144549. lajstromszámú szabadalom • Üzemidő-mérő szerkezet

Megjelent: 1959. augusztus 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.549. SZÁM 63. c. 58-91. OSZTÁLY — PE-207. ALAPSZÁM ÜZEMIDŐ-MÉRŐ SZERKEZET A Magyar Állam, mint Bélády László gépészmérnök, Gazdag András gépészmérnök, Pfeilmayer Artúr gépészmérnök, Salamon Ferenc gépészmérnök, budapesti lakosok jogutóda A bejelentés napja: 1955. február 22. Az általános gyakorlat szerint az üzemidőket jegyzik fel és azok összegezése alapján utalják a forgógépeket ellenőrző vizsgálatokra, illetve nagy­javításra. A két ellenőrző vizsgálat, illetve nagyja­vítás között megengedett biztonságos üzemidőt mé­retezési, majd azt követő mérési adatok alapján adják meg. E megengedett üzemidő alatt azonban nem közömbös, hogy a forgógép milyen igénybevé­tellel, fordulatszámmal üzemel. Az üresjárat pál­dául kis igénybevétellel párosul, míg egészen nagy fordulatszámmal csak igen rövid ideig — adott, üzemidő százalékban — járatható a forgógép. Egy típusra a biztonságos üzemidő adott, így kevéssé igénybe vett gép ez idő alatt nincs kihasználva, míg a szokásosnál, átlagnál jobban igénybevett gép a megengedettnél korábban tönkremegy. Ezért nem kielégítő és nem is gazdaságos csupán az üzemidő feljegyzése, nem beszélve arról, hogy' szubjektív, így pontatlan is és nem veszi figyelembe a túlzott igénybevételek időtartamát. Éppenezért merült fel egy — személyzettől füg­getlen — üzemidő-mérő berendezés elkészítése. Egy meglevő elképzelés szerint a forgógép meg­tett fordulatait számlálják. Ennek alapján egy bizo­nyos megtett fordultmennyiséget kell alapul venni. Ez azonban egyenértékűnek tekinti az üresjáratban — tehát kis igénybevétellel — megtett fordulat­mennyiséget a maximális igénybevétel során meg­tett fordulatmennyiséggel, általában nem különböz­tet meg üzemmódokat. Az itt ismertetett üzemidőmérő-szerkezet ezzel szemben forgógépek egy vagy több üzemmódon megtett üzemidejét méri. Működése során — a for­gógéppel összekötve lévén — a forgógép által meg­tett üzemidőket regisztálja. A regisztálószerkezetet csak a fórgógép forgása során működik, vagyis a regisztráló-szerkezet be- és kikapcsolását a forgó­gép indulása és leállása önműködően végzi, mégpe­dig a regisztráló-szerkezetet mozgató időmérőszer­kezet indításával és leállításával. A regisztrálószer­kezet tehát a forgógép üzemidejét regisztrálja és összegezi (idődimenzióban). A forgógépek általában különböző üzemmódokon járnak, vagyis különböző fordulatszám és terhelő­nyomaték viszonyok mellett. Ezek a jellemzők kü­lönböző igénybevételi mértéket szabnak meg. Az üzemidő-mérő szerkezetben több regisztráló-szerke­zet van, melyek különböző üzemmódtartományok­ban kapcsolódnak az időmérőszerkezethez, így csak ezen tartományokban megtett üzemidőt regisztrál­ják és összegezik. Repülőgéphajtóműveknél (dugattyús motor és gázturbina) az üzemmód-tartománynak egyértel­műen fordulatszámtartomány felel meg, mivel adott teljesítményhez, így igénybevételhez, adott fordu­latszám tartozik. Ezért az itt alkalmazott üzemidő­mérő szerkezetekben a fordulatszámmal arányos fi­zikai mennyiségekkel működtetett kapcsolók kötik a megfelelő üzemmód regisztrálására kijelölt re­gisztrálószerkezetet az időmérő szerkezethez. A regisztrálószerkezetek közül az egyik állandó kapcsolatban van az időmérőszerkezettel, mely idő­mérőszerkezetet a forgógép indulása, illetve leállása indítja, illetve állítja le, így ez az egy regisztráló­szerkezet a forgógép összüzeniidejét jelzi. A többi regisztrálószerkezet a forgógép különböző, a kívá­nalmaknak megfelelően kiválasztott üzemmód-tar­tományokban megtett üzemidejét jelzi. Az 1., 2., és 3. ábra fentiek alapján szerkesztett, mechanikus eleven működő üzemidő-mérő szerke­zetet ábrázol. Az 1. ábra a íőnézet, a 2. ábra az „A" keresztmetszet, a 3. ábra a felülnézetet (az 1. ábra jelölései szerint). A forgógéptől hajlékony tengelyen érkező meg­hajtása az 1 és 2 tengelyen keresztül a 3 súrlódó kapcsoló útján nyomatékot ad a 4 időmérőszerke­zetnek (hajtórugó nélküli órának). Az óra -^ járó forgógép esetén —, állandó fordulatszámmal hajtja az 5 tengelyt. A 2 tengelyre ékelt 6 centrifugálre­gulátor 7 hüvelye különböző külső átmérőkkel ren­delkezik. A 7 hüvely fordulatszámfüggő tengelyirá­nyú elmozdulása esetén a 8 rugval terhelt 9 karok a 10 kerekek útján az 5 tengelyt összekapcsolják a. 12, illetve 13 regisztrálószerkezetekkel (3. ábra) (számlálókkal), melyek tehát a 9 karok tengelyirá­nyú elmozdításával beállíthatóan különböző fordu­latszámtartományok üzemidejét mérik. A 11 re­gisztrálószerkezet (számláló) az 5 tengellyel állandó kényszer kapcsolatban van a 11 regisztrálószerke­zet (számláló) tehát az összüzemidőt méri, mivel

Next

/
Thumbnails
Contents