144602. lajstromszámú szabadalom • Eljárás So2 kinyerésére kis értékű hulladékgázokból

Megjelent: 1958. november 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.602. SZÁM 26. d. 9—11. OSZTÁLY — LE-222. ALAPSZÁM Eljárás SO2 kinyerésére kis értékű hulladékgázokból VEB Leuna—Werke „Walter Ulbricht, Leuna, (Kr. Merseburg) A bejelentés napja: 1955. július 11. Számos eljárás ismeretes, melyek segélyével az S02 -t oly hulladékgázokból nyerik ki, melyek azt csak kis mennyiségben tartalmazzák. Így pl. isme­retes oly eljárás, melynek értelmében vízzel nyo­más alatt mossák ki az S02 -t. Ez az eljárás azon­ban a kompressziós költségek miatt nem oly gazda­ságos. Ezért arra tértek át, hogy az S02 -t lúgos mosófolyadékokkal mossák ki. Ezekből az oldatok­ból a felvett S02 -t vagy teljesen, savakkal való rea­gáltatással, vagy részben, nyomás alatt történő fő­zéssel, nyerik vissza. Ezek az eljárások azonban az iparban nagy korróziós nehézségek miatt nem tud­tak elterjedni. Javasolták továbbá, hogy az S02 -t a hulladékgázokból körfolyamban vezetett ammó­niumszulfitlúggal való mosással nyerjék ki. Ekkor az ammóniumszulfit az S02 felvétele mellett ammó­niumbiszulfáttá alakul át, melyet főzéssel megint S02 -re és ammóniumszulfitra bontanak, mimellett az S02 tisztán adódik. Ennél az eljárásnál azonban szulfátképződés lép fel, mely a körfolyam atosan vezetett oldatot fokozatosan használhatatlanná teszi. Ügy találtuk, hogy különböző rendszabályok együttes alkalmazásával a zavaró szulfátképződést és a lúg szulfáttartalmát is elviselhető határok kö­zött tarthatjuk és ezáltal a kitermelt cseppfolyós S02 hozamot lényegesen növelhetjük. E rendsza­bályok egyike értelmében az S02 -t ammónium­szulfitlúggal viszonylag alacsony hőmérsékleten, előnyösen 25 C°-ot meg nem haladó hőmérsékle­ten, mossuk ki, mimellett lényeges, hogy a hulla­dékgáz és a körfolyamatosan vezetett lúg érintke­zési ideje a mosóban lehetőleg rövid legyen. A hulladékgáz és a körfolyamban vezetett lúg közötti rövid érintkezési időt a gyakorlatban a leg­jobban azáltal érjük el, hogy a kimosáshoz harang­zárás fenekű mosókat alkalmazunk. Lehetőleg kis­számú feneket alkalmazunk, mimellett azonban ügyelni kell arra, hogy meghatározott minimális számú fenéknél kevesebbet, a mosott gáz végső tisztaságára való tekintettel, ne alkalmazzunk. A szulfátképződés csökkentésére és az SOz ki­mosásának megjavítására irányuló rendszabály ab­ban van, hogy a körfolyamatosan vezetett lúgban a vas, alumínium és kalciumsókat kizárjuk. Ehhez az szükséges, hogy a körfolyamatosan vezetett lúg­hoz csupán tiszta kondenzvizet alkalmazzunk és a korrózió folytán fellépő és a szulfátképződést elősegítő fémsóképződést azáltal akadályozzuk meg, hogy vasból készült szerkezeti részeket az egész berendezésben és alumíniumrészeket a készü­lék forró részein nem alkalmazunk és szerkezeti anyagként ólom mellett a korszerű technikában mindinkább alkalmazott fémmentes munkaanyago­kat, mint üveget, műgyantákat, pl. igelitet, iguri­tot és hasonlókat alkalmazunk. A vas, alumínium és kalciumsók kiküszöbölésével a körfolyamatosan vezetett lúgban a szulfátképződést mind a mosó­ban, mind pedig a lúg kifőzésére használt desztil­láló készülékben nagy mértékben csökkentjük. Továbbá úgy találtuk, hogy a lehajtó oszlopban a sóképződést és ezáltal előforduló dugulásokat a készülékben azáltal tudjuk teljesen kiküszöbölni, hogy a desztilláló készüléket Raschig-gyűrűk nélkül működtetjük. A készüléket ennek következtében rendkívül kis méretűre építhetjük és az gyakorla­tilag csupán közvetve fűtött főzőből, abban elhe­lyezett gőzbevezető rózsából és afölött elrendezett, viszonylag rövid feltétcsőből áll, mely utóbbi a fecskendezett folyadékcseppeket tartja vissza. A fentemlített rendszabályok ellenére sem lehet a szulfátképződést teljesen elkerülni, úgyhogy a körfolyamban vezetett lúg az eljárás folyamán, ha lassan is, szulfátban feldúsul. Körfolyamatosan ve­zetett lúgban megengedett szuífáttartalom a vég­gáz kívánt tisztaságához igazodik. A szulfáttarta­lom általában a 80 g/l mennyiséget ne haladja meg, célszerű azonban, ha ennél alacsonyabban tartjuk. Ezért szükséges, hogy a lúgot a kívánt szulfáttarta­lomra beállítsuk, amit azáltal érünk el, hogy a kör­folyamatosan vezetett lúgból kis mennyiséget elve­zetünk és megfelelő mennyiségű víz és ammónia adagolásával helyettesítjük, mimellett a beadagolt ammónia a gázzal való érintkezéskor ammönium­szulfitté alakul. A lúg egy részének elvezetését, valamint víz és ammónia beadagolását a körfolya­mat tetszőleges helyén foganatosíthatjuk. Különösen célszerű azonban, ha az elvezetett kis lúgmennyiséget a kifőzött lúgból, annak lehűtése után, vételezzük. Az ilymódon vételezett lúgot

Next

/
Thumbnails
Contents