144643. lajstromszámú szabadalom • Ellenőrző szerkezet nyüstös szövőgépekhez

Megjelent: 1958. november 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRiS 144.643. SZÁM 86. c, 8—34. OSZTÁLY - Sche-49. ALAPSZÁM Ellenőrző szerkezet nyűgös szövőgépekhez A Magyar Állam, mint a feltaláló: Schell Ferenc tolnai lakos jogutódja A bejelentés napja: 1954. november 5. Szövőgépek üzemeltetésénél gyakran előfordul, hogy a nyüstzsinórok elszakadnak vagy a nyüst­szerkezetek valami okból meghibásodnak. Ennek következtében vagy olyan kisebb szövési hiba ke­letkezik a beszőtt árun, ami az áru szépségét és értékét rontja, vagy pedig nagyobb meghibásodás keletkezik, ami a gépet a termelésből kiveszi ad­dig, amíg a hibát rendbe nem hozzák. A találmány célja olyan ellenőrző szerkezet lét­rehozása, amely a gépen bekövetkezett hiba esetén a szövőgépet automatikusan leállítja. A találmány lényege ellenőrző szerkezet nyüstös szövőgépekhez, amely nyüstleszakadás, nyüstszer­kezet meghibásodás, vagy a gép hibás működése esetén a szövőgépet automatikusan leállítja és amely szerkezetnek tartórúdon e rúdra merőleges irányban mozgó hüvelysora és a hüvelyek két vé­géhez csuklósan kapcsolódó platinákból álló két platinasora van, melyek közül az egyik platinasor tagjai szögemelők útján a nyüstök, a másik pla­tinasort pedig a nyüstösgép kötési kártyájával azonos kötési kártyát hordozó kártyahasáb mozgat, ezenfelül a platináknak két horga van, amelyek kö­zül a felső horgok a szerkezet két felső késével, az alsó horgok pedig a szerkezet két alsó késével mű­ködnek együtt és a felső kések keretrúdja hajtó­rúd útján körhagyós tárcsával, az alsó kések ke­retrúdja pedig huzal útján a gép leállító kilincs­művével van összekötve, továbbá a felső kések rúd­jain vezetőrács van, amelynek fogain a hüvelyek vezetőnyulványai csúsznak. A találmánynak a következő előnyei vannak: 1. Géphiba miatt az áru leminősülése teljesen megszűnik, mert ha a nyüstök nem az előírt kö­tésnek megfelelően emelkednek, a szerkezet a gé­pet azonnal leállítja. 2. A géphibák kifejtése következtében keletke­zett fonalhulladék és gépállás teljesen megszűnik. 3. Javításnál a szakember nem veszít időt azzal, hogy a hibásan kötő nyüstöt megkeresse, mert a szerkezetben elhelyezett platinák állásával ez azon­nal megállapítható. 4. A nehezen észrevehető géphibát is azonnal jel­zi a szerkezet és a szövőgépet leállítja. Ezzel meg­kíméli a szövőt (különösen az éjszakai műszakban) attól, hogy szemeit megerőltetve, figyelje, hogy a nyüstök az előírt kötésnek megfelelően emelked­nek-e, vagy, hogy nincs-e hiba az áruban a gép hi­bás működése folytán. 5. Nyüstleszakadásnál a szerkezet a szövőgépet azonnal leállítja és így a hiba keletkezését meg­akadályozza. A találmány egy kiviteli példáját vázlatosan a rajz szemlélteti. Az —1— négyszögletes tartórúdon a —2— hü­velyek vannak fűzve, számszerint annyi, ahány platinás a nyüstösgép. A hüvelyek téglalap alakú kivágással vannak ellátva és 30 millimétert csúsz­hatnak az —1— tartórúdon jobbra, illetve balra. A hüvelyt eredeti helyzetbe a —3—- spirálrugók húzzák vissza. A spirálrugók egyik vége a —2— hüvelyek —4— vezető nyúlványához van erősítve, a másik vége pedig az —5— rugótartó rúdra van fűzve. A hüvelyek vezetését a —25— vezetőrács és a —4— vezető nyúlványok biztosítják. A hüvelyek bal végén a —6—, jobb végén pedig a —7— kettős horgú platinák vannak csuklósan rögzítve. Mind­két platinasor alsó horgai jobbfelé, felső horgai pe­dig balfelé előre hajlanak. A platinasorok horgai előtt —8— és —9— kések vannak elhelyezve. Ezek a kések két szélükön keretszerűen vannak —10— rudakkal összekötve és ezekkel együtt mozognak. A —8— és —9— kés egy 2,5 cm löketű —19— kör­hagyós tárcsás —11— hajtókarral vannak össze­kötve, mely körhagyó minden egyes vetésnél 25 mm-t jobbra tolja a késeket, majd viszahúzza ere­deti állásba. A platinasorok alsó horgai előtt szin­tén a —12— és a —13— kések vannak elhelyezve. Ezek a kések szélükön szintén keretszerűen vannak összekötve a —26— rúddal és így együtt mozognak. A —26— keretrúd a —14— huzal útján van az in­dító tengelyére szerelt —15— csuklós kilinccsel összekötve. Ha az alsó kések jobbfelé elmozdulnak, a csuklós kilincsek a bordaládát mozgási síkjába húzza és így a bordaláda az indítót lelöki. Az alsó késeket pedig a —20— és —21— rugó húzza visz­sza eredeti állásba. A jobboldali platinák alatt a —16— szögemelők a —22— tengelyre vannak fűz­ve. A szögemelők —17— vályatába fekszenek fel a platinák. A szögemelők a —23— zsinórok útján nyüstökkel vannak összekötve. Első platina az el­ső nyüsttél, második platina a második nyüsttel és

Next

/
Thumbnails
Contents