144641. lajstromszámú szabadalom • Hydropneumatiksu késtartófej gyalugépekhez

Megjelent: 1958. november 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.641. SZÁM 49. c. OSZTÁLY — VA-456. ALAPSZÁM Hydropneumatikus késtartófej gyalugépekhez •í A Magyar Állam, mint a feltaláló, Várföldi Károly miskolci lakos jogutódja A bejelentés napja: 1953. december 5. Ismeretes, hogy a technika fejlődése gyalulás­nál is a vágósebesség és a gépi teljesítmény növe­lését eredményezte. A korszerű gyalugépek már nemcsak 6—30 m/perc, hanem ezen felüli vágóse­bességgel is dolgoznak. Ezt a vágósebességet az eddig ismert, mereven befogott késeknél (késtar­tókkal) gazdaságosan kihasználni nem tudták. A szénacél és gyorsacél kések éltartama a nagyobb vágósebességnél és forgácsteljesítménynél minimá­lis. Gyakorlatilag a 30 m/perc vágósebességet nem használják. A keményfém (vídiakések) alkalma­zása gyalulásnál azért nem tudott a gyakorlatban elterjedni, mert alacsony vágósebességnél a ke­ményfémlapkás kés éle kimorzsolódott, kagylósán kitöredezett. 30 m/perc vágósebességnél és ezen felül, a forgácsolás kezdetének pillanatában a kés­re ható dinamikus ütés a keményfémlapka élét le­töri. A gyakorlatban a keményfémlapkás kések él­szögeit különböző módon próbálták kiképezni, de a dinamikus erő hatását ezzel az élkiképzésekkel sem bírták megoldani, a lapkák kitörtek. Részbeni megoldás a késszárak hajlított (rugós) kiképzése volt. Ezzel az eljárással a dinamikus erőt csökkentet­ték ugyan, de ez a megoldás még mindig kevés ahhoz, hogy a keményfémlapkát a forgácsoláshoz gazdaságosan tudjuk használni. Egyes üzemekben a magasabb szilárdságú anya­gok forgácsolása a gyakoribb, melyeknél viszont a keményfémlapkás kést a merev késtartók miatt gazdaságosan használni nem lehetett. Az eddig ismert késtartófejeknek fő hibájuk, hogy főleg gyalugépeknél a forgácsolás kezdeténél fellépő forgácsolási erő ütésszerű terhelését a me­reven befogott keményfémlapkás kés vágóéle vette fel, ami a kés kagylós kitörését eredményezte. Ez­ért a gyorsforgácsolás hatalmas gazdasági előnye nem jelentkezhetett oly mértékben, mint az eszter­gályozásnál. A találmány lényege olyan hidropneumatikus késtartófej, főleg hosszgyalugépekhez keményfém­lapkás késekkel történő forgácsoláshoz, melyeknél a forgácsolókés egy késtartónak kiképzett dugaty­tyúra van szerelve. A dugattyú mozgását a mögöt­te kiképzett két zártérbe levő olaj és levegő (gáz) szabályozza. A találmány célja a forgácsolásnál fellépő ütés­szerű erőt lecsökkenteni annyira, hogy a kemény­fémlapka egy minimális forgácsolási erőtől kezd­ve a forgácsoláskor fellépő erőt fokozatosan vegye fel. Ezáltal a keményfémlapkák kitöredezését meg­szünteti, élettartamát és vágósebességét pedig nö­veli. A találmányt részletesebben az alábbiakban is­mertetjük. A példaképpeni kivitelét a rajzok is­mertetik. A forgácsolás kezdő pillanatában, mikor a mun­kadarab a —k— forgácsolókéshez ütközik, a —b— késtartónak kiképzett dugattyú a kés élére ható (P) erő hatására a főmozgás irányával megegye­zően elmozdul. Elmozdulásával az —o— folyadék­térben levő folyadékot az —y— furaton keresztül az —1— levegőtérbe nyomja, ezáltal az ott levő levegőoszlop nyomása növekszik addig, amíg a —P— forgácsolási erő megfelelő —p— nyomást nem létesít, vagyis az egyensúly be nem áll. Mi­vel az egyensúly folyamotosan az —1— levegőtér­ben levő levegőmennyiség összenyomási diagramm­jának megfelelően következik be, a késre ható —P— erőhatás-növekedés az —1— levegőtérben levő levegő alapnyomásnak —pa — megfelelő —Pa -$- alapforgácsolási erőről indul és ez az erő­növekedés a —P—• maximális forgácsolási erőig tart. A forgácsolás befejeztével a —P— forgácsolási erő a —k— késre nem hat, így az egyensúly fel­bomlik és az —1— levegőtérben levő —p— nyo­más az —y— furaton keresztül a folyadékot az —o— folyadéktérbe visszanyomja, ezáltal a —b— késtartónak kiképzett dugattyú alapállásra vissza­áll. A —b— késtartónak kiképzett dugattyú moz­gását, elfordulását egy —c— vezető keresztek ha­tárolja. Vezetését az —e— vezetőszelencék bizto­sítják. A folyadék és levegő elszökését az —f— tömszelencék és tömítések gátolják. A folyadékfel­töltés a —h— folyadékfeltöltő és ellenőrző furaton történik. A levegő feltöltése pedig a —g— feltöltő szeleprendszeren eszközölhető. Az egész rendszer (mechanizmus) az —a— készüléktestbe van be­építve, melyet mint késtartót, a forgácsológép kés­tartójába kell elhelyezni. Amíg a mereven befogott késeknél a fogásvétel­kor fellépő impulzus teljesen a kés élét terhelte s ezáltal az kitöredezett, addig a találmány szerinti

Next

/
Thumbnails
Contents