpen vonatkozik a találmány a metoxi-3, acetil-3 és propionil-3 fenotiazin N-karboxil savak y-di­metilamino-propil-észtereire és az acetü-3 fenotia­zin N-karboxilsav ^-dimetilamino-etilésztereire.

Next

/
Thumbnails
Contents