144659. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés sorkiegyenlítéssel készült írógépelt szövegek előállítására

Megjelent: 1960. február 15. /(:/ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.659. SZÁM 15. g. 25—31. OSZTÁLY — GO-524. ALAPSZÁM Eljárás és berendezés sorkiegyenlítéssel készült írógépelt szövegek előállítására Goy Andor műszerész, Budapest A bejelentés napja: 1956. május 30. 'Sorkiegyenlítéssel készült írógépelt szövegek előállításánál eddig úgy jártak el, hogy egy első gépelés alkalmával írt szövegben, előnyösen a ' sorok végén, a sor hosszára jellemző adatot gé­peltek le, majd a másodszori gépelésnél e jellemző adat figyelembevételével a sort ritkították vagy sűrítették aszerint, amint az első ízben gépelt sor valamely adott hossznál hosszabb vagy rövidebb volt. Az eljárás foganatosítása végett két különleges szerkezetű írógépet alkalmaztak. Nevezetesen az első gépeléshez olyat, amelynek a sor hosszát jel­lemző adata, például betűt vagy számot hordozói csoportba foglalva voltak az írógépen, elrendezve és ezeket a kocsi mozgásértelmével ellentétes ér­telemben kényszerűen mozgatták. A jelhordozók rugalmas tagokon voltak megerősítve és ezeket a kocsitovábbító fogantyúval vezérelt nyers sor­emelés előtt működtette. Ilyen berendezést ismer­tet például a 141 661. lajstromszámú magyar sza­badalmi leírás. A második gépeléshez viszont olyan különleges szerkezetű írógépet alkalmaztak, melynél a kocsi lépéshossza kényszerpálya hajlásszögének befolyá­solásával változtatható. E végből a kocsin levő szokásos fogaslécet saját hosszirányában eltolha­tóan kellett elrendezni azért, hogy a sorhossz­különbözet az egész sor hosszára, tehát a szó­közökre és a betűközökre egyenletesen legyen el­osztható. Ilyen írógépet ismertet például a 141 662. lajstromszámú magyar szabadalom leírása. E berendezésnek többrendbeli hátránya van. A sorok hosszát ielző készülék bonyolult felépítésű, kényes szerkezet, mely igen szabatos szerelési munkát igényel. A sorhosszakban mutatkozó kü­lönbséget a második gépelésiig eltüntető szerke­zetnek egyik lényeges hátránya, hogy a lépték­nyújtást a sorban levő írásjelek és szóközök mind­egyikére egyformán osztja el úgy, hogy — külö­nösen keskenyhasábos szedésnél — feltűnő a két sor léptékhosszai közötti különbség és a széthú­zott sor ritkított sor benyomását kelti. A második hátrány a kocsi fogaslécének hosszirányban elmoz­dítható ágyazása. A több emelőkarból és egyéb mozgó elemekből álló szerkezetben, még gondos megmunkálás és szerelés mellett is, előbb-utóbb oly mértékű kotyogás jelentkezik, amely miatt a gépíró munkaütemét lassítani kénytelen, ami a termelékenység rovására esik. A találmány célja a fenti hátrányok kiküszöbö­lése. Evégből a találmány szerinti eljárásnál a szöveg első leírása alkalmával az egyes sorok hosszának adott sorhossztól való eltérését vizuálisan ellen­őrizhető eszközökkel jelezzük, a jelzett eltérést soronként feljegyezzük, majd a szöveg másodszori leírásakor a sorban jelzett különbözeti egysége­ket előjelüknek megfelelően a másodszor írt szö­veg megfelelő sorában egy szóközhöz, vagy a kü­lönbözetet több részre osztva több szóközhöz ad­juk, illetőleg egy vagy több szóközből levonjuk. Az eljárás foganatosításakor a szöveg első le­írásához olyan írógépet alkalmazunk, melynek a találmány értelmében az írógép vázán elrendezett, a kocsi helytállóan beépített iogaslécével a kocsi eltolódása közben működtetett, a leírt sor hosszát vizuálisan jelző eszköze van. Ez a jelző eszköz előnyösen az írógép vázán forgathatóan ágyazott, indexekkel, célszerűen számokkal ellátott és a kocsi fogasléce útján elfordítható tárcsa. A tár­csáról a sor befejeztekor leolvasott különbözeti értéket, célszerűen a leírt sor mellé, feljegyezzük. A szöveg második leírásához pedig oly írógépet alkalmazunk, melynek a szokásos spatiumbillen­tyűn kívül a szóközök meghatározott számú egy­ségekkel való nyújtására, illetőleg rövidítésére al­kalmas legalább egy további szóközbillentyűje van. A találmány szerinti megoldás előnye az ismer­tekkel szemben elsősorban az, hogy az első1 leírás­hoz használt írógépről elmarad a fent ismertetett, bonyolult felépítésű sorhosszfeljegyző szerkezet és annak helyébe rendkívül egyszerű jelzőszerkezet lép. További lényeges előny, hogy a különbözeti értékeket a második leíráskor csak a szóközökre osztjuk el, a betűközök változatlanok maradnak, az írás tehát sohasem kelti ritkított szedés benyo­mását. Lényeges előny az is, hogy a második íráshoz használt írógépen, mely az előbb említet­tel azonos lehet, a kocsi fogasléce helytállóan van elrendezve, ezzel a kotyogás veszélye ki van ik-

Next

/
Thumbnails
Contents