144583. lajstromszámú szabadalom • Hidraulikus prés, nagyteljesítményű mosógépekhez és egyéb ipari üzemekhez

Megjelent: 1958. november 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.583. SZÁM 8. d. 1—16. OSZTÁLY - BA—1053. ALAPSZÁM Hidraulikus prés nagyteljesítményű mosógépekhez és egyéb ipari üzemekhez Bátai János öntőmester, Budapest A bejelentés napja: 1957. június 5. Mosodákban, festő- és egyéb vegyi üzemekben a nedves ruhák és szálas anyagok víztelenítésére centrifugál gépeket használnak. E gépek igen nagy fordulatszámmal működnek. Előállítási költségük magas, fordulatszámuk pedig oly nagy, hogy azok felállítása kellő alapozás mellett engedhető csak meg. A gép működése a nagy sebesség mellett ve­szélyes, azonkívül könnyen rongálódó és a gépnek a kellő sebességre való felfutása és lefékezése hosz­szabb időt igényel, ami a gép víztelenítési idejét meghosszabbítja, azonkívül működtetésére jelentős hajtóerőre van szükség. Természetesen e gépek kezeléséhez éppen a veszélyességük miatt kellő képzettségű szakember szükséges. Mindezen hátrányok kiküszöbölődnek a talál­mány tárgyát képező hidraulikus prés alkalmazá­sával. Előnye e présnek, hogy működtetéséhez köz­vetlen hajtóerőre szükség nincs, a gép aránylag ol­csón állítható elő, felállításához különleges alapo­zásra szükség nincs, működtetéséhez szakértelem nem kell, veszélytelen, azonkívül a víztelenítendő anyagot nem rongálja és működtetéséhez igen rö­vid időre van szükség, úgy, hogy egy gép több cent­rifuga munkáját is felülmúlja. A találmány lényege az, hogy a célszerűen fél­gömbszerűen kialakított lyukasztott felületű, s a víztelenítendő ruhaanyagot befogadó tartály elfor­gathatóan van ágyazva, mely tartálynak a felső szájnyílást lezáró fedőszerkezete van, mely az edény szélére leforgatva rögzíthető és amelynek alsó felületéhez «nyomás alatt az edénybe dombo­ruló gumilap van tömítetten felerősítve, mimellett a gumilap és fedőszerkezet között, a nyomás alatt álló vizet befogadó tér van kialakítva és a fedő­szerkezet a víz terébe torkoló víz be- és kivezető­csappal, továbbá légtelenítő és biztosítószeleppel és feszmérővel is el van látva. A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező hid­raulikus prés egy példaképpen felvett kiviteli alakja vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a hidraulikus prés oldalnézete, zárt álla­potban, a 2. ábra az 1. ábra felülnézete, a 3. ábra a prés oldalnézete nyitott állapotban, a 4. ábra pedig a prés függélyes metszete, állvány. nélkül. A rajzon —a— a tartály, mely felül nyitott szá­mú és félgömbszerűen van kialakítva, melynek fe­lülete lyukasztott. E tartálynak két oldalra nyúló —b— tengelycsapja van,v melynél fogva az a —c—• állvány csapágyaiba van ágyazva. A —b— ten­gelyre —d— kúpkerék van ékelve, melybe az —e— forgatókerékkel forgatható végtelen csavar kap­csolódik, melynek segélyével az —a— tartály —b— tengely körül leforgatható kiürítés céljából. Ter­mészetesen a tartály leforgatására tetszésszerinti más szerkezet is alkalmazható, pl. hidraulikus, elektromos, esetleg automatikus berendezés. A tartály fala —f— lyukakkal van ellátva a víz levezetésére. Célszerű a tartály mellső része alá —g— burkolatot alkalmazni, mely a tartály fura­tán át kinyomott vizet a —c— állvány belsejében elrendezett vízelvezetőbe tereli. A tartály préselés alatt az 1. ábrán feltüntetett vízszintes helyzetben van, mikoris annak hátsó része a —c— állványra fekszik fel és ott rögzítve van, ürítéskor, vagyis a préselés befejezése után pedig a tartály a 3. áb­rán feltüntetett helyzetben van leforgatva. A tar­tály felső szélén —h— perem van, mely két oldalt —j— zárószervvel, hátul pedig —k— forgópánttal van ellátva. A tartályt lefedő —g— fedőszerkezetnek, a tar­tály —h— peremére felfekvő —m— pereme van, mely hátul, a •—c— állvány peremén levő —k— csuklópánt, Valamint kétoldalt a tartály peremén lévő —j— zárószerv kiegészítő részével van ellátva. A fedőszerkezetnek a —k—• csuklópánton túlnyúló karja és annak végén —n— ellensúly van. A —g—• fedőszerkezetnek az —m— perem síkja fölé domboruló része —s— vízteret alkot, melybe a nyomás alatt álló vízvezetékből a víz az —o— csa­pon át beereszthető. E csap kétágú; egyik ága a víz bevezetésére, másik a víz kivezetésére való. A fedőn még biztonsági szelep, —p— légnyomást be­vezető csap és •—r— feszmérő is van. A —g— fedőszerkezetnek az —a— tartályra bo­ruló peremére, az —s— vízteret elzáró —t— gu­milap van tömítetten, de kicserélhetően felerősítve, mely víznyomás alatt az —a— tartály belsejébe domboruló és a tartályban lévő vizes anyagra nyo­mást gyakorolva, víztelenít. A fedőszerkezet —t— gumilapja alatt kis légtér

Next

/
Thumbnails
Contents