144659. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés sorkiegyenlítéssel készült írógépelt szövegek előállítására

144.659 tRtva és a gyors írás lehetősége ezen az írógépen ir. biztosítva van. A találmány szerinti írógép egyik példakénti kiviteli alakját a rajz vázlatosan tünteti fel. A tajz az írógépnek csak azokat a részeit mutatja, melyek a találmány szerinti megoldás megérté­séhez szükségesek. Az 1. ábra felülnézet, a 2. ábra az 1. ábra II—II vonala menti metszet. 1 az írógép váza, 2 a kocsit hosszirányban ve­zető szokásos sín jobboldali vége. Az 1 vázon rögzített 3 konzolokban 4 tengely ágyazott. A 4 tengely mellső végén 5 fogaskerék van ékelve, mely a kocsin egyébként is alkalmazott, a talál­mány szerinti kivitelnél azonban a szokásosnál hosszabb 6 fogasléc fogaival kapcsolódik. Egyéb­ként a 6 fogasléc a kocsival a szokásos módon mereven van összekötve úgy, hogy csak a kocsi­val együtt mozdulhat el. A 4 tengely túlsó oldali végén recézett peremű 7 tárcsa van elrendezve, mely a 4 tengelyen szabadon elfordítható és az alábbiakban ismertetett beállítás után rögzíthető. Evégből a 4 tengelyen 8 tárcsát rögzítettünk, melynek a nagyméretű 7 tárcsa felé fordított és a 7 tárcsa támasztékát képező felülete érdes. A 4 tengely vége 9 csavarmenettel készült, melyen az anyát képező 10 gomb elforgatható és ezzel, az elfordítás értelmének megfelelően a 7 tárcsa a 4 tengelyen rögzíthető, vagy lazítható. A fel­vett példában a 7 tárcsa 11 helytálló burkolatban forog. A példakénti kivitelnél a 7 tárcsán 1—40 szá­mok alkotta indexeket tüntettünk fel, melyek kö­zül a gépíró mindig csak egy számot lát, még­pedig azt, amely éppen a 11 burkolatban kiala­kított 12 ablak mögött áll. A szöveg írásának megkezdése előtt a gépíró (szedő) a 11 burkolat 13 kimetszésében hozzáfér­hető tárcsát, a 10 gomb lazítása után, ujjával a kívánt sor hossznak megfelelő alaphelyzetbe állítja be. A felvett példában ez az alaphelyzet az, amely­ben a 12 ablakban a 20-as szám látható. Ha ezután a sor leírásának befej eztekor a 12 ablakban a 20-as szám jelenik meg, úgy ez azt jelenti, hogy a sor hossza éppen megfelel az előírt hossznak. Az 5 és 6 elemek alkotta fogasáttételt úgy vá­lasztjuk meg, hogy a kocsi lépéshosszának minden egyes egységére a 7 tárcsa egy számmal fordul el. Ha tehát a leírt sor hossza például 7 egységgel nagyobb az előírtnál, akkor a 12 ablakban a 27-es szám, ha pedig például 9 egységgel rövidebb az előírt hossznál, akkor a 11-es szám jelenik meg. A különbözet azs első esetben +7, a második eset­ben —9, vagyis más szóval a sort a második írás alkalmával 7 egységgel rövidíteni, illetőleg 9 egy­séggel hosszabbítani kell ahhoz, hogy a sorkizárás tökéletes legyen. A 12 ablakban történői leolvasás után a különbözeti értéket, célszerűen, a sor vé­gére feljegyezzük. A példa szerinti kivitelnél azonban feljegyezhetjük közvetlenül magát a 12 ablakban megjelenő számot is, mely esetben azt a második leírásnál 20-ra egészítjük ki, ha az 20-nál kisebb volt, illetőleg 20-ra redukáljuk, ha az 20-nál nagyobb volt. A második, leírásnál a kiegyenlítést a szóközök nyújtásával, illetőleg rövidítésével végezzük el. Ha például az első ízben leírt sor mellett a 16 szám jegyeztetett fel, úgy ez azt jelenti, hogy a sor négy egységgel rövidebb az előírtnál. A ki­egyenlítés történhet például vagy úgy, hogy a második leírásnál az első két szóköz mindegyikéi két egységgel, vagy az első négy szóköz mindegyi­két egy-egy egységgel meghosszabbítjuk. Hasonló­képpen járunk el akkor is, ha az első ízben leírt sor az előírtnál hosszabb volt és például a sor mellett a 28 szám. szerepel. Ekkor eljárhatunk például úgy, hogy az első négy szóköz mindegyi­két a második leírásnál két egységgel, vagy az első nyolc szóköz mindegyikét egy-egy egységgel megrövidítjük. A különbözetnek az említett el­osztásai csak példák és az elosztás az egyes szó­közökre másként is történhet. így nem szükséges, hogy a különbözetet az első szóközökre osszuk és az sem szükséges, hogy az összes szóközöket egy­forma mennyiégi'í egységgel nyújtsuk, illetőleg rövidítsük. Lényeges előny azonban minden esetben az, hogy a különbözeteket — a nyomdaiparban eddig is szokásos módon — a szóközökre és nem betű­közökre osztjuk el, a szedet tehát nem kelti rit­kított sor benyomását ott, ahol az nem szándékos. A szöveg második leírásához célszerűen ugyan­azt az írógépet használjuk mint az elsőhöz, azon­ban ez esetben az írógépen sorvégkiegyenlítés eszközölhetősége végett a normális spatiumbillen­tyűn kívül még legalább egy külön spatium­billentyűt alkalmazunk, mely a normális spatium­billentyűvel egy vonalban van elrendezve, de a normálisnál rövidebb, például egy leütésre csak egy egységnyi hosszúságú spatiumot ad. Célsze­rűen két ily további spatiumbillentyűt alkalma­zunk, a normális spatiumbillentyű mellett, amivel igen jó munkasebességet teszünk lehetővé. A találmány egyik előnyös kiviteli alakjánál, amely például hat vagy nyolc egységgel dolgozik, három spatiumbillentyűt alkalmazunk: a normá­lisát, amely leütésekor a kocsit négy egységhosszal és egyet, amely leütésekor a kocsit két egység­hosszal és egyet, amely leütésekor a kocsit egy egységhosszal lépteti. így viszonylag a legkevesebb spatiumbillentyű-leütéssel tetszés szerinti spatium­rövidítések, illetőleg nyújtások valósíthatók meg. A szóköz hossza lehet 1, 2, 3, 4 vagy 4+n-l vagy 4+n-2 vagy 4+n-l-f-n-2, amivel minden gyakor­lati igény kielégítést nyer. A 7 tárcsa indexezése a leírttól eltérő is lehet, így például a 20-as szám helyett az előírt sor­hossznak megfelelő alapállás 0-val is jelezhető, amikor például a 0-tól balra eső 1—20-ig ter­jedő számok feketék, a jobboldalra eső 1—20-ig terjedő számok pirosak lehetnek. Leíráskor a sor végére piros szám jelentkezése esetén mínusz jelet, fekete szám esetén plusz jelet írunk. Akár a leírt és lerajzolr példában feltüntetett indexe­zést alkalmazunk, amelynél a számok az óra­mutató értelmében például 1-től 40-ig terjednek, akár a most említett különböző színezésű számo­zást, vagy tetszőleges más indexezést alkalmazunk az alapállás beállításánál az írógép kocsiját min­dig abba a helyzetbe állítjuk, amelyben a gépe­lendő szöveg előírt sorhossza plusz egy szóköz adódik. A kocsinak ebben a helyzetébén lazítjuk a 10 gombot, állítjuk a 7 tárcsát úgy, hogy a 12

Next

/
Thumbnails
Contents