144658. lajstromszámú szabadalom • Dugattyús gép

Megjelent: 1959. március 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.658. SZÁM 46. OSZTÁLY — HA—415. ALAPSZÁM Dugattyús gép Hagans Friedrich, Erfurt, (Német Demokratikus Köztársaságban) A bejelentés napja: 1955. június 8. A találmány tárgya egyszeresen működő du­gattyús gép, mely lehet erőgép, vagy munkagép. Ismeretesek olyan dugattyús gépek, amelyeknél kenőanyagnak a hengerben való elhagyása végett a dugattyú üzem közben nem érintkezik a hen­gerfallal. Evégből a dugattyú a keresztfejjel köz­vetlenül mozgatható kapcsoló útján úgy van ösz­szekötvE, „hegy az. csak a tengelyvégre haránt­irányban mozoghat. A dugattyún lehetőleg magas turbulencia elérése végett alkalmas módon gyűrűs hornyok vannak kiképezve, melyek vagy csak a dugattyúba, vagy a hengerbe is, vagy pedig mind­kettőbe vannak bemunkálva. Javasoltak olyan kivitelezéseket is, amelyeknél a hengertérnek a forgattyúháztól való elkülönítését elválasztó persely alkalmazásával érik el, melynek rendeltetése, hogy különleges dugattyúgyűrűk se­gítségével, pl. gőzgépeknél a kondenzátumnak a forgattyúházba való behatolását megakadályozza. Ezek a kiviteli alakok azonban nem alkalmasak ar­ra, hogy olajmentes munkafolyamatot biztosítsa­nak, mert itt sem alkalmaznak réstömítést, amely­nél a hengerfalat nem kell kenni. Különösképpen hűtő dugattyús kompresszorok­nál szükséges, hogy a hűtőközeg ne kerüljön a ke­nőanyag köráramfolyamba, még kevésbé, hogy el­szökhessen, mert a munkafolyamat az állandó tö­mítetlenségi veszteségek következtében idővel kér­désessé válhat. Ezenkívül egyes gázok (pl. amóniák) szokásos szobahőmérséklet melletti gőznyomása 1 atmoszféra felett van és emiatt a munkaterek tö­mítésekor különleges intézkedéseket tesz szüksé­gessé. A találmány tárgya a dugattyús gépek oly mó­don való építése, mely egyrészt az olaj nélküli munkafolyamat biztosítása végett réstömítést al­kalmaz, másrészt a dugattyú vezetését a henger szimmetriavonalában a keresztfejjel való merev kapcsolata révén teszi lehetővé, lehetőleg rövid szerkezeti hosszal, miközben a keresztfej nemcsak a vezetés, hanem járulékosan a forgattyúház felé tömítési feladatokat is átvesz. A dugattyúnak a hengerben való koncentrikus vezetésének követelménye, a keresztfej tömítési és a dugattyú réstömítési feladata mellett olyan kö­vetelmény, mely zárt munkakör folyamat üzem­biztos működéséhez feltétlenül szükséges. Az alap­vető feltalálói gondolatnak a találmány szerinti kivitelezését azáltal érjük el, hogy egy keresztfej vezető perselyt alkalmazunk, mely kb. fele részben a hengerbe, fele részben a forgattyúházba nyúlik. A csőalakú persely felső része külső átmérőjét úgy kell méretezni, hogy a dugattyúköpeny, mely pl. horonyalakú labirinttömítéssel van ellátva, ezen csonk felett érintésmentesen dolgozhasson. Ebben a perselyben biztos vezetést nyer a keresztfej és közvetlenül csatlakozik a dugattyúfenékhez, mely mereven kapcsolódik a keresztfejhez és pl. mind­két összeépített rész összecsiszolása folytán ezzel centrikusán fut. A találmány további kifejleszté­sénél a hengeresen kiképzett keresztfej olajlehúzó gyűrűkön kívül, amelyek a kenőanyagnak a for­gattyúházból a hengerfenékhez való átszivárgását akadályozzák meg, még dugattyúgyűrűket is hord, amelyek ismeretes szerepüknél fogva a forgattyú­ház felé tömítően hatnak. Továbbá a hengerfenék és forgattyúház között szivárgó gázt gyűjtőeszköz­ként gyűrű vagy külön ráperemezett tér nyer el­helyezést. A gyűjtőtér egyrészt a dugattyú mellett kilépő munkaközeget gyűjti, hogy azt visszavezesse a munkakör-folyamatba, másrészt a keresztfej­vezeték mellett esetleg még kilépett kenőanyagot biztosan lehúzza. Ilyenformán a forgattyúház te­rét a gyűjtőtérrel szemben nyomáskülönbség alatt tarthatjuk. A javasolt kivitelnél, búvárdugattyúval és a du­gattyúnak a keresztfejjel való dugattyúrúd nélküli kapcsolatával különösen a hengerben kívánt érint­kezésmentes üzemeltetés miatt a dugattyú és a ke­resztfej pontos megmunkálása fontos, főleg akkor, ha a keresztiéi tömítési szerepe a forgattyúház fele különösen szükséges. Mindkét rész közös megmunkálásának érdekében a találmány szerint a dugattyú alsó éle és a kereszt­fej felső éle között a középtengely irányában játé­kot kell hagyni. Ezáltal lehetővé válik, hogy a már beépített részeket összeszerelt állapotukban egy felfogásban közösen munkáljuk meg. Megmunká­lási hibák, melyek a megmunkáló gépek pontatlan­ságából erednek, így nem léphetnek fel, úgy, hogy a tökéletes köralak és központosság biztosítható. Az ilyen módon megmunkált részek megfelelő bel-

Next

/
Thumbnails
Contents