144508. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás igen nagyfrekvenciájú feszültségek erősítésére

Megjelent: 1958. november 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.508. SZÁM 21. a4 . 21-35. OSZTÁLY — EE-364. ALAPSZÁM Kapcsolás igen nagyfrekvenciájú feszültségek erősítéséhez Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT., Budapest A bejelentő által megnevezett feltaláló: Zakariás Imre mérnök, a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet elektroncső laboratóriumának munkatársa, budapesti lakos 1. pótszabadalom a 143.983 lajstromszámú törzsszabadalomhoz A bejelentés napja: 1956. április 26. A 143 983 lajstromszámú törzsszabadalmunk­ban kapcsolást írtunk le, legalább két katódkiveze­téssel rendelkező elektroncsövekkel, célszerűen pen­tódákkal, igen nagy frekvenciájú feszültségek erő­sítéséhez, aholis az egyik katódkivezetéshez a ve­zérlő rácson levő rezgőkör hidegpontja, továbbá az árnyékolórácsot földelő kondenzátor, míg a má­sik katódkivezetéshez az anódon levő rezgőkör hi­degpontja, a fékrács, és a csőben levő árnyékolt) szerelvények csatlakoznak, azzal jellemezve, hogy a két katódkivezetés legfeljebb egyike nagyfrekven­ciásán közvetlenül, míg a másik katódkivezetés feltétlenül leválasztó ellenálláson keresztül földelt. További kísérleteink azt mutatták, hpgy ameny­nyiben az erősítő két széthangolt rezgőkör párt tar­talmaz, akkor egyenletes átviteli görbét azáltal ka­punk, ha a két első rezgőkört magasabb frekven­ciára, a két hátsó rezgőkört pedig alacsonyabb frek­venciára hangoljuk. Egy ilyen módon hangolt erő­sítőben a nem szándékolt visszacsatolások mértéke minimális. Ennek az eredménynek elméleti magyarázata abban van, hogy ugyanazon cső bemenő és kimenő köreinek a széjjelválasztása a törzsszabadalom sze­rinti kapcsolásban igen nagyfokú, míg a hátsó, hangolt rezgőkörök visszahatását az első hangolt rezgőkörökre a fázisviszonyok helyes beállításával elhanyagolható mértékre csökkentjük. Mivel a hangolt rezgőkör az önrezgésszám alatti frekven­ciákra nézve lényegében induktiven viselkedik, azaz a fázisszöge pozitív, önrezgésszáma feletti frekvenciákra pedig lényegében kapacitiven visel­kedik, azaz fázisszöge negativ, ezzel szemben a me­redekség fázisszöge mindig pozitív, ezért lényeges szerepe van annak, hogy az első rezgőkör párt, va­lamint a hátsó rezgőkör párt, valamint a hátsó rez­gőkör párt milyen önrezgesi frekvenciára hangol­juk. 50 Mc/s középfrekvenciánál és 6 Mc/s sávszéles­ségnél pl. találmányunk értelmében előnyös, a két első rezgőkört 52,5 Mc/s-re, a két hátsó rezgőkört pedig 47,5 Mc/s-re hangolni. Ebben az esetben a két hangolási frekvenciánál a fáziskülönbség kb. ± 16°, míg a meredekség fázisszöge a törzssza­badalomban leírt példában felvett EF80T csőtípus­nál a munkapontban kb. 18°. A találmányunk kiviteléhez a törzsszabadalom­ban leírt oly kapcsolási elrendezés szükséges, mely négy, vagy annál több rezgőkört tartalmaz. Ameny­nyiben a kapcsolásban négy rezgőkör van, a két első rezgőkört nagyobb önrezgesi frekvenciára hangoljuk, mint a két hátsó rezgőkört. Amennyiben a találmányt négynél több rezgőkört tartalmazó erősítőben valósítjuk meg, akkor annak1 két első rezgőkörét nagyobb önrezgesi frekvenciára han­goljuk, mint a két hátsó rezgőkört, míg az ezek kö­zött lévő többi rezgőkörök önrezgesi frekvenciáját az első két rezgőkörnél kisebbre, és a hátsó két rezgőkörnél nagyobbra állítjuk be. Szabadalmi igénypontok: 1. A 143 983 lajstromszámú törzsszabadalom sze­rinti kapcsolás kiviteli alakja, mely legalább négy rezgőkört tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a két első rezgőkör önrezgesi frekvenciája nagyobb, mint a két hátsó rezgőköré. 2. Az 1. igénypont szerinti kapcsolás kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a két első rezgőkör és a két hátsó' rezgőkör között lévő esetleges to­vábbi rezgőkörök önrezgesi frekvenciája kisebb, mint az első két rezgőköré és nagyobb, mint a két hátsó rezgőköré. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 1065. Terv Nyomda, 1958. — Felelős vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents