144663. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés frekvenciamodulált vagy fázismodulált elektromágneses hullámok demodulálásához

Megjelent: 1959. március 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.663. SZÁM 21. a4 . 14—17. OSZTÁLY — EE~408. ALAPSZÁM Kapcsolási elrendezés frekvenciamodulált vagy fázismodulált elektromágneses hullámok demodulálásához Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., Budapest A bejelentő által megnevezett feltalálók: Zakariás Imre és Fischer Ferenc mérnökök, a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet 2. sz. elektroncső laboratóriumának munkatársai, budapesti lakosok Ä bejelentés napja: 1956. augusztus 28. A találmány frekvenciamodulált vagy fázismo­dulált (FM) elektromágneses hullámok demodulá­lására alkalmas oly kapcsolási elrendezésre vonat­kozik, amelynek eszközei vannak az amplitúdóban jelentkező esetleges modulációk csillapítására, te­hát a bemenő hullám amplitúdójától független amplitúdójú kimenő hullám előállítására. Fenti technikai feladat megoldására többféle kapcsolási elrendezés ismeretes. Ilyen pl. az ún. ratio detector, amelynél az amplitúdó-moduláció (AM) csillapítását a két dióda végzi megfelelő nagy kapacitású kondenzátorral együtt. A ratio detector helyes működésének sok nehezen betartható köve­telménye van. Ezek között egyik legnehezebb az, hogy a beépített két diódának szimmetrikusnak kell lennie. A szimmetria követelménye igen szi­gorú, anélkül a ratio detector működése tökéletlen. Másik ismert kapcsolási elrendezés az ún. FM-diszkriminátor. Ennél az FM-demodulációt végző két dióda mellett egy harmadik dióda van elren­dezve, mégpedig az utolsó középfrekvenciás foko­zat anódkörében levő rezgőkörökkel párhuzamosan kapcsolva, amely a ratio detectornál ismeretes mó­don RC-taggal végzi az AM-csillapítást. A harma­dik diódát vagy külön elektroncső alakjában ik­tatják be, akkor külön csövet igényel, ami a be­rendezést drágítja, vagy pedig oly elektroncsövet alkalmaznak, amelyben három dióda van kombi­nálva. Magyarországon ilyen hármas diódát nem gyártanak, külföldön is nem szokásos ritka típus. Mind a három diódának ugyanis külön-külön kató­dája kell legyen, mert a rezgőkörrel párhuzamosan kapcsolt diódán fellép az utolsó középfrekvenciás fokozat (általában pentóda) teljes anódfeszültsége, miértis ennek a diódának nem lehet a diszkrimi­nátor diódák egyikével sem közös potenciálú ka­tódja. A találmány célja a fentiekben vázolt technikai feladat megoldása oly kapcsolási elrendezéssel, mely kiküszöböli az ismert elrendezések hátrá­nyait. A találmány tárgya kapcsolási elrendezés frek­venciamodulált vagy fázismodulált elektromágne­ses hullámok demodulálására, melynek az utolsó középfrekvenciás fokozat anódkörébe kapcsolt első rezgőköre van, mely egy primer tekercset, egy a primer tekerccsel induktiven és kapacitiven csa­tolt szekunder tekercset tartalmaz, mely szekunder tekercs egy második rezgőkör alkotórésze, mely rezgőkör két diódával együtt, melyek egyikének katódája célszerűen földpotenciálon van, ismert diszkriminátor kapcsolást képez, azzal jellemezve, hogy a tercier tekercs induktiven van a primer és/ vagy a szekunder tekerccsel csatolva és galvaniku­san elszigetelve, jellemezve továbbá egy áramkör­rel, mely sorbakapcsolva tartalmazza a tercier tekercset egy RC-tagot és egy diódát, melynek ka­tódja azon diszkriminátor dióda katódjával van azonos potenciálon, melynek katódja célszerűen földpotenciálon van. A találmány további részleteit a csatolt kapcso­lási vázlatban szemléltetett példakénti kiviteli alak kapcsán ismertetjük. Az ábrán (1) jelöli az utolsó középfrekvenciás pentódát, melynek anódkörébe (2) rezgőkört kap­csoltunk. A (2) rezgőkör (3) kondenzátort és (4) primer tekercset tartalmaz. A (4) primer tekerccsel induktiven és (5) kondenzátor útján kapacitiven (6) szekunder tekercset csatoltunk, mely utóbbi te­kercset (7) rezgőkörbe kapcsoltunk, mely rezgő­körnek (8) kondenzátora van. A (7) rezgőkör (9) pontját (10) dióda (11) anódjára és (12) pontját (13) dióda (14) anódjára kapcsoltuk. A (10) dióda (15) katódját (16) ohmikus ellenálláson és (27) kon­denzátoron keresztül, a (13) dióda (17) katódját pedig közvetlenül földeltük. Mindkét diódával egy­egy (18), ill. (19) ohmikus ellenállást kapcsoltunk párhuzamosan. A kapcsolás eddig leírt része ön­magában ismert FM-diszkriminátort képez. A (4) primer tekerccsel egy (20) tercier teker­cset csatolunk induktiven oly módon, hogy az a primer tekercstől galvanikusan el legyen szigetel-

Next

/
Thumbnails
Contents