144564. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gyalugépek munkaasztalának kétirányú mozgatására botkormánnyal

Megjelent: 1958. november 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.564. SZÁM 49. c. 1—9. OSZTÁLY — SE—656. ALAPSZÁM Berendezés gyalugépek munkaasztalának kétirányú mozgatására botkormánnyal Szerszámgépfejlesztő Intézet, Halásztelek Bejelentő által megnevezett feltaláló: Acél István gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1956. február 29. A találmány berendezésre vonatkozik gyal-u*­gépek munkaasztalának kétirányú, értelemszerű kapcsolással történő mozgatására. A berendezés újsága az, hogy az asztal függő­lege^ és vízszintes irányú mozgatása előtolással, gyorsfutással vagy kézi mozgatással, mindkét ér­telemben egymástól függetlenül, egyetlen bot­kormány-kapcsolással történik. Ez lényeges ha­ladást jelent az: ismert berendezésekkel szem­ben, mert ezeknél a kívánt (függőleges vagy vízr szintes) irány 'forgásértelmét (előre vagy hátra, illetve fel vagy le) két különböző helyen kellett kapcsolni és a gyorsmozgáskapcsoló nem volt a kormányba beépítve. További előnye a találmány szerinti berende­zésnek rendkívül egyszerű szerkezete, ameny­nyiben a gyalugépasztalnak mindkét értelmű, kétirányú mozgatására mindössze öt fogaskerék­re és két körmös kapcsolóra van szükség, mely utóbbiak mozgása egyetlen botkormánnyal tör­ténik. A találmány szerinti berendezés ismérvei: az előtolóműről átvivő szerkezet útján elforgatható elosztó fogaskerék, az elosztó kerékkel kapcsoló­dó két, nem. egy síkban fekvő hajtott tengelyen ülő, egy-egy kétkoszorús fogaskerék, mely fo­gaskerekek második koszorújukkal'a másik haj­tott tengelyen ülő fogaskerékbe kapcsolódnak, valamint a tengelyek mindegyikén ülő kétkoszo­rús és egykoszorús fogaskerekek között elrende­zett egy-egy körmös kapcsoló. A gyalugépek munkaasztalának vezérlésére szolgáló botkormány gömbcsukló körül függőle­ges és vízszintes irányban lengethető karból, két, ennek pályájába eső egymásra merőleges, hely­zetű hosszú hasítékos U-alakú villából és ezek­hez karrendszer útján csatlakozó tolóvillákból áll. A karnak függélyes vagy vízszintes irányú kilengetésekor a kar az egyik villát elmozgatja, míg a másiknak vezetékében csúszik. A lengethető karon a villámmozgás elektro­motorját kapcsoló nyomógomb van elrendezve. A mellékelt rajz a találmány szerinti beren­dezésnek példaképpeni foganatosítási alakját szemlélteti. Az 1. ábra a három tengelyen elhelyezett al­katrészeket kiterített metszetben ábrázolja. A 2. ábra a tengelyek tényleges térbeli hely­zetét szemléltetik. A 3. ábra körmös kapcsolók működtetésére va­ló botkormány axonometrikus képe. Az előtolómű mozgása az 1 lánc segélyével vi­tetik át a Hl tengelyen ülő 2 lánckerékre, mely a 3 körmöskapcsoló útján hajtja meg az; ugyan­azon tengelyen ülő 4 elosztófogaskerekeket. Ez utóbbi széles fogazásával egyrészt az I tengelyen ülő kétfogkoszorús 6 kerék baloldali, másrészt a II tengelyen ülő, ugyancsak kétkoszorús 5 fo­gaskerék jobboldali fogkoszorújával kapcsoló^ dik. Az 5 kerék baloldali fogkoszorúja az: I ten­gelyen ülő 7 fogaskerékkel, a 6 fogaskeréknek jobboldali fogkoszorúja pedig a II tengelyen ülő 8 fogaskerékkel kapcsolódik. Ez utóbbi és a két^ koszorús 5 fogaskerék között 9, a I tengely 6 és 7 fogaskerekei között pedig 10 körmöskapcsoló van iktatva. Az I tengelyen ülő 6, 7 fogaskerekek, szintúgy a II tengelyen ülő 5 és 8 fogaskerekek áUandóan de egymástól ellentétes irányban forognak. A forgásirányokat az 1. ábrába berajzolt nyilak jel­zik. A 9, illetve 10 körmös kapcsoló segélyével az I, illetve II tengely bármely forgásértelemben kapcsolható. Az I tengelyről vezetjük le pl. az asztalnak függőleges és a II tengelyről annak vízszintes mozgatását. Ha pl. a 9, illetve 10 körmöskapesolót a jobb felé néző nyíl irányában toljuk el az: I, iletve II tengelyen, akkor a 6, illetve1 8 fogaskereket kap­csoljuk be, míg a körmös kapcsolónak a bal felé néző nyíl irányában való eltolásának a 7, illetve 5 fogaskerekek kapcsoltatnak be és eszerint vál­tozik a függőleges, illetve vízszintes irányban az asztal mozgási értelme. Mint a 2. ábrából kitűnik, I, II, III tengelyek háromszög csúcsaiban fekszenek. A feltüntetett

Next

/
Thumbnails
Contents